Muni­ci­pals 2011: Uni­tat Popu­lar – Lli​ber​tat​.cat

La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) ava­nça en el seu pro­cés d’im­plan­ta­ció terri­to­rial i pre­sen­ta­rà més de 80 can­di­da­tu­res a les elec­cions muni­ci­pals del pro­per 22 de maig, una tren­te­na d’e­lles són noves en rela­ció a les elec­cions muni­ci­pals del 2007, i més de 20 corres­po­nen a capi­tals de comar­ca, a mol­tes de les quals la CUP es pre­sen­ta­rà per pri­me­ra vega­da. Llis­tat d’as­sem­blees locals que han con­fir­mat que es pre­sen­ten: (darre­ra actua­litza­ció: 12 de febrer)

Alt Empor­dà

Figue­res

Alt Pene­dès

Sant Pere de Riu­de­bitlles (can­di­da­tu­ra vin­cu­la­da a la CUP)

Bages

Artés

Man­re­sa

Navàs

Navar­cles

Sallent

Baix Camp

Reus

Baix Llo­bre­gat

L’Hos­pi­ta­let de Llobregat

Mar­to­rell

Sant Boi de Llobregat

Baix Mon­tseny

Sant Celo­ni

Sant Este­ve de Palautordera

Baix Pene­dès

El Ven­drell

Bar­ce­lo­nès

Bada­lo­na

Bar­ce­lo­na

Ber­gue­dà

Ber­ga

Garraf

Sant Pere de Ribes (UM9)

Sit­ges

Garri­gues

Les Bor­ges Blanques

Giro­nès

Cel­rà

Giro­na

Mares­me

Arenys de Mar

Mata­ró

Oso­na

Man­lleu

Mon­tes­quiu

Seva

Vic

Pla de l’Estany

Ban­yo­les

Segrià

Alfés

Llei­da

Sel­va

Bla­nes

Tarra­go­nès

Tarra­go­na

Vallès Occi­den­tal

Sant Cugat del Vallès

Terras­sa

Vallès Orien­tal

Car­de­deu

La Garri­ga

Palau-soli­tà i Plegamans

Taga­ma­nent

Can­di­da­tu­res amb par­ti­ci­pa­ció de la CUP

Bar­ce­lo­nès

Gent de Gra­me­net (Sta. Colo­ma de Gramenet)

Mares­me

Cri­da Pre­mia­nen­ca (Pre­mià de Mar)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *