Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat un ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na les dues notí­cies més lle­gi­des tenen a veu­re amb el cos poli­cial dels Mos­sos d’Es­qua­dra. D’al­tra ban­da, la ter­ce­ra notí­cia més lle­gi­da té a veu­re amb la llui­ta ins­ti­tu­cio­nal de les assem­blees de Ponent de la CUP.
En pri­mer lloc, el pas­sat dia 25 els Mos­sos d’Es­qua­dra van come­nçar a demos­trar l’en­du­ri­ment de les seves actua­cions amb Felip Puig com a con­se­ller d’in­te­rior. Una vin­te­na d’an­tia­va­lots van retin­dre dimarts pas­sat al matí una des­ena d’ac­ti­vis­tes del Comi­tè de barri de Sant Anto­ni de Bar­ce­lo­na per repar­tir fulls volants a les por­tes del Mer­cat del mateix barri. Els Mos­sos van impe­dir que aquests es mogues­sin, els van escor­co­llar i iden­ti­fi­car sen­se raó que ho jus­ti­fi­qués. No prou amb això, els retin­guts van denun­ciar que tam­bé havien rebut coces a les cames. A més, el comi­tè de Vaga del barri tenia el per­mís del direc­tor del Mer­cat de Sant Anto­ni per repar­tir fulle­tons. No obs­tant, aquests van estar retin­guts fins que els van dei­xar en lli­ber­tat sen­se expli­ca­cions, i l’o­pe­ra­tiu de tres fur­go­ne­tes i qua­tre cotxes patru­lla va marxar.
En segon lloc, tam­poc dei­xem els Mos­sos d’Es­qua­dra de ban­da per­què aquests es van con­ver­tir pro­ta­go­nis­tes d’un arti­cle del dia­ri El Perió­di­co. Aquest trac­ta­va sobre «la mobi­litza­ció anti­sis­te­ma a Bar­ce­lo­na» del pas­sat dis­sab­te. A l’ar­ti­cle s’es­pe­ci­fi­ca­va que de les 418 per­so­nes que van ocu­par els mul­ti­ci­nes en desús, «178 havien estat iden­ti­fi­cats en accions simi­lars, 13 eren anar­quis­tes, 39 inde­pen­den­tis­tes i 126 anti­sis­te­ma». Aques­ta cita demos­tra que els Mos­sos d’Es­qua­dra tenen arxius poli­cials il·legals amb dades de les mili­tants inde­pen­den­tis­tes i anti­ca­pi­ta­lis­tes, ja que aques­tes dades van ser pro­por­cio­na­des pel gabi­net de prem­sa dels Mos­sos d’Es­qua­dra. Això evi­den­cia que les dades pro­ve­nen d’ar­xius poli­cials on es fa cons­tar la ideo­lo­gia dels acti­vis­tes, cosa que està expres­sa­ment prohi­bi­da per la llei de pro­tec­ció de dades i pro­to­cols inter­na­cio­nals de fun­cio­na­ment dels cos­sos policials.
En el ter­cer lloc més lle­git, des­ta­quem com les assem­blees de Ponent de la CUP rebut­gen els pac­tes elec­to­rals. Això és així per­què sos­te­nen que la CUP defen­sa un pro­jec­te d’e­man­ci­pa­ció nacio­nal que va «lli­gat a la jus­tí­cia social, un model de socie­tat igua­li­ta­ri, res­pec­tuós amb el medi ambient, par­ti­ci­pa­tiu, anti­pa­triar­cal i soli­da­ri». A més, sos­te­nen que el seu pro­jec­te polí­tic «depas­sa els cicles elec­to­rals i no es con­di­cio­na per aquests». És per això que la pre­sen­ta­ció de can­di­da­tu­res en les pro­pe­res muni­ci­pals es valo­ra­rà per part de cada assem­blea local sen­se que això supo­si atu­rar la fei­na que les dife­rents assem­blees estan duent a ter­me. I remar­quen que tre­ba­lla­ran «col­ze a col­ze amb d’al­tres orga­nitza­cions i movi­ments en defen­sa dels seus objec­tius tant al carrer com en el saló de plens».
A part d’a­ques­tes notí­cies n’hi ha hagut d’al­tres de remar­ca­bles durant la set­ma­na. Entre aques­tes des­ta­quen: la con­cen­tra­ció a la Plaça Sant Jau­me con­tra la refor­ma de les pen­sions que va con­vo­ca­da el pas­sat diven­dres per la CUP, les decla­ra­cions de Jau­me Soler que diu que «Les con­sul­tes s’han con­ver­tit en la pri­me­ra expres­sió polí­ti­ca rup­tu­ris­ta», les pre­vi­sions de la con­sul­ta sobre l’au­to­de­ter­mi­na­ció del Tirol del Sud que podria asso­lir més del 50%, la inves­ti­du­ra del can­tau­tor Rai­mon com a doc­tor hono­ris cau­sa per la Uni­ver­si­tat d’A­la­cant, la recu­pe­ra­ció de CiU de la llei de tan­ca­ment de webs, com l’Agèn­cia d’In­for­ma­ció 29‑S va tor­nar a infor­mar de la vaga del 27‑G, el 4,3% d’in­fants de la Cata­lun­ya Nord que tam­bé estu­dien en cata­là i la deman­da de la CUP de Bar­ce­lo­na en con­tra l’en­de­rro­ca­ment de l’e­di­fi­ci pro­te­git «La Roton­da».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.