La Garrotxa acull una nova dia­da anti­cons­ti­tu­ció espan­yo­la – Lli​ber​tat​.cat

cartell_seguem_cadenesL’or­ga­nitza­ció Mau­lets de La Garrotxa ha orga­nitzat un cop més una dia­da anti­cons­ti­tu­ció, amb motiu de la fes­ta ofi­cial de la Cons­ti­tu­ció espan­yo­la, que enguany cele­bra el seu 32è ani­ver­sa­ri. La jor­na­da tin­drà lloc el pro­per dia 5 de des­em­bre al Casal d’Ar­ge­la­guer per rei­vin­di­car així la lli­ber­tat dels Paï­sos Cata­lans i una Cons­ti­tu­ció pròpia.

La dia­da s’i­ni­cia­rà a les qua­tre de la tar­da amb una cer­ca­vi­la i un tor­neig de boti­fa­rra, men­tre que a les vuit del ves­pre el mili­tant de la CUP de Mata­ró pro­nun­cia­rà una con­fe­rèn­cia. A par­tir de dos quarts de deu del ves­pre es farà un sopar popu­lar, monò­legs i concert.

Segons remar­quen els orga­nitza­dors, el 2010 pas­sa­rà a la his­tò­ria com l’any en què la socie­tat civil es mobi­litzà per orga­nitzar unes con­sul­tes sobre l’au­to­de­ter­mi­na­ció, un dret que l’es­tat espan­yol ens nega, però reco­ne­gut en l’ar­ti­cle 1 del Pac­te Inter­na­cio­nal dels Drets Civils i Polí­tics de les Nacions Uni­des, i rati­fi­cat per l’Es­tat Espan­yol el 27 de juliol de 1977.

Amb tot, denun­cien que el 2010 tam­bé serà recor­dat com l’any en què el pro­pi estat espan­yol sen­ten­cià l’au­to­no­mis­me amb la reta­lla­da de l’es­ta­tu­tet. De la ma de la seva cons­ti­tu­ció reta­llà la volun­tat expres­sa­da a les urnes dels i les ciutadans/​es d’a­quest tros de país. En aquest sen­tit, con­si­de­ren que amb la darre­ra etzi­ba­da cons­ti­tu­cio­nal ens ha que­dat més clar que mai que aques­ta és una Cons­ti­tu­ció con­tra la nació cata­la­na, una Cons­ti­tu­ció feta per inten­tar assi­mi­lar-nos a aquest sis­te­ma des­truc­tor, per­què apren­guem a ser bons «espa­ño­les». Una Cons­ti­tu­ció per veu­re si ens con­for­mem amb ser «región», amb gau­dir d’u­na des­cen­tra­litza­ció limi­ta­da i con­tro­la­da, amb aques­ta cons­ti­tu­ció seguim enca­de­nats a un règim que només va can­viar d’a­pa­re­nça però no d’essència.

D’al­tra ban­da, res­sal­ten que d’e­nçà de la reta­lla­da, i de retruc del 10 de Juliol, qua­si un cen­te­nar de muni­ci­pis ja s’han decla­rat moral­ment exclo­sos de la cons­ti­tu­ció espan­yo­la. Aquests muni­ci­pis es reu­ni­ren el pas­sat 5 de setem­bre i sig­na­ren el Com­pro­mís Muni­ci­pal Sobi­ra­nis­ta de Sant Pere de Rodes amb l’ob­jec­tiu de fer arri­bar un mani­fest al futur pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat del Prin­ci­pat on s’hi expres­sa la volun­tat de seguir ava­nçant de for­ma efec­ti­va cap a la con­vo­ca­tò­ria d’un refe­rèn­dum d’autodeterminació.

Mau­lets con­si­de­ra que ara més que mai cal seguir tre­ba­llant per no dei­xar-se enre­dar per les refor­mu­la­cions de l’au­to­no­mis­me, l’au­to­no­mis­me que va aca­bar de morir el 10 de juliol. I per això i amb motiu del 32è ani­ver­sa­ri de la cons­ti­tu­ció espan­yo­la, des de Mau­lets ins­ten a par­ti­ci­par i gau­dir dels actes de rebuig que han orga­nitza’t per a la tarda/​vespre del pro­per diu­men­ge 5 de des­em­bre al Casal d’Argelaguer.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *