Eider Zurria­ran eus­kal ihes­la­ri poli­ti­koa atxi­lo­tu dute Lapurdin

Iaz­ko otsai­lean, Ibai Beo­bi­de­ren atxi­lo­ke­ta­re­kin hasi eta Gipuz­koa­ra eta Biz­kaia­ra zabal­du zen poli­zia ope­ra­zioa­ren bai­tan hain­bat eus­kal herri­tar atxi­lo­tu eta anker­ki tor­tu­ra­tu zituz­ten Guar­dia Zibi­lek. Ope­ra­zio honen bai­tan Eider Zurria­ran atxi­lotze­ko egin­dua eman zuen epai­leak bai­na honek ihes egin zuen, eta geroz­tik Lapur­din bizi izan da ihes­la­ri poli­ti­ko bezala.

Bizitza era­bat publi­koa izan du eta ber­ta­ko ikas­to­la batean lanean ari­tu da. Gaur goi­zean lane­ra bidean zela atxi­lo­tu dute.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik atxi­lo­ke­ta berri hau sala­tu nahi dugu eta Eus­kal Herrian ire­ki den egoe­ra berrian Fran­tzia­ko Gober­nua era­kus­ten ari den jarre­ra tamal­ga­rria dela esan nahi dugu. Espai­nia­ko Gober­nuak eza­rri­ta­ko iriz­pi­de erre­pre­si­boen men­pe lanean jarraitzen dute Fran­tzia­ko epai­le eta poli­ziek, gaur­ko atxi­lo­ke­tak era­kus­ten duen beza­la. Azken hila­be­tee­tan bizitza era­bat publi­ko egin du Eider Zurria­ra­nek, Iraitz Gesa­la­gak egin duen moduan. Bai­na bien atxi­lo­ke­tak oso une poli­ti­ko zehatze­tan buru­tu dira, hel­bu­ru poli­ti­ko eta media­ti­ko argiekin.

Erre­pre­sioa gel­ditze­ko bidean pre­sioa eta mobi­li­za­zioa area­gotze­ko deia egi­ten dugu.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *