Guar­dia Zibi­lak atxi­lo­tu dituen lau bil­bo­ta­rrak inko­mu­ni­ka­tu­rik aur­kitzen dira – Amnis­tia­ren Alde­ko Mugimenduak

Goi­zal­dean Gran­de Mar­las­ka­ren agin­duz Guar­dia Zibi­lak buru­tu duen ope­ra­zioan lau atxi­lo­tu egon dira:

- Danien Pas­tor (Bil­bo­ko Erre­kal­de auzoan)
– Iñi­go Zapi­rain (Bil­bo­ko alde zaharrean)
– Bea­triz Etxe­be­rria (Bil­bo­ko alde zaha­rrean, Iñi­go Zapi­rai­ne­kin batera)
– Lore­na Lopez (Bil­bon, Erre­kal­de auzoan)

Lauak Bil­bo­koak dira.

Gaur arratsal­dean mobi­li­za­zioak buru­tu­ko dira alde zaha­rrean eta Erre­kal­den. Lehen Bara­kal­don mobi­li­za­zioa izan­go dela aipa­tu dugu bai­na momen­tuz ez dugu horren berririk.

Ondo­ren Itur­bi­de kalean Bea Etxe­be­rria­ren etxea mia­tu dute.

Lau atxi­lo­tuen abo­ka­tuek Habeas Cor­pu­sa eska­tu dute, ale­gia, atxi­lo­tuak bereha­la epai­lea­ren aurre­ra era­ma­nak izan dai­te­ze­la. Bes­te­tik, inko­mu­ni­ka­zioa eki­di­te­ko neu­rriak ere eska­tu dituz­te. Seni­deei beraien egoe­ra­ren berri ema­tea maiz­ta­sun bate­kin, kon­fi­dan­tzaz­ko medi­kua­ren bisi­ta iza­tea zor­tzi ordu­ro, eta atxi­lo­al­di osoa kame­raz grabatzea.

Bihar goi­zean Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak age­rral­dia buru­tu­ko du atxi­lo­tuen seni­dee­kin.Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren irakurketa:
Guar­dia Zibi­lak gaur goi­zean Biz­kaian buru­tu duen poli­zia ope­ra­zioa dela eta Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik bene­ta­ko kez­ka azal­du nahi dugu atxi­lo­tuak izan diren herri­ta­rrek jasan ditza­ke­ten tor­tu­ra basa­tien aurrean. Guar­dia Zibi­lak sis­te­ma­ti­ko­ki era­bil­tzen du tor­tu­ra horre­la­ko poli­zia ope­ra­zioe­tan, inko­mu­ni­ka­zio aldia baliatzen dute­la­rik atxi­lo­tuei mota guz­tie­ta­ko tra­tu txar físi­ko nahiz psi­ko­lo­gi­koak eragiteko.

Eus­kal Herrian abian den eta astez aste gor­puz­ten ari den pro­ze­su poli­ti­koa­ren aurrean erre­pre­sioa da Espai­nia­ko Gober­nuak har­tu duen jarre­ra poli­ti­koa. Bene­ta­ko pro­ze­su demo­kra­ti­koa baten alde­ko lanak erre­pre­sioa du ordai­ne­tan orain­dik orain. Hone­la tor­tu­ra­re­kin, espetxea­re­kin, saka­ba­na­ke­ta­re­kin eta antze­ko atxi­lo­ke­te­kin eran­tzu­ten die Espai­nia­ko Gober­nuak eus­kal herri­ta­rron aska­ta­sun, kon­pon­bi­de eta bake nahiei.

Erre­pre­sioa­ren aurrean mobi­li­za­zioa eta pre­sio sozia­la area­gotzea dago­ki­gu. Horre­tan ari gara eta hori era­kus­ten dute azken hila­be­teo­tan buru­tu­ko ditu­gun masa mobi­li­za­zio ika­ra­ga­rriek. Herri­ta­rron mugi­men­duak eta akti­ba­zioak eka­rri­ko du erre­pre­sioa­ren gel­ditzea eta desaktibazioa.

Zen­tzu hone­tan dato­zen egu­ne­tan Bil­bon buru­tu­ko diren mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ko deia luzatzen dugu.Entzun


Kontaktu interesgarri gehiago

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *