La CUP s’adhe­reix al mani­fest que dema­na la fi de la dis­per­sió dels pre­sos bas­cos- LLi​ber​tat​.Cat

manifest_vii
La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) s’ha adhe­rit al mani­fest «País Basc: una altra polí­ti­ca peni­ten­cià­ria és pos­si­ble i neces­sà­ria», sig­na­da per una setan­ten­ta de per­so­na­li­tats des­ta­ca­des de la vida polí­ti­ca, social i cul­tu­ral dels Paï­sos Catalans. 
El text, que és una con­ti­nua­ció del Mani­fest de la Virrei­na de l’any 2004, ha estat pre­sen­tat aquest dimarts per Pep Rie­ra, fun­da­dor d’Unió de Page­sos; Emi­li Cha­laux, pre­si­dent de l’Acció dels Cris­tians per a l’A­bo­li­ció de la Tor­tu­ra (ACAT); Jau­me Asens, de l’Asso­cia­ció Cata­la­na per la Defen­sa dels Drets Humans (ACDD), i els impul­sors del Mani­fest de la Virrei­na Pau i David Fernàndez.

Durant l’ac­te, cele­brat al Col·legi de Perio­dis­tes, els impul­sors han pre­sen­tat el mani­fest, que dema­na la fi de la polí­ti­ca de dis­per­sió peni­ten­cià­ria d’aï­lla­ment dels pre­sos bas­cos, la revi­sió i refor­ma de la Doc­tri­na Parot i que es res­pec­tin els drets de les per­so­nes pri­va­des de llibertat.

Els ponents han recor­dat que la dis­per­sió peni­ten­cià­ria no té base jurí­di­ca, incom­pleix la lega­li­tat esta­tal i inter­na­cio­nal i és un càs­tig afe­git con­tra els 3.000 fami­liars que cada cap de set­ma­na reco­rren un total de 800.000 km ‑20 vol­tes al món- per veu­re els seus fami­liars. El mani­fest advo­ca i sol·licita al govern espan­yol, apel·lant als prin­ci­pis de l’hu­ma­nis­me penal, la fi de la dis­per­sió peni­ten­cià­ria, la revi­sió i la refor­ma de la Doc­tri­na Parot, l’a­lli­be­ra­ment dels pre­so­ners malalts i la fi de pres­sions injus­ti­fi­ca­bles i de difi­cul­tats afe­gi­des als familiars.

Un text que no ha can­viat res­pec­te al 2004

presentaciomanifestEl gener del 2004, 75 enti­tats cata­la­nes van fer públic el Mani­fest de la Virrei­na per denun­ciar la situa­ció polí­ti­ca peni­ten­cià­ria de l’es­tat espan­yol. Ara, mal­grat el can­vi d’es­ce­na­ri polí­tic amb l’al­to el foc d’E­TA, les deman­des d’a­quell text seguei­xen vigents. Tant és així que els sig­nants del mani­fest remar­quen que totes les rei­vin­di­ca­cions del Mani­fest de la Virrei­na I seguei­xen vigents al Mani­fest de la Virrei­na II i és per això que les subs­criuen íntegrament.

Els sig­nants dema­nen la fi de la polí­ti­ca peni­ten­cià­ria, d’a­llun­ya­ment i aïlla­ment dels pre­sos i pre­ses bas­ques, tal i com pre­veu l’ac­tual orde­na­ment jurí­dic en matè­ria de com­pli­ment de penes prop de l’en­torn sòcio­fa­mi­liar. Alho­ra, exi­gei­xen l’a­lli­be­ra­ment de les per­so­nes que patei­xen malal­ties greus i incu­ra­bles, en apli­ca­ció de la legis­la­ció vigent i dels prin­ci­pis de l’hu­ma­nis­me penal, i tam­bé la revi­sió i refor­ma de l’a­no­me­na­da Doc­tri­na Parot, execu­ta­da con­tra pre­sos a punt de com­plir la con­dem­na ini­cial. Al seu torn, tam­bé dema­nen que es res­pec­tin els drets que assis­tei­xen tota per­so­na pri­va­da de lli­ber­tat, i, final­ment, la fi de qual­se­vol mena de difi­cul­tat afe­gi­da o pres­sió injus­ti­fi­ca­ble sobr els fami­liars de presos.

El text denun­cia que set anys des­prés seguei­xen vigents «les matei­xes deman­des, orien­ta­des a la fi de l’ús del dret peni­ten­cia­ri com a ins­tru­ment polí­tic», una cosa que ja van dema­nar 150 juris­tes de tot l’es­tat espan­yol l’any 2007.

La CUP, entre els signants

El mani­fest està sig­nat per 64 per­so­nes i 11 enti­tats i asso­cia­cions. Entre les adhe­sions indi­vi­duals hi ha la de la Marc Sallas com a por­ta­veu nacio­nal de la CUP, i tam­bé la d’An­na Gabriel, que és regi­do­ra de la CUP a Sallent. A més, a l’ac­te de pre­sen­ta­ció del mani­fest hi ha acu­dit el regi­dor de la CUP a Man­re­sa, Àdam Majó. Entre les enti­tats, hi ha adhe­ri­da l’or­ga­nitza­ció anti­re­pres­si­va Aler­ta Soli­dà­ria i enti­tats con­tra la tor­tu­ra i en defen­sa dels drets humans.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *