Urta­rri­la­ren 27ko gre­ba eta borro­ka­ren jarrai­pe­na – Ibon Artola

Lan erre­for­ma­ren ondo­ren, lan­gi­le kla­sea­ren aur­ka­ko era­soek jarrai­tu egin dute. PSOE­ren Gober­nua­ren plan guz­tiek hel­bu­ru argi bat dute: kapi­ta­lis­ten intere­sak eta ira­ba­ziak defen­datzea beren sis­te­ma­ren kri­sia­ren aurrean. Azken neu­rrie­ta­ko bat lan­ga­be­zia lagun­tza agor­tu­ta eta kar­ga fami­lia­rrak zituz­ten lan­ga­been 426 euro­ko lagun­tza­ren eza­ba­ke­ta izan da. Aldi berean, dirua eta onda­re publi­koa opa­ri­tu zaie bes­te behin gehien dute­nei AENA eta Esta­tua­ren Lote­ria eta Apus­tuak enpre­sen pri­ba­ti­za­zio par­tzia­la­re­kin, Madri­le­ko eta Bar­tze­lo­na­ko aire­por­tuen kudea­ke­ta­ren pri­ba­ti­za­zio osoa­re­kin eta enpre­sen zer­gen murriz­ke­ta berrie­kin. Eta orain erre­ti­ro adi­na atze­ratzea nahi duen pen­tsioen erre­for­ma dator.

Esta­tu espai­no­le­ko erre­geak aza­roa­ren 15ean eta Zapa­te­rok aza­roa­ren 27an Esta­tu­ko 37 kapi­ta­lis­ta garran­tzitsue­ne­kin (ber­tan ziren eus­kal kapi­ta­lis­ta nagu­siak) egin­da­ko bile­ren ondo­ren, gar­bi dago PSOE­ren Gober­nuak lan­gi­leak era­sotzen jarrai­tu­ko due­la. Har­tzen ari diren neu­rriek era­kus­ten dute demo­kra­zia bur­ge­sa­ren fal­tsu­ta­su­na. Hego Eus­kal Herri­ko eta Esta­tu espai­no­le­ko biz­tan­le­ria­ren gehien­goa­ren bizitza 37 fami­lia abe­ratse­nen dik­ta­du­rak gober­na­tua dago. Gutxien­go bat diren para­si­to hauek ez ditu inork auke­ra­tu, bai­na, hala ere, dena era­ba­kitzen ari dira, ez baka­rrik mai­la eko­no­mi­koan, bai­ta poli­ti­koan ere.

Lan­gi­le kla­seak eta gaz­te­riak ditu­gun era­soen larri­ta­su­nak era­kus­ten du jarrai­tu beha­rre­ko bidea Ipar Eus­kal Herri­ko eta Esta­tu fran­tse­se­ko sin­di­ka­tuek hasi­ta­koa dela, hau da, ekin­tza sin­di­ka­la­ren bata­su­na­re­na. Bur­ge­sia elkar­tu­ta man­ten­tzen bada lan­gi­le mugi­men­dua­ren aur­ka, lan­gi­leok ere beha­rrez­koa dugu gure inda­rrak elkar­tzea. Ekin­tza sin­di­ka­la­ren bata­su­na beha­rrez­koa da; lan­gi­leen zati­ke­taz onu­ra ate­ratzen duten baka­rrak ban­ka­riak eta enpre­sa­riak dira. Borro­ka bate­ra­tuak ez du esan nahi sin­di­ka­tu batek bere erre­bin­di­ka­zioak alde bate­ra utzi edo gai­non­tze­ko sin­di­ka­tuak kri­ti­katzea­ri utzi behar dio­nik; guz­tiz aur­ka­koa, hori posi­ble da eta beha­rrez­koa gai­ne­ra. Bur­ge­sia espai­no­la­ren eta eus­kal herri­ta­rra­ren era­so bate­ra­tuen aurrean, beha­rrez­koa da lan­gi­le mugi­men­dua elkar­tu­ko duen poli­ti­ka defen­tsi­bo bat. Bata­sun hau posi­ble da ira­gan den urtean zehar ELA, LAB, UGT eta CCOOk anto­la­tu­ta­ko mobi­li­za­zio bate­ra­tue­tan fro­ga­tu den beza­la. Azken adi­bi­dea lau sin­di­ka­tuek igan­dee­tan eta jai egu­ne­tan komer­tzioak ire­kitzea­ren aur­ka aben­dua­ren 19an Bil­bon anto­la­tu­ta­ko mani­fes­ta­zioa da. Horre­ga­tik, kasu hone­tan, UGT eta CCOOk eus­kal gehien­go sin­di­ka­lak pen­tsioen erre­for­ma­ren aur­ka anto­la­tu­ta­ko urta­rri­la­ren 27ko gre­ba oro­ko­rra babes­tu behar dute. Hori­xe bera egin behar du CIG sin­di­ka­tu gali­zia­rrak Gali­zia­ra­ko egun berean anto­la­tu­ta­ko gre­ba oro­ko­rra­re­kin eta, nola ez, gre­ba oro­ko­rra Esta­tu oso­ra zabal­du behar­ko lukete.

Ekin­tza sin­di­ka­la­ren bata­su­na­re­kin eta lan­gi­leek borro­ka­ra­ko duten boron­da­tea­re­kin posi­ble da era­soei aurre egi­tea. Hel­bu­ru hone­tan, urta­rri­la­ren 27ko gre­ba oro­ko­rra­ren deial­dia pau­so garran­tzitsu bat da. Bai­na urta­rri­la­ren 27ko gre­ba oro­ko­rrak jarrai­pe­na izan behar du, lan­gi­le kla­sea­ren anto­la­kun­tza mai­la eta kon­tzien­tzia igo­ko dituen goranz­ko borro­ka pro­ze­su bate­kin. E‑29ko eta I‑29ko gre­ben ondo­ren, gau­za bat bis­ta­koa da: bi gre­ba oro­ko­rre­kin lan erre­for­ma gera­tu ez bazen, beha­rrez­koa da gizar­te­ko geru­za berriak mobi­li­za­zio­ra eran­tsi­ko dituen eta sen­do­ta­sun han­dia­goa ema­te­ko den­bo­ran iraun­go duen estra­te­gia. Lan­gi­le eta gaz­te fran­tzia­rren erre­bol­ta sozia­la, 1968ko maiatze­tik han­die­na, edo lan­gi­le gre­zia­rren borro­ka, ins­pi­ra­tu behar gai­tuz­ten adi­bi­deak dira. Bur­ge­sia­ren pla­nak geratze­ko beha­rrez­koa da ekin­tza plan era­ba­te­ko bat, eta U‑27aren ondo­ren era­soak ez badi­ra atze­ra botatzen, agin­ta­ri sin­di­ka­lek plan horre­tan 48 ordu­ko gre­ba oro­kor berri baten deial­dia sar­tu behar dute.

Garai his­to­ri­koen aurrean gau­de. Gre­ba oro­ko­rrek, kapi­ta­lis­moa­ren kri­sia eta honen ondo­rio larriak borro­katze­ko lan­gi­leen adie­raz­pen anto­la­tua dire­nek, ardatz beza­la izan behar dute pro­gra­ma anti­ka­pi­ta­lis­ta eta sozia­lis­ta baten defen­t­sa. Sis­te­ma ustel honen era­soe­kin bukatze­ko modu baka­rra sozia­lis­moa­ren alde borro­katzea da, ban­ka eta mono­po­lio han­diak lan­gi­leen kon­trol­pe demo­kra­ti­koan nazio­na­li­za­tuz. Modu hone­tan lan­ga­be- zia­ren ames­gaiz­toa eza­ba­tu gene­za­ke eta hez­kun­tza, osa­su­na eta zer­bitzu publi­ko eta dui­nak bermatu.

Eus­kal Herria Sozia­lis­ta (Tolo­sa)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *