Alda­ke­ta­ren bidean dele­ga­tuak indar­tsu – LAB Sindikatua

01

Gaur, martxoak 2, LAB sin­di­ka­tuak Dele­ga­tuen Asan­bla­da egin du Donos­tia­ko Atano III pilo­ta­le­kuan, «Inda­rrak bil­duz, alda­ke­ta­ren bidean pau­so bat hara­go» lema­pean. Dele­ga­tuen urte­ko hitzor­du nagu­si hau gaur ber­tan lan istri­puan hil den lan­gi­lea gogo­ra eka­rriz hasi dute, hone­kin bate­ra azken urteo­tan pre­ka­rie­ta­teak utzi­ta­ko balan­tze bel­tza pla­za­ra­tu da (1853 hil­da­ko 1996tik, 23 hil­da­ko amian­toa­ren era­gi­nez 2010 urtean, 84 heriotz istri­pu 2010ean…).

Sin­di­kal­gin­tzan azken hila­be­tee­ta­ko erre­pa­soa egi­nez hau­tes­kun­de sin­di­ka­lak hiz­pi­de izan ditu LABe­ko idaz­ka­ri nagu­sia­ren ondo­ko den Jabi Gar­ni­kak. Egun­go tes­tuin­gu­ruak jar­tzen dituen ozto­poen gai­ne­tik lan­gi­leek LABen alde, sin­di­ka­tu honek defen­datzen duen ere­dua­ren alde egin­da­ko apus­tua­ren garran­tzia azpi­ma­rra­tu nahi izan du. Beti­ko dele­ga­tuen lana aitor­tu eta dele­ga­tu berriei ongi eto­rria eman die.

Eus­kal Pre­soen kolek­ti­boak ere bere lekua izan du batza­rrean, hone­tan ere alda­ke­ta­ren bidean pau­so bat hara­go egi­nez kon­pro­mi­soa adie­ra­zi du LABek dato­zen hila­be­tee­tan eus­kal pre­soak lan­to­kie­ta­ra itzul­tzea­ren alda­rri­ka­pe­na enpre­sas enpre­sa zabaltzeko.

Eta hain zuzen ere alda­ke­ta­ren bidean sin­di­ka­tuak eman asmo dituen gai­ne­ra­ko urratsez min­tza­tu da Ainhoa Etxai­de idaz­ka­ri nagu­sia. Bizi dugun une poli­ti­ko, eko­no­mi­ko eta sozia­la­ri erre­fe­ren­tzia egi­nez adie­ra­zi du buru­ja­betza dela Eus­kal Herria­ren­tzat inber­tsio­rik one­na eta beha­rrez­koe­na. Etxai­de­ren esa­ne­tan PNV, PP, PSE eta UPN­ren hege­mo­nia­ren aurrean «ezke­rre­ko alter­na­ti­ba ins­ti­tu­zio­nal aber­tza­lea» behar dugu eus­kal langileok.

MANIFESTAZIOA
Eki­tal­dia­ren ostean dele­ga­tuek mani­fes­ta­zioa egin dute Donos­tia­ko PSE­ren egoitzarai

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *