[Fotos] El TAV Recor­ta tu Salud- Ekinklik

El colec­ti­vo mugi­tu! ha rea­li­za­do una acción esta maña­na, fren­te a las con­sul­tas del Ser­vi­cio Nava­rro de Salud, para denun­ciar el alto cos­te que supon­drán las obras del TAV en Nava­rra, fren­te al bajo pre­su­pues­to del gobierno de Nava­rra para la sani­dad pública.

Legeal­di hone­tan, osa­sun etxeak larun­ba­te­tan itxi egi­ten dituz­te eta Osa­sun­bi­de­ko diru murriz­ke­tak haun­diak izan dira Oina­rriz­ko Arre­tak (% ‑6 “7), Osa­sun Men­ta­la (%-7,5), eta Osa­sun Publi­koa (%-14,6). Nafa­rroan AHT-ren proiek­tua egi­te­ko 4000 milio euro gas­tatze­ko inola­ko lotsa­rik ez dute ordea. Esan al dizu­te AHT-ren kilo­me­tro bakoitzak 10 milio euro kos­tatzen due­la?,. Esan al dizu­te AHT-ren man­te­nu gas­tuak 100.000 euro dire­la kilo­me­tro­ko eta urte­ko, hau da, 16 milio peze­ta? Zen­bat ospi­ta­le erai­ki dai­tez­ke diru horre­kin? Zen­bat «lis­ta de espe­ra» aurrez­tu ditza­ke­gu diru kopu­ru horiekin?AHT-ren dirua
Osasunbidera!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *