Resur­ge la Agèn­cia d’Informació

La Agen­cia la cons­trui­mos entre todas. Vuel­ve a estar habi­li­ta­do el núme­ro de telé­fono 671.448.054 y el correo elec­tró­ni­co ([email protected]‑s.net) para enviar e infor­mar sobre todo lo que se con­si­de­re intere­san­te en rela­ción a la huel­ga con­vo­ca­da para el día 27 de este mes y los actos y accio­nes pre­vias a esta.

[Cata­là]

Qui vam ser el 29s? Mit­jans units pel 29‑S

L’Agència Infor­ma­ti­va 29‑S va néi­xer per expli­car la vaga gene­ral del 29 de setem­bre a par­tir dels matei­xos tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res que la pro­ta­go­nitzem i que vam sor­tir al carrer per atu­rar les reta­lla­des socials.

Mit­jans de comu­ni­ca­ció alter­na­tius dels Paï­sos Cata­lans ens unim per crear aquest pol d’informació dels sec­tors anti­ca­pi­ta­lis­tes i de com­bat. I creem un agèn­cia de notí­cies que va tenir l’objectiu de visi­bi­litzar totes les accions que van suc­ceir al llarg de la jor­na­da de vaga.

La fei­na d’aquesta agèn­cia va ser reco­llir la infor­ma­ció que es va gene­rar als piquets a les empre­ses, a les dife­rents accions des­cen­tra­litza­des i a les mobi­litza­cions que es van orga­nitzar con­tra la refor­ma labo­ral i el reial decret 3/​2010.

És per això que vam crear el por­tal www.29‑s.net. A més, vam obrir una direc­ció de correu ([email protected]‑s.net) i habi­li­tat un núme­ro de telè­fon (671.448.054) per tal que ens pogués infor­mar amb tex­tos, foto­gra­fies i vídeos de tot el que va suc­ceir durant les 24 hores de la vaga.

Els mit­jans que par­ti­ci­pem a l’Agència vam ser: Kao­sen­la­red, L’Accent, Libre­red, Ràdio Bron­ka, Radio Pica, Con­tra­ban­da FM, Revis­ta Cata­lun­ya, Sants Ona Lliu­re, el Set­ma­na­ri la Direc­ta, Lli​ber​tat​.cat, Indy­me­dia Bar­ce­lo­na, La Hai­ne, Oku­pem les Ones, Ràdio Tra­ma de Saba­dell, el set­ma­na­ri Dia­go­nal, Ràdio RSK i Grà­cia Viva.

Vam fer el segui­ment con­junt de la jor­na­da des de la seu de Con­tra­ban­da FM (plaça Reial – Bar­ce­lo­na). A més de difon­dre a tra­vés de la web con­jun­ta tot el que va suc­ceir al llarg del dia 29, les qua­tre ràdios lliu­res de la ciu­tat van eme­tre en direc­te per les ones totes les notí­cies que vam anar recollint.

Valo­ra­ció de la cober­tu­ra del 29 de setembre:

Els mit­jans de comu­ni­ca­ció que vam com­po­sar l’Agència Infor­ma­ti­va 29‑s volem com­par­tir amb totes i tots vosal­tres la nos­tra valo­ra­ció de la cober­tu­ra con­jun­ta que vam realitzar de la vaga general.

Durant les 24 hores que va durar la cober­tu­ra de l’Agència Infor­ma­ti­va 29‑s:

- Una cin­quan­te­na de per­so­nes de 20 mit­jans alter­na­tius, inde­pen­dents i con­tra­in­for­ma­tius van par­ti­ci­par ‑hi

- Cen­te­nars de per­so­nes van tru­car o escriu­re a l’agència per donar infor­ma­ció des del terreny sobre les accions dels piquets sin­di­cals, veï­nals o dels comi­tés de vaga.

- La cober­tu­ra minut a minut des de les 00.00h del dia 29 va pro­duïr 420 tele­tips informatius.

- 43.000 ordi­na­dors es van con­nec­tar a la web de l’Agència.

- Es van realitzar 260 strea­mings d’àudio.

- Va haver-hi una mit­ja­na de 180 – 200 per­so­nes escol­tant la retrans­mis­sió con­tí­nua de ràdio per internet.

- Es van rebre 1.500 correus elec­trò­nics amb infor­ma­ció per la cobertura.

- 4 ràdios lliu­res de la ciu­tat van estar eme­tent simul­tà­nia­ment la pro­gra­ma­ció de ràdio que l’Agència va des­en­vo­lu­par des de les instal.lacions de Ràdio Contrabanda.

- 20 vídeos publicats.

- Més de 250 foto­gra­fies publicades.

Con­si­de­rem que ha estat una expe­rièn­cia molt posi­ti­va que cons­ti­tueix un exem­ple de segui­ment en pro­fun­di­tat de la jor­na­da de vaga, donant veu a les tre­ba­lla­do­res i tre­ba­lla­dors que la van pro­ta­go­nitzar i a aquells sec­tors de la socie­tat que tenien més obs­ta­cles per exer­cir el seu dret a vaga (tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­dors en pre­ca­ri, del sec­tor domès­tic, immi­grants, estu­diants, per­so­nes a l’atur, per­so­nes amb diver­si­tat fun­cio­nal, tre­ba­lla­do­res sexuals, etc).

Volem agrair la seva par­ti­ci­pa­ció a totes les per­so­nes que arreu dels Paï­sos Cata­lans van col.laborar amb l’Agència i van con­tri­buir a cons­truir una expe­rièn­cia de comu­ni­ca­ció horitzon­tal i popu­lar, des de la prò­pia gent. Tam­bé volem des­ta­car el bon inter­can­vi d’informació que vam tenir amb els mit­jans alter­na­tius, inde­pen­dents i con­tra­in­for­ma­tius d’arreu de l’Estat espanyol.

En aquest sen­tit, creiem que l’Agència 29‑s va fer una cober­tu­ra infor­ma­ti­va de la jor­na­da de vaga gene­ral més exten­sa i exhaus­ti­va que la majo­ria de mit­jans con­ven­cio­nals, i des­ta­quem el fet que perio­dis­tes d’aquests matei­xos mit­jans que van enviar infor­ma­ció a l’Agència sen­se que les direc­cions dels seus mit­jans ho sapi­gues­sin, fet que demos­tra un cop més les con­tra­dic­cions inter­nes a les redac­cions dels mit­jans de comu­ni­ca­ció con­ven­cio­nals públics i privats.

Tots els mit­jans par­ti­ci­pants a l’Agència 29‑s expres­sem la nos­tra pro­fun­da satis­fac­ció per aquest tre­ball en col.lectiu, la nos­tra dis­po­si­ció a seguir tre­ba­llant de for­ma inter­re­la­cio­na­da i a sumar esfo­rços per tre­ba­llar con­jun­ta­ment cada cop que sigui necessari.

Kao­sen­la­red, L’Accent, Libre­red, Ràdio Bron­ka, Radio Pica, Con­tra­ban­da FM, Revis­ta Cata­lun­ya, Sants ona Lliu­re, el Set­ma­na­ri la Direc­ta, Lli​ber​tat​.cat, Indy­me­dia Bar­ce­lo­na, Oku­pem­le­so­nes, La Hai­ne i Periò­dic Diagonal.


[Cas­te­llano]

¿Quié­nes fui­mos el 29S? Medios uni­dos por el 29‑S

La Agen­cia Infor­ma­ti­va 29‑S nació para expli­car la huel­ga gene­ral del 29 de sep­tiem­bre a par­tir de los mis­mos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que la pro­ta­go­ni­za­mos y que sali­mos a la calle para parar los recor­tes sociales.

Medios de comu­ni­ca­ción alter­na­ti­vos de los Paï­sos Cata­lans nos uni­mos para crear este polo de infor­ma­ción de los sec­to­res anti­ca­pi­ta­lis­tas y de com­ba­te. Y crea­mos un agen­cia de noti­cias que tuvo el obje­ti­vo de visi­bi­li­zar todas las accio­nes que suce­die­ron a lo lar­go de la jor­na­da de huelga.

El tra­ba­jo de esta agen­cia fue reco­ger la infor­ma­ción que se gene­ró en los pique­tes en las empre­sas, en las dife­ren­tes accio­nes des­cen­tra­li­za­das y las movi­li­za­cio­nes que se orga­ni­za­ron con­tra la refor­ma labo­ral y el Real Decre­to 3/​2010.

Es por ello que crea­mos el por­tal www.29‑s.net. Ade­más, abri­mos una direc­ción de correo ([email protected]‑s.net) y habi­li­ta­do un núme­ro de telé­fono para que se nos pudie­se infor­mar con tex­tos, foto­gra­fías y vídeos de todo lo que suce­dió duran­te las 24 horas de la huelga.

Los medios que par­ti­ci­pa­mos en la Agen­cia fui­mos: Kao­sen­la­red, L’Ac­cent, Libre­red, Radio Bron­ka, Radio Pica, Con­tra­ban­da FM, Revis­ta Cata­lun­ya, Sants Ona Lliu­re, el Sema­na­rio La Direc­ta, Lli​ber​tat​.cat, Indy­me­dia Bar­ce­lo­na, La Hai­ne, Oku­pem les Ones, Radio Tra­ma de Saba­dell, el sema­na­rio Dia­go­nal, Radio RSK y Gra­cia Viva.

Hici­mos el segui­mien­to con­jun­to de la jor­na­da des­de la sede de Con­tra­ban­da FM (pla­za Real – Bar­ce­lo­na). Ade­más de difun­dir a tra­vés de la web con­jun­ta todo lo que suce­dió a lo lar­go del día 29, las cua­tro radios libres de la ciu­dad emi­tie­ron en direc­to por las ondas todas las noti­cias que fui­mos recogiendo.

Valo­ra­ción de la cober­tu­ra del 29 de septiembre:

Los medios de comu­ni­ca­ción que com­pu­si­mos la Agen­cia Infor­ma­ti­va 29‑s que­re­mos com­par­tir con todas y todos voso­tros nues­tra valo­ra­ción de la cober­tu­ra con­jun­ta que rea­li­za­mos de la huel­ga general.

Duran­te las 24 horas que duró la cober­tu­ra de la Agen­cia Infor­ma­ti­va 29‑s:

- Una cin­cuen­te­na de per­so­nas de 20 medios alter­na­ti­vos, inde­pen­dien­tes y con­tra­in­for­ma­ti­vos participaron.

- Cien­tos de per­so­nas lla­ma­ron o escri­bie­ron a la agen­cia para dar infor­ma­ción des­de el terreno sobre las accio­nes de los pique­tes sin­di­ca­les, veci­na­les o de los comi­tés de huelga.

- La cober­tu­ra minu­to a minu­to des­de las 00.00h del día 29 pro­du­jo 420 tele­ti­pos informativos.

- 43.000 orde­na­do­res se conec­ta­ron a la web de la Agencia.

- Se rea­li­za­ron 260 strea­mings de audio.

- Hubo una media de 180 – 200 per­so­nas escu­chan­do la retrans­mi­sión con­ti­nua de radio por internet.

- Se reci­bie­ron 1.500 correos elec­tró­ni­cos con infor­ma­ción para la cobertura.

- 4 radios libres de la ciu­dad estu­vie­ron emi­tien­do simul­tá­nea­men­te la pro­gra­ma­ción de radio que la Agen­cia desa­rro­lló des­de las ins­ta­la­cio­nes de Radio Contrabanda.

- 20 vídeos publicados.

- Más de 250 foto­gra­fías publicadas.

Con­si­de­ra­mos que ha sido una expe­rien­cia muy posi­ti­va que cons­ti­tu­ye un ejem­plo de segui­mien­to en pro­fun­di­dad de la jor­na­da de huel­ga, dan­do voz a las tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res que la pro­ta­go­ni­za­ron y a aque­llos sec­to­res de la socie­dad que tenían más obs­tácu­los para ejer­cer su dere­cho a huel­ga (tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­res en pre­ca­rio, del sec­tor domés­ti­co, inmi­gran­tes, estu­dian­tes, per­so­nas en paro, per­so­nas con diver­si­dad fun­cio­nal, tra­ba­ja­do­ras sexua­les, etc).

Que­re­mos agra­de­cer su par­ti­ci­pa­ción a todas las per­so­nas de los Paí­ses Cata­la­nes que cola­bo­ra­ron con la Agen­cia y con­tri­bu­ye­ron a cons­truir una expe­rien­cia de comu­ni­ca­ción hori­zon­tal y popu­lar, des­de la pro­pia gen­te. Tam­bién que­re­mos des­ta­car el buen inter­cam­bio de infor­ma­ción que tuvi­mos con los medios alter­na­ti­vos, inde­pen­dien­tes y con­tra­in­for­ma­ti­vos de todo el Esta­do español.

En este sen­ti­do, cree­mos que la Agen­cia 29‑s hizo una cober­tu­ra infor­ma­ti­va de la jor­na­da de huel­ga gene­ral más exten­sa y exhaus­ti­va que la mayo­ría de medios con­ven­cio­na­les, y des­ta­ca­mos el hecho de que perio­dis­tas de esos mis­mos medios que envia­ron infor­ma­ción al Agen­cia sin que las direc­cio­nes de sus medios lo supie­ran, lo que demues­tra una vez más las con­tra­dic­cio­nes inter­nas en las redac­cio­nes de los medios de comu­ni­ca­ción con­ven­cio­na­les públi­cos y privados.

Todos los medios par­ti­ci­pan­tes en La Agen­cia 29‑s expre­sa­mos nues­tra pro­fun­da satis­fac­ción por este tra­ba­jo en colec­ti­vo, nues­tra dis­po­si­ción a seguir tra­ba­jan­do de for­ma inter­re­la­cio­na­da y sumar esfuer­zos para tra­ba­jar con­jun­ta­men­te cada vez que sea necesario.

Kao­sen­la­red, L’Ac­cent, Libre­red, Radio Bron­ka, Radio Pica, Con­tra­ban­da FM, Revis­ta Cata­lun­ya, Sants ona Lliu­re, el Sema­na­rio La Direc­ta, Lli​ber​tat​.cat, Indy­me­dia Bar­ce­lo­na, Oku­pem les ones, La Hai­ne y Perió­di­co Diagonal.


Visi­ta de nue­vo: http://29‑s.net

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *