Una ONG ano­me­na­da FUET segres­ta el retrat del rei espan­yol de l’A­jun­ta­ment d’Olot

fuetUna ONG d’O­lot de nom Front Uni­ta­ri per l’E­man­ci­pa­ció de la Terra, que res­pon a les sigles de FUET, ha rei­vin­di­cat aquest dilluns el roba­to­ri del retrat del rei espan­yol Juan Car­los I de Bor­bón del saló de plens de l’A­jun­ta­ment d’Olot. 

Però no es trac­ta d’un furt, sinó d’un segrest, pre­ci­sa. En aquest sen­tit, l’or­ga­nitza­ció retor­na­rà la imat­ge quan siguin eli­mi­nats els títols nobi­lia­ris el país; quan siguin reti­rats tots els sím­bols fei­xis­tes, inclòs el del monar­ca; quan s’ha­gi il·legalitzat la Fun­da­ció Prín­cep de Giro­na i quan es decla­ri la repú­bli­ca catalana.

Un cop s’ha­gin satis­fet totes les seves deman­des, el FUET retor­na­rà l’e­fí­gie ‑que es tro­ba en un femer- per­què «sigui expo­sa­da a la sala dels horrors/​errors del futur museu d’his­tò­ria nacio­nal». I adver­tei­xen: «Cal tin­dre en comp­te la capa­ci­tat oxi­da­do­ra d’un femer. Auto­ri­tats, el temps corre».

Segons remar­ca FUET, els darrers plens de l’A­jun­ta­ment «s’han cele­brat alli­be­rats de la imat­ge anti­de­mo­crà­ti­ca i colo­nia­lis­ta que sim­bo­litza el monar­ca espan­yol, àlies el mata­pa­rents». Aques­ta acció, asse­gu­ra, «ha estat pos­si­ble grà­cies a l’ac­ció d’a­lli­be­ra­ment realitzat pel FUET d’Olot».

FUET subratlla que es trac­ta d’u­na ONG per­què és «no gover­na­men­tal» i denun­cia que estan «can­sats de ser un país embo­tit en un estat que ens xoriça tant les espe­ran­ces com la il·lusió de ser». Per això, mani­fes­ten: «Catalans/​es ha arri­bat l’ho­ra de fer-los botifarra».

FUET ani­ma els cata­lans a mun­tar l’ONG FUET als seus pobles, viles i ciu­tats, i es fa seva la cançó «Entre un porc i un Bor­bó, la dife­rèn­cia és de pes /​del porc tot s’a­pro­fi­ta, de l’al­tre no se’n treu res /​però tam­bé tenen sem­blan­ces, i quel­com a com­par­tir, /​tant al porc com al bor­bó, li arri­bar el seu Sant Martí».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *