Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat un ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na les dues notí­cies més lle­gi­des tenen a veu­re amb el cos poli­cial dels Mos­sos d’Es­qua­dra. D’al­tra ban­da, la ter­ce­ra notí­cia més lle­gi­da té a veu­re amb la llui­ta ins­ti­tu­cio­nal de les assem­blees de Ponent de la CUP.
En pri­mer lloc, el pas­sat dia 25 els Mos­sos d’Es­qua­dra van come­nçar a demos­trar l’en­du­ri­ment de les seves actua­cions amb Felip Puig com a con­se­ller d’in­te­rior. Una vin­te­na d’an­tia­va­lots van retin­dre dimarts pas­sat al matí una des­ena d’ac­ti­vis­tes del Comi­tè de barri de Sant Anto­ni de Bar­ce­lo­na per repar­tir fulls volants a les por­tes del Mer­cat del mateix barri. Els Mos­sos van impe­dir que aquests es mogues­sin, els van escor­co­llar i iden­ti­fi­car sen­se raó que ho jus­ti­fi­qués. No prou amb això, els retin­guts van denun­ciar que tam­bé havien rebut coces a les cames. A més, el comi­tè de Vaga del barri tenia el per­mís del direc­tor del Mer­cat de Sant Anto­ni per repar­tir fulle­tons. No obs­tant, aquests van estar retin­guts fins que els van dei­xar en lli­ber­tat sen­se expli­ca­cions, i l’o­pe­ra­tiu de tres fur­go­ne­tes i qua­tre cotxes patru­lla va marxar.
En segon lloc, tam­poc dei­xem els Mos­sos d’Es­qua­dra de ban­da per­què aquests es van con­ver­tir pro­ta­go­nis­tes d’un arti­cle del dia­ri El Perió­di­co. Aquest trac­ta­va sobre «la mobi­litza­ció anti­sis­te­ma a Bar­ce­lo­na» del pas­sat dis­sab­te. A l’ar­ti­cle s’es­pe­ci­fi­ca­va que de les 418 per­so­nes que van ocu­par els mul­ti­ci­nes en desús, «178 havien estat iden­ti­fi­cats en accions simi­lars, 13 eren anar­quis­tes, 39 inde­pen­den­tis­tes i 126 anti­sis­te­ma». Aques­ta cita demos­tra que els Mos­sos d’Es­qua­dra tenen arxius poli­cials il·legals amb dades de les mili­tants inde­pen­den­tis­tes i anti­ca­pi­ta­lis­tes, ja que aques­tes dades van ser pro­por­cio­na­des pel gabi­net de prem­sa dels Mos­sos d’Es­qua­dra. Això evi­den­cia que les dades pro­ve­nen d’ar­xius poli­cials on es fa cons­tar la ideo­lo­gia dels acti­vis­tes, cosa que està expres­sa­ment prohi­bi­da per la llei de pro­tec­ció de dades i pro­to­cols inter­na­cio­nals de fun­cio­na­ment dels cos­sos policials.
En el ter­cer lloc més lle­git, des­ta­quem com les assem­blees de Ponent de la CUP rebut­gen els pac­tes elec­to­rals. Això és així per­què sos­te­nen que la CUP defen­sa un pro­jec­te d’e­man­ci­pa­ció nacio­nal que va «lli­gat a la jus­tí­cia social, un model de socie­tat igua­li­ta­ri, res­pec­tuós amb el medi ambient, par­ti­ci­pa­tiu, anti­pa­triar­cal i soli­da­ri». A més, sos­te­nen que el seu pro­jec­te polí­tic «depas­sa els cicles elec­to­rals i no es con­di­cio­na per aquests». És per això que la pre­sen­ta­ció de can­di­da­tu­res en les pro­pe­res muni­ci­pals es valo­ra­rà per part de cada assem­blea local sen­se que això supo­si atu­rar la fei­na que les dife­rents assem­blees estan duent a ter­me. I remar­quen que tre­ba­lla­ran «col­ze a col­ze amb d’al­tres orga­nitza­cions i movi­ments en defen­sa dels seus objec­tius tant al carrer com en el saló de plens».
A part d’a­ques­tes notí­cies n’hi ha hagut d’al­tres de remar­ca­bles durant la set­ma­na. Entre aques­tes des­ta­quen: la con­cen­tra­ció a la Plaça Sant Jau­me con­tra la refor­ma de les pen­sions que va con­vo­ca­da el pas­sat diven­dres per la CUP, les decla­ra­cions de Jau­me Soler que diu que «Les con­sul­tes s’han con­ver­tit en la pri­me­ra expres­sió polí­ti­ca rup­tu­ris­ta», les pre­vi­sions de la con­sul­ta sobre l’au­to­de­ter­mi­na­ció del Tirol del Sud que podria asso­lir més del 50%, la inves­ti­du­ra del can­tau­tor Rai­mon com a doc­tor hono­ris cau­sa per la Uni­ver­si­tat d’A­la­cant, la recu­pe­ra­ció de CiU de la llei de tan­ca­ment de webs, com l’Agèn­cia d’In­for­ma­ció 29‑S va tor­nar a infor­mar de la vaga del 27‑G, el 4,3% d’in­fants de la Cata­lun­ya Nord que tam­bé estu­dien en cata­là i la deman­da de la CUP de Bar­ce­lo­na en con­tra l’en­de­rro­ca­ment de l’e­di­fi­ci pro­te­git «La Roton­da».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *