Aski da !-Sare Antifaxista.

Bil­bo­ko Kon­par­tsak * E.H
Dato­rren aste­le­hen eta astear­tean Bil­bo­ko Kon­par­tsa­ke­ko kideak diren kon­par­tse­ro eta lagun batzuk Madri­le­ra dei­tuak izan dira orain urte batzuk Aste Nagu­sian egin­da­ko zala­ke­ta eta iker­ke­ta baten ingu­ruan deklaratzera.
Hurren­go aste­ko aste­le­hen eta astear­tean zehar 9 Kas­ka­go­rri kon­par­tsa­ko kideak, kide-oihak eta lagun batzuk 2005 – 2006-2007­ko Aste Nagu­sian egon­da­ko hain­bat eki­men ingu­ru­ko gal­de­ke­ta egin­go die­te Audien­tzia Nazionaletik.
Bil­bo­ko Kon­par­tsa­ken ustez hauek ez dira bide ego­kiak eta asko­tan aipa­tu dugun beza­la espa­rru juri­di­ko-poli­ti­ko­tik jai ere­muan lan egi­ten dugun era­gi­leak pakean uzte­ko eskatzen dugu.
Bere­zi­ki kon­tuan iza­ten badu­gu azken aldian espa­rru horie­ta­tik zabal­tzen diren mehatxu eta sala­ke­tak ber­tan behe­ra gel­ditzen dire­la gero­ra, adi­bi­de gar­bia dugu Txo­ri Barro­te­ren abso­lu­zioa­re­kin izan dugun epaian.
Beraz, aste­le­hen eta astear­tean kon­par­tse­ro guz­tien bihotzak gure kide eta lagu­ne­kin bate­ra egon­go dira Madri­len eta espe­ro dugu pro­ze­du­ra haue­kin aha­lik eta ari­nen amaitzea.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *