27‑G: Avui, vaga gene­ral al Principat

Avui hi ha con­vo­ca­da una vaga gene­ral al Prin­ci­pat que com­ple­men­ta les diver­ses con­vo­ca­tò­ries de llui­ta que s’han anat pro­duit i es pro­dui­ran aquest mes de gener arreu del país. Mal­grat les nom­bro­ses jor­na­des de llui­ta, la vaga gene­ral d’a­vui es pre­veu espe­cial­ment inten­sa a l’à­rea metro­po­li­ta­na de Barcelona. 

A dos quarts de sis de la tar­da una mani­fes­ta­ció par­ti­rà dels Jar­di­nets de Grà­cia i trans­co­rre­rà per Pau Cla­rís, Via Laie­ta­nan i aca­ba­rà davant la seu de Foment del Tre­ball. A més, durant tot el dia la vaga es nota­rà espe­cial­ment en el sec­tor trans­ports de Bar­ce­lo­na, metro i auto­bús, on la CGT és majoritària.

D’al­tra ban­da, des de l’As­sem­blea de Bar­ce­lo­na i en coor­di­na­ció amb la CGT, CNT, COS i Soli­da­ri­tat Obre­ra, s’han realitzat tres con­vo­ca­tò­ries uni­tà­ries per la jor­na­da de vaga gene­ral del 27 de gener. La pri­me­ra ha come­nçat a la mit­ja­nit a la plaça Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lo­na, on s’ha come­nçat a infor­mar a la gent de la vaga con­tra la refor­ma de les pen­sions. Una esto­na més tard, a les cinc del matí els piquets infor­ma­tius actua­ran a les por­tes de les cotxe­res d’au­to­bu­sos de la ciutat.

A dos quarts d’u­na del mig­dia, a Plaça Sant Jau­me, hi hau­rà el piquet cen­tral que ser­vi­rà de punt de tro­ba­da dels piquets a Bar­ce­lo­na per la vaga del 27 de gener, de mane­ra que des­prés del que es faci durant el matí de cara al mig­dia coin­ci­dei­xin els dife­rents piquets en aquest punt per tal de con­ti­nuar amb la seva tas­ca. En aca­bat serà hora per la manifestació.

Un 30% de plan­ti­lla de TMB secun­da la vaga

Segons les esti­ma­cions del mem­bre de Comi­tè d’Em­pre­sa del Metro de Bar­ce­lo­na, Jose Ángel Ciér­co­les, un mínim d’un 30% de la plan­ti­lla ha deci­dit secun­dar la vaga i no ani­rà a tre­ba­llar. Aques­ta xifra només inclou els afi­liats a la CGT, però alguns tre­ba­lla­dors no sin­di­cats o de les bases d’al­tres sin­di­cats podrien sumar-se a la con­vo­ca­tò­ria. Pel que fa als con­duc­tors d’au­to­bu­sos, Satur­nino Mer­ca­der, dele­gat de la CGT, ja ha con­fir­mat que més d’un 50% de la plan­ti­lla no ani­rà a tre­ba­llar i des del Comi­tè de Con­ve­ni s’or­ga­nitza­ran piquets a les prin­ci­pals cotxe­res de la ciu­tat de Bar­ce­lo­na a par­tir de les 4 de la matinada.

Trans­ports Metro­po­li­tans de Bar­ce­lo­na (TMB), de fet, ja ha avi­sat que la pres­ta­ció dels ser­veis es pot veu­re alte­ra­da durant aques­ta jornada.

Uns ser­veis mínims abusius

Mal­grat que només els sin­di­cats com­ba­tius han con­vo­cat, el Depar­ta­ment de Tre­ball ha fixat uns ser­veis mínims que han estat con­si­de­rats un abús pels con­vo­cats. Tant és així que ha decre­tat a auto­bu­sos de TMB uns ser­veis mínims que tri­pli­quen els de la vaga de CCOO i UGT del 29 de setem­bre passat.

Així, els ser­veis mínims dic­ta­mi­nats per la Vaga del 27 gener 2011 són del 33% del ser­vei durant tot el dia. A la Vaga de CCOO i UGT del 29 setem­bre de 2010 els ser­veis mínims dic­tats pel Depar­ta­ment de Tre­ball van ser d’un 25% de 6:30 a 9:30 i d’un 25% de 17:00 a 20:00.

En aquest sen­tit, la CGT de Trans­ports Metro­po­li­tans de Bar­ce­lo­na denun­cia el sabo­tat­ge i dis­cri­mi­na­ció del Depar­ta­ment de Tre­ball en rela­ció a la vaga i con­si­de­ra que «aquest sabo­tat­ge ins­ti­tu­cio­nal con­tra la lli­ber­tat de vaga dei­xa ben clar fins on arri­ba el cinis­me i la hipo­cre­sia del nos­tre fals Estat de Dret». A més, denun­cia que només res­pec­ta la vagues con­vo­ca­des pels sin­di­cats sub­ven­cio­nats pel govern, i aler­ta que d’a­ques­ta mesu­ra s’im­pe­deix que els tre­ba­lla­dors puguin exer­cir el seu dret a secun­dar la mobi­litza­ció a la qual estan convocats.

Quant als ser­veis mínims, Roda­lies i Regio­nals hau­ran de garan­tir almenys la cir­cu­la­ció d’un terç dels viat­ges pre­vis­tos, així com el bus i el metro de Bar­ce­lo­na i els Ferro­ca­rrils de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya (FGC). En l’or­dre sig­na­da pel con­se­ller Fran­cesc Xavier Mena, es recor­da que el movi­ment de viat­gers i des­plaça­ments no es pro­duei­xen úni­ca­ment en les hores pun­ta i que, per això, cal garan­tir un des­plaça­ment d’a­na­da i tor­na­da al llarg de tot el dia.

El Depar­ta­ment de Tre­ball ha esta­blert més ser­veis mínims en altres sec­tors, com en les ràdios i tele­vi­sions públi­ques, que han de tenir un fun­cio­na­ment d’al­menys del 50%; l’as­sis­tèn­cia a vehi­cles ava­riats i acci­den­tats i que es garan­te­ixi el trans­port de mer­ca­de­ries impres­cin­di­bles per abas­tir els ser­veis sani­ta­ris o de pro­duc­tes que no puguin con­ser­var-se més enllà de 24 hores.

Als cen­tres de la Xar­xa Sani­tà­ria d’U­ti­litza­ció públi­ca (XUP), els ser­veis d’ur­gèn­cies i les uni­tats espe­cials han de fun­cio­nar amb nor­ma­li­tat, i els pacients tin­dran el dret de ser ate­sos, segons dic­ta l’or­dre. En cas d’un trac­ta­ment de radio­te­rà­pia i qui­mio­te­rà­pia en situa­cions urgents i de neces­si­tat vital, s’hau­rà de seguir el cri­te­ri del facul­ta­tiu que atén el malalt.

En el cas de l’a­ten­ció tele­fò­ni­ca d’ur­gèn­cies i emer­gèn­cies, el ser­vei s’ha d’es­ta­blir amb el per­so­nal “neces­sa­ri i impres­cin­di­ble per poder fer les comu­ni­ca­cions de for­ma impres­cin­di­ble”, men­tre que els cos­sos de segu­re­tat i extin­ció d’in­cen­dis han de tenir una plan­ti­lla equi­va­lent a la d’un dia festiu

«Explo­sió de ràbia»

Aques­ta actua­ció per part dels res­pon­sa­bles polí­tics de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya al Depar­ta­ment de Tre­ball pot con­duir, segons ha aler­tat la CGT, «en una explo­sió de ràbia entre els treballadors/​es d’au­to­bu­sos de TMB». Així, denun­cia que «no només els mit­jans de comu­ni­ca­ció estan invi­si­bi­litzant la vaga del 27 de gener i les pro­tes­tes con­tra la refor­ma de les pen­sions, sinó que a més el Depar­ta­ment de Tre­ball està sabo­te­jant el Dret a Vaga».

Durant tot el dia, l’ac­tua­li­tat de la vaga es podrà seguir a tra­vés de l’agèn­cia 29‑S.

Con­vo­ca­tò­ries per avui

Valèn­cia (l’Hor­ta): Mani­fes­ta­ció uni­tà­ria a les 19h, des de la Plaça de l’Ajuntament

Tarra­go­na: La Coor­di­na­do­ra Repar­tim el Tre­ball i la Rique­sa, inte­gra­da per sin­di­cats i diver­sos col·lectius de Tarra­go­na i de Reus, con­vo­ca dijous 27 de gener una mani­fes­ta­ció a la Impe­rial Tàrra­co. La mani­fes­ta­ció come­nça­rà a les set de la tarda.

Bar­ce­lo­na
0:00 h. Pça. Uni­ver­si­tat (sec­ció sin­di­cal auto­bu­sos TMB)
08:30 C/​Torrent de l?Olla núm. 218 – 220 (Medi Ambient, Ajun­ta­ment BCN) (sec­ció sin­di­cal Parcs i Jardins)
12:30 Pça. Sant Jau­me (sec­cions sin­di­cals Ajun­ta­ment BCN, Dipu­tació, Parcs i Jardins)
17:30 h. Mani­fes­ta­ció a Jar­di­nets de Grà­cia (Pas­seig de Grà­cia /​Av. Dia­go­nal). Con­vo­quen: CGT-Cata­lun­ya, CNT-Cata­lun­ya, COS i Soli­da­ri­tat Obrera

Garraf:
Vila­no­va i la Gel­trú: Pça. de la Ver­ge de les Deu 12h. Con­cen­tra­ció. Con­vo­ca CGTi Assam­blea pels
Drets Socials del Garraf

Tarra­go­na:
La Fede­ra­ció local de Tarra­go­na es con­cen­tra­rà al local a les 10 h.
19 h. Mani­fes­ta­ció. Pça. Impe­rial Tarra­co (Tarra­go­na)

Man­re­sa:
Mani­fes­ta­ció: 11:30 h. C/​Sant Frui­tós , 1 – 3. Vora Carrer del Bruc i prop de Carrer Barcelona.
Des de la CGT a Man­re­sa, us con­vi­dem amb d´altres agents socials de Man­re­sa i per­so­nes a títol indi­vi­dual , a con­cen­trar-se davant la Seu de la Segu­re­tat Social a Man­re­sa, en el dia de la con­vo­ca­tò­ria de Vaga Gene­ral, a mani­fes­tar el rebuig davant la refor­ma labo­ral, la refor­ma de la segu­re­tat social i la refor­ma deles pen­sions que apun­ta a des­man­te­lla­ment sis­te­ma públic i que nego­cien el govern del PSOE, la CEOE i els sindicats
CCOO i UGT, davant la Seu de la Segu­re­tat Social a Manresa.

Llei­da:
18:00 h. Mani­fes­ta­ció, des de la Dele­ga­ció del Govern de Cata­lun­ya (Carrer Lluis Com­panys) fins a la Sub­de­le­ga­ció del Govern central.


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *