Eus­kal Herria­ren his­to­ria ikas­ta­roa – IPES

8an, astear­tea. 19:00etan: “Rela­cio­nes y con­flic­tos socia­les en los terri­to­rios vas­cos en el mar­co del feu­da­lis­mo» – Jon Ando­ni Fer­nan­dez de Larrea (Pro­fe­sor de His­to­ria en la Facul­tad de Filo­lo­gía, Geo­gra­fía e His­to­ria. EHU)

10ean, oste­gu­na. 19:00etan: “Eus­kal Herria­ren His­to­ria mer­kan­ti­lis­moa­ren garaian”Jose­ba Zua­zo (His­to­ria Moder­noa­ren ira­kas­lea Letren Fakul­ta­tean. EHU)

15ean, astear­tea. 19:00etan: «Fran­tzia­ko iraul­tza­tik indus­tria iraul­tza­ra Eus­kal herrian» – Txe­ma Uriar­te (His­to­rian dok­to­rea)


19an, larun­ba­ta. 9:30etan: “Eus­kal XX. men­dea­ri buruz: erron­kak, itxa­ro­pe­nak eta lor­pe­nak” – Eneko Bide­gain (Eus­kal idaz­le eta kaze­ta­ria) + Josu Txue­ka (His­to­ria Garai­ki­dea­ren ira­kas­lea Gizar­te eta Komu­ni­ka­zio Zien­tzien Fakul­ta­tean. EHU)

2011 OTSAILA BILBON

(La Bol­sa auzo etxean)

Hogei­ta hama­lau urte haue­tan GITE-IPE­Sen lan ildo nagu­sia izan da Eus­kal Herria­ren His­to­ria lan­tzea, gure herria­ren his­to­ria berres­ku­ratzea eta zabal­tzea. Zen­tzu hone­tan, orain arte bil­du­ta­ko ekar­pe­nak berri­kus­te­ko eta osatze­ko aha­le­gi­na da ikas­ta­ro hau.

Balia­ga­rria eta inter­es­ga­rria izan­go dela­koan, itxa­ro­ten zaitugu.

Herrien his­to­ria­ren trans­mi­sioa tal­de men­pe­ratzai­leek era­ba­ki dituz­ten para­me­troe­tan hel­du zai­gu. Gure kasuan Eus­kal Herria men­de­ra­tu duten bi esta­tuen agin­ta­riek gure herria­ren izae­ra (eta his­to­ria) uka­tu dute eta haien intere­sen ara­be­ra­ko his­to­ria era­tu eta eza­rri digute.

Eus­kal Herria­ren his­to­ria, eus­kal herri lan­gi­lea­ren his­to­ria, berres­ku­ra­tu nahi dugu: jen­de men­de­ra­tua­ren bizi­mo­dua, bizi­rau­te­ko lana eta erre­sis­ten­tzia, komu­ni­ta­te harre­ma­nak, nor­ta­su­na, mun­du ikus­ke­ra zein pentsamoldea…

Eus­kal Herria eus­kal ema­ku­me eta gizo­nen bizi­rau­te­ko pro­ze­su his­to­ri­koa­ren emaitza bai­ta; nor­be­ra­re­na eta guz­tie­na, aldi berean.

5ean, larun­ba­ta. 9:30etan: “Vas­co­nes y sus veci­nos en la Anti­gue­dad” – “El con­tex­to pre­ro­mano” – Xabier Peñal­ver (Doc­tor en Arqueo­lo­gía. Diri­ge exca­va­cio­nes des­de hace vein­ti­cin­co años en yaci­mien­tos pre­his­tó­ri­cos con la Fun­da­ción Aran­za­di) “Pre­sen­cia roma­na: arqueo­lo­gia”Mertxe Urtea­ga (Arqueo­lo­ga. Direc­to­ra del museo Oias­so. Cen­tro de Estu­dios e Inves­ti­ga­cio­nes His­tó­ri­co-Arqueo­ló­gi­cas ARKEOLAN) “Vas­co­nes, visi­go­dos y fran­cos” – Javier Arce (Pro­fe­sor en la Uni­ver­si­dad de Lille, Francia)

8an, astear­tea. 19:00etan: “Rela­cio­nes y con­flic­tos socia­les en los terri­to­rios vas­cos en el mar­co del feu­da­lis­mo» – Jon Ando­ni Fer­nan­dez de Larrea (Pro­fe­sor de His­to­ria en la Facul­tad de Filo­lo­gía, Geo­gra­fía e His­to­ria. EHU)

10ean, oste­gu­na. 19:00etan: “Eus­kal Herria­ren His­to­ria mer­kan­ti­lis­moa­ren garaian”Jose­ba Zua­zo (His­to­ria Moder­noa­ren ira­kas­lea Letren Fakul­ta­tean. EHU)

15ean, astear­tea. 19:00etan: «Fran­tzia­ko iraul­tza­tik indus­tria iraul­tza­ra Eus­kal herrian» – Txe­ma Uriar­te (His­to­rian dok­to­rea)


19an, larun­ba­ta. 9:30etan: “Eus­kal XX. men­dea­ri buruz: erron­kak, itxa­ro­pe­nak eta lor­pe­nak” – Eneko Bide­gain (Eus­kal idaz­le eta kaze­ta­ria) + Josu Txue­ka (His­to­ria Garai­ki­dea­ren ira­kas­lea Gizar­te eta Komu­ni­ka­zio Zien­tzien Fakul­ta­tean. EHU)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *