Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

logotip_llibertat.catLli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na, la notí­cia més segui­da ha estat la nos­tra llu­fa per al 28 de des­em­bre. Aques­ta anun­cia­va el males­tar pro­vo­cat pel nome­na­ment de Paco Caja com asses­sor del nou Con­se­ller de Cul­tu­ra, el qual és cone­gut per les seves con­tro­vèr­sies filo­sò­fi­ques que inci­ten l’o­di con­tra la cata­la­ni­tat, com a pre­si­dent de Con­vi­ven­cia Cívi­ca Cata­la­na i Patró d’Ho­nor de la Fun­da­ción para la Defen­sa de la Nación Española.

La sego­na notí­cia més segui­da ha estat la màni­ga ampla per als Mos­sos d’Es­qua­dra que ha anun­ciat CiU. Felip Puig, nou con­se­ller d’In­te­rior de la Gene­ra­li­tat, va ava­nçar que revi­sa­ria la polí­ti­ca de pre­ven­ció d’a­bu­sos amb les càme­res de segu­re­tat a les comis­sa­ries dels Mos­sos d’Es­qua­dra i que para­litza­ria les instal·lacions de nous dis­po­si­tius. A més, va anun­ciar que neu­tra­litza­rien el codi ètic ela­bo­rat durant el govern del tripartit.

En la matei­xa línia, seguint amb els nous con­se­llers, tam­bé tro­bem que Ferran Mas­ca­rell, el nou con­se­llers de Cul­tu­ra, va ser qui va exclou­re els grups que can­ta­ven en cata­là del Bar­ce­lo­na Acció Musi­cal quan era regi­dor a l’A­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na. A més, va ser un dels qui va pug­nar més fort per­què els autors cas­te­llans fos­sin pre­sents a la Fira del Lli­bre de Frank­furt, dedi­ca­da a la lite­ra­tu­ra cata­la­na. I això no ho és tot, ja que la per­so­na de qui depèn la nor­ma­litza­ció del cata­là, tam­poc sap escriu­re correc­ta­ment el català.

Can­viant de basant, una altra notí­cia bas­tant segui­da ha estat la con­fir­ma­ció d’u­na nova vaga gene­ral per Gali­za. Aques­ta podria ser el 27 de gener, con­vo­ca­da per la Con­fe­de­ra­ción Inter­sin­di­cal Gale­ga (CIG), que ha pres la ini­cia­ti­va sen­se espe­rar que els sin­di­cats espan­yols moguin fitxa. Ara, els sin­di­cats s’han d’u­nir a la convocatòria.

A part d’a­ques­tes notí­cies, n’hi ha hagut d’al­tres de segui­des. Entre aques­tes des­ta­quen l’escal­fa­da de motors de la CUP per a les elec­cions muni­ci­pals amb la reno­va­ció del seu web, els nous per­fils pri­va­titza­dors dels nous con­se­llers d’En­sen­ya­ment i Conei­xe­ment remar­cats pel SEPC, la supres­sió del Diplo­ma d’Es­tu­dis Cata­lans i la pre­pa­ra­ció al CAPES per part de la Uni­ver­si­tat de Per­pin­yà, les decla­ra­cions d’Enda­vant veient com encer­ta­des les ini­cia­ti­ves de la CGT i la COS en la línia de con­vo­car una Vaga Gene­ral, la pre­sen­ta­ció d’un nou any de reta­lla­des i enca­ri­ments de ser­veis bàsics i la inten­ció del nou Govern de trans­va­sar el Roine.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *