Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat un ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na els 3 fets més des­ta­cats s’han cen­trat a l’a­par­tat Inter­na­cio­nal, amb el comu­ni­cat d’un alto al foc per part d’E­TA, al labo­ral, amb una nova vaga gene­ral anun­cia­da a Gali­za, Eus­kal Herria i als Paï­sos Cata­lans, i al de polí­ti­ca, amb les elec­cions muni­ci­pals a la vol­ta de la cantonada.
En pri­mer lloc, aquest dilluns el dia­ri Gara va fer públic un nou comu­ni­cat d’E­TA. En aquest, l’or­ga­nitza­ció anun­cia­va un alto al foc per­ma­nent, gene­ral i veri­fi­ca­ble. No obs­tant, aques­ta, a can­vi, dema­na­va l’es­fo­rç dels estats espan­yol i fran­cès. Els quals han d’a­ban­do­nar inde­fi­ni­da­ment «les mesu­res repres­si­ves» i «la nega­ció d’Eus­kal Herria». A més, ETA, en el comu­ni­cat, subratlla­va la neces­si­tat de donar una «solu­ció jus­ta i demo­crà­ti­ca» al con­flic­te polí­tic i que hi hagués un «pro­cés demo­crà­tic, que tin­gui la volun­tat del poble basc com a màxi­ma referència».

En segon lloc i degut a totes les reta­lla­des socials que estem patint els dife­rents sec­tors de la pobla­ció, s’ha seguit molt la notí­cia de la nova vaga gene­ral. Aques­ta esta­rà foca­litza­da a Gali­za, Eus­kal Herria i als Paï­sos Cata­lans el prò­xim 27 de gener. No obs­tant, en el nos­tre país la debi­li­tat sin­di­cal no per­me­trà asse­gu­rar l’è­xit d’a­ques­ta con­vo­ca­tò­ria a nivell nacio­nal ja que és una vaga con­vo­ca­da per la CGT i només a Cata­lun­ya. Mal­grat això, la COS va fer una cri­da arreu dels Paï­sos Cata­lans per poder tirar enda­vant la jor­na­da de llui­ta a tot el terri­to­ri. Per altra ban­da, els sin­di­cats majo­ri­ta­ris, tal i com esta­va pre­vist, han anun­ciat que no la con­vo­ca­ran. A més de la vaga, del 20 al 22 de gener es cele­bra­ran pro­tes­tes arreu dels Paï­sos Cata­lans, per atu­rar les retallades.

En ter­cer lloc i quan s’a­cos­ten les elec­cions muni­ci­pals, la CUP ha anun­ciat que per aques­tes pre­sen­ta­rà 80 can­di­da­tu­res a les prò­xi­mes elec­cions del 22 de maig. Això si, totes elles al prin­ci­pat, ja que l’ob­jec­tiu de la for­ma­ció és seguir crei­xent amb força arreu dels Paï­sos Cata­lans. Ho expli­ca­va Marc Sallas, por­ta­veu de la CUP, en un vídeo que va difon­dre la for­ma­ció A més, en aquest tam­bé va remar­car que una tren­te­na d’a­ques­tes llis­tes són noves, i que més de 20 corres­po­nen a capi­tals de comarca.

A part d’a­ques­tes notí­cies, hi ha hagut altres notí­cies impor­tants en el si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta. Entre aques­tes des­ta­quen: Com la CUP ha acon­se­guit posar sobre la tau­la el debat de l’im­puls dels horts urbans, la deman­da d’Am­nis­tia Inter­na­cio­nal a l’es­tat espan­yol per­què aquest supri­mei­xi el règim d’in­co­mu­ni­ca­ció, la pre­sen­ta­ció a Bar­ce­lo­na de «Dos entre tants: El verí d’Es­te­llés» per Miquel Puja­dó i Olga Sua­rez l’a­cu­sa­ció als Mags d’O­rient per embru­tar la via públi­ca a Reus.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *