Emer­geix l’esperit del 10 de juliol arreu del país davant el silen­ci del nou arc par­la­men­ta­ri- LLi​ber​tat​.Cat

santjaume2wAquest ves­pre s’han fet con­cen­tra­cions arreu del país davant dels ajun­ta­ments dels res­pec­tius muni­ci­pis per a pro­tes­tar en con­tra de les darre­res sen­tèn­cies del Tri­bu­nal Suprem Espan­yol que inten­ten eli­mi­nar la immer­sió lin­güís­ti­ca a l’escola.
A Bar­ce­lo­na, a l’en­torn de cinc-cen­tes per­so­nes s’han con­cen­trat a la plaça de Sant Jau­me, sota una tími­da pluja.

La mobi­litza­ció havia estat con­vo­ca­da ini­cial­ment per la CUP de Bar­ce­lo­na, però aques­ta tar­de s’ha afe­git Reagru­pa­ment. Recor­dem que aquest mig­dia, des­enes per­so­nes s’han con­cen­trat davant del Par­la­ment durant l’ac­te d’in­ves­ti­du­ra del nou pre­si­dent la Gene­ra­li­tat del Prin­ci­pat. Ahir tam­bé es van con­cen­trar 500 per­so­nes a la plaça de Sant Jaume

dsc02199petitaA Giro­na, més de 300 per­so­nes s’han con­cen­trat aquest ves­pre a la plaça del Vi, res­po­nent a la con­vo­ca­tò­ria de la CUP en motiu de les tres sen­tèn­cies que va eme­tre ahir el Tri­bu­nal Suprem espan­yol i que posen en perill l’ac­tual model d’im­mer­sió lin­güís­ti­ca cata­là. Durant la con­cen­tra­ció s’han sen­tit càn­tics a favor de la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Cata­lans i en defen­sa de l’ac­tual model d’im­mer­sió en l’ensenyament.

La con­cen­tra­ció va ser con­vo­ca­da ini­cial­ment ahir per la CUP de Giro­na, però durant el dia d’a­vui s’hi han adhe­rit les orga­nitza­cions juve­nils Mau­lets i Ava­lot-Joves d’UGT, i tam­bé ha comp­tat amb la par­ti­ci­pa­ció de mem­bres del sin­di­cat de mes­tres USTEC i del d’es­tu­diants SEPC. En l’ac­te s’hi han aple­gat, a més, repre­sen­tants de diver­ses for­ma­cions polí­ti­ques, cul­tu­rals i sin­di­cals. Les inter­ven­cions fetes han estat a càrrec d’An­na Pujo­làs (mes­tra i mem­bre de la CUP de Giro­na), Toni Rico (pro­fes­sor i mem­bre de la CUP de Giro­na), Xavier Díez (mes­tre i mem­bre d’US­TEC) i Jor­di Ale­many (estu­diant i mem­bre del SEPC).
Mig cen­te­nar de per­so­nes es va con­cen­trar aquest dijous al ves­pre davant de l’A­jun­ta­ment de Ban­yo­les per mos­trar el rebuig con­tra la tri­ple sen­tèn­cia. Mal­grat la puja, els mani­fes­tants es van aple­gar a les vuit del ves­pre al carrer Indús­tria amb car­tells on es podia lle­gir «Volem viu­re ple­na­ment en cata­là». Al seu torn, van core­jar càn­tics com «A l’escola, en cata­là» o «Con­tra la sen­tèn­cia, independència».
A Cel­rà, més de 50 per­so­nes s’han mani­fes­tat a la plaça de l’A­jun­ta­ment, i l’ac­te ha cul­mi­nat amb la lec­tu­ra del mani­fest a càrrec del regi­dor de la CUP a la loca­li­tat, Dani Cornellà.
lleidacaA la Plaça Pae­ria de Llei­da, la CUP i l’As­sem­blea de Joves han aple­gat unes 250 per­so­nes en defen­sa de la immer­sió lin­güís­ti­ca a les esco­les i con­tra les impo­si­cions, sota el lema «Defen­sem el cata­là a les esco­les: insub­mis­sió i inde­pen­dèn­cia». La CUP valo­ra molt posi­ti­va­ment la res­pos­ta ciu­ta­da­na donat el caràc­ter d’ur­gèn­cia de la con­vo­ca­tò­ria i cri­da a la mobi­litza­ció al con­junt dels cata­lans i cata­la­nes, així com a les ins­ti­tu­cions del país a les que exi­geix que es decla­rin insub­mis­ses a les impo­si­cions i no aca­tin les sentències.
lhpiA L’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat, més de 50 per­so­nes s’han con­cen­trat davant de l’A­jun­ta­ment, sota els crits de «immer­sió és cohe­sió», i «a l’es­co­la en cata­là», ciu­ta­da­nes i ciu­ta­dans que s’han afe­git a la con­vo­ca­tò­ria de la CUP han pro­tes­tat con­tra aquest nou atac al cata­là i als Paï­sos Cata­lans, que pot supo­sar l’i­ni­ci del tren­ca­ment de la cohe­sió social a les esco­les i a la socie­tat en general.
bergact

A Ber­ga un cen­te­nar de per­so­nes s’han con­cen­trat a la Plaça Sant Pere, tot i la inten­sa plu­ja que queia s’han des­ple­gat dues pan­car­tes, una de la CUP i una altra amb el lema «Prou atacs al cata­là. Inde­pen­dèn­cia». La regi­do­ra de la CUP Anna Maria Gui­ja­rro s’ha mos­trat satis­fe­ta per la par­ti­ci­pa­ció i ha asse­gu­rat que espe­ren «un posi­cio­na­ment polí­tic en con­tra d’a­ques­ta sen­tèn­cia» i, si cal, apos­ten per «desobeir i des­aca­tar» la deci­sió del tribunal.

mataroctA Mata­ró, més de 250 per­so­nes s’han con­cen­trat a davant de l’a­jun­ta­ment de Mata­ró a favor de la immer­sió en cata­là a les esco­les. La mobi­litza­ció ciu­ta­da­na s’ha plan­te­jat com a una res­pos­ta a les sen­tèn­cies del Tri­bu­nal Suprem espan­yol que impo­sen el cas­te­llà com a llen­gua vehi­cu­lar a les esco­les cata­la­nes. A la con­cen­tra­ció s’han des­ple­gat pan­car­tes de la CUP, de la Coor­di­na­do­ra d’As­so­cia­cions per la Llen­gua Cata­la­na (CAL) i de Mau­lets; s’han escol­tat crits com «immer­sió és cohe­sió», «con­tra la sen­tèn­cia, inde­pen­dèn­cia» o «a l’es­co­la en català».
Des de la CUP de Mata­ró es valo­ra com a un èxit la con­vo­ca­tò­ria, que ha estat simul­tà­nia arreu del país, però ente­nen que no n’hi ha prou i que cal seguir enda­vant amb la mobi­litza­ció. «La pas­si­vi­tat i la resig­na­ció del govern auto­nò­mic sor­tint (Mon­ti­lla) i de l’en­trant (Mas) ens obli­ga a man­te­nir la rein­vin­di­ca­ció des del carrer com a garan­tia de què serà res­pec­ta­da la volun­tat demo­crà­ti­ca del poble a favor de la llen­gua cata­la­na», asse­gu­ra la for­ma­ció independentista
mataroctdLa CUP de Mata­ró mani­fes­ta que impul­sa­rà una reso­lu­ció al ple de l’A­jun­ta­ment de Mata­ró per rebut­jar les sen­tèn­cies del Tri­bu­nal Suprem espan­yol i fa una cri­da a la uni­tat a la res­ta de par­tits, enti­tats, sin­di­cats de la ciu­tat per­què s’hi sumin. Alho­ra, con­si­de­rem que cal res­pon­dre a aquest atac incre­men­tant la mobi­litza­ció popu­lar al carrer, denun­ciant les feble­ses i els tac­ti­cis­mes dels polí­tics auto­no­mis­tes, espe­cial­ment de CiU i PSC.
«Cal cons­cien­ciar i impli­car tota la comu­ni­tat edu­ca­ti­va, les mes­tres, els con­sells esco­lars, les AMPA i l’alumnat a favor de l’ús del cata­là com a úni­ca llen­gua vehi­cu­lar als cen­tres edu­ca­tius i donar suport explí­cit a la insub­mis­sió dels docents davant la impo­si­ció del cas­te­llà a les esco­les» remar­ca la CUP de Mató. Final­ment, cons­ta­ta, que «altre cop, que no poden espe­rar res de l’Estat espan­yol i que l’únic camí pas­sa per la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Catalans»
La Plaça de la Font de Tarra­go­na s’omple per defen­sar l’ensenyament en català
Més de tres-cen­tes per­so­nes s’han con­cen­trat davant l’Ajuntament Tarra­go­na per fer sen­tir la seva veu, en con­tra de les darre­res sen­tèn­cies del Tri­bu­nal Suprem. L’acte, pre­si­dit per una este­la­da i una pan­car­ta amb el lema “Una nació: Paï­sos Cata­lans, Una llen­gua: elca­ta­là!”, ha estat con­vo­cat per l’Assemblea de Joves La Gus­pi­ra, la CUP, Enda­vant OSAN, el Sin­di­cat d’Estudiants dels Paï­sos Cata­lans, i Pla­ta­for­ma per la Llengua.
L’acte, que ha come­nçat pun­tual­ment, ha trans­co­rre­gut en un ambient d’indignació i cocnentraciotarragonades­con­cert. Nom­bro­ses sen­ye­res este­la­des pobla­ven la con­cen­tra­ció, així com ban­de­res d’algunes de les orga­nitza­cions con­vo­cants. En la seva inter­ven­ció, San­ti For­tuny, mili­tant d’Endavant, hapo­sat l’èmfasi en des­ta­car que aques­ta no és una agres­sió aïlla­da, sinó que és un embat més en el pols que man­té l’Estat espan­yol per dis­sol­dre la cohe­sió nacio­nal del nos­tre país i la iden­ti­tat nacio­nal catalana.
Segons argu­men­ta­va, aques­ta nova inva­sió en les com­pe­tèn­cies cata­la­nes, fa palès altre cop que l’autodeterminació del Poble Cata­là és l’única via que pot garan­tir la super­vi­vèn­cia del nos­tre País, i més quan l’autonomisme ja ha rebut el seu cop de grà­cia amb la darre­ra sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal con­tra l’estatut. “Mal­grat que par­tits cons­ti­tu­cio­na­lis­tes com PP i Ciu­ta­dans, tenen una repre­sen­ta­ció mino­ri­tà­ria al Par­la­ment, la con­di­ció cla­ra­ment anti­de­mo­crà­ti­ca d’aquest estat, pos­si­bi­li­ta que s’apliquin un rere l’altre els seus pos­tu­lats.” Con­tí­nues ova­cions inter­rom­pien el dis­curs que aca­bat amb un con­tun­dent “Ni Fra­nça, ni Espan­ya, Paï­sos Catalans!”.
manresactA Man­re­sa, unes qua­tre-cen­tes per­so­nes s’han aple­gat aquest dijous a la plaça Major de Man­re­sa per a mani­fes­tar-se con­tra les tres sen­tèn­cies del Tri­bu­nal Suprem espan­yol con­tra la immer­sió lin­güís­ti­ca a les esco­les cata­la­nes i l’o­bli­ga­to­rie­tat d’in­tro­duir el cas­te­llà com a llen­gua vehi­cu­lar als cen­tres edu­ca­tius. La con­vo­ca­tò­ria, que ori­gi­nà­ria­ment era de la CUP i els JEI, ha anat rebent les adhe­sions d’al­tres for­ma­cions polí­ti­ques –Esque­rra, Soli­da­ri­tat i Reagru­pa­ment- i pla­ta­for­mes –Man­re­sa Deci­deix- i ha aple­gat a davant de l’A­jun­ta­ment nom­bro­ses per­so­nes d’al­tres enti­tats vin­cu­la­des amb la cul­tu­ra cata­la­na i l’ensenyament.
Des­prés d’un agraï­ment i una breu intro­duc­ció de Josep Perai­re de les CUP, el por­ta­veu de Man­re­sa Deci­deix, Josep Cam­pru­bí, ha fet la lec­tu­ra del mani­fest en que es mos­tra­va el males­tar con­tra la intro­mis­sió, altra vega­da, de la jus­tí­cia espan­yo­la en les lleis cata­la­nes. La lec­tu­ra del mani­fest ha anat segui­da d’a­plau­di­ments i el cant dels Sega­dors ha clos ja con­cen­tra­ció, segons infor­ma Nació Digital 
sabadell231210A Saba­dell Este­la­des, sen­ye­res i pan­car­tes rei­vin­di­ca­ti­ves han pre­si­dit la con­cen­tra­ció orga­nitza­da per la CUP a Saba­dell. Pau Come­lles, de la CUP, ha estat l’encarregat de lle­gir el mani­fest a les esca­les de l’església de la Purís­si­ma que por­ta­va per lema Per la llen­gua: insub­mis­sió! Con­tra la sen­tèn­cia: inde­pen­dèn­cia! El docu­ment ha fet una cri­da a no aca­tar la sen­tèn­cia del cons­ti­tu­cio­nal. “La sen­tèn­cia que obli­ga la Gene­ra­li­tat a rein­tro­duir el cas­te­llà com a llen­gua vehi­cu­lar a les esco­les del Prin­ci­pat supo­sa un greu i peri­llós retro­cés demo­crà­tic que és into­le­ra­ble” i afe­gia “que no hem d’acatar”. Així, asse­gu­ra que plan­tar cara vol dir insu­bor­di­na­ció i insub­mis­sió i “des­aca­tar les lleis i el marc cons­ti­tu­cio­nal”. En el mani­fest no hi han fal­tat crí­ti­ques als par­tits polí­tics cata­lans: “Això vol dir des­em­mas­ca­rar tota la clas­se polí­ti­ca cata­la­na, covar­da, que no vol altre cosa que l’encaix a un estat caduc, anti­de­mo­crà­tic i anti­ca­ta­là”. Alho­ra, el text tam­bé denun­cia “estem farts del vos­tre boti­fle­ris­me peren­ne, de les vos­tres pro­me­ses de con­certs eco­nò­mics impos­si­bles que no sobre­viuen ni a la nit electoral”.

Així, la CUP tam­bé ha dema­nat man­te­nir la socia­litza­ció dels nou­vin­guts a tra­vés de la llen­gua cata­la­na o “atu­rar els intents de poten­ciar una gue­rra lin­güís­ti­ca i la divi­sió de la nació per raó de la llen­gua que es par­la”. Per tot això, la lec­tu­ra del mani­fest ha aca­bat amb cants d’independència i amb un cant impro­vi­sat dels Sega­dors que ha res­so­nat entre els edi­fi­cis de la plaça Sant Roc. Font: Radio Sabadell

vilafranca231210A Vila­fran­ca del Pene­dès Cen­te­nars de per­so­nes han par­ti­ci­pat aquest dijous en una con­cen­tra­ció de rebuig a les sen­tèn­cies del Tri­bu­nal Suprem espan­yol que obli­guen la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya a fer ser­vir tam­bé l’es­pan­yol com a llen­gua vehi­cu­lar a les esco­les. La con­cen­tra­ció havia estat con­vo­ca­da a tra­vés d’u­na moció pre­sen­ta­da dime­cres per CiU, CUP i ERC, amb els vots de tots els par­tits polí­tics excep­te el PP, ja que el seu regi­dor no havia assis­tit al ple.

En la con­cen­tra­ció, Glò­ria Vale­ri, sín­di­ca de greu­ges muni­ci­pal, ha lle­git un mani­fest a favor del sis­te­ma cata­là d’im­mer­sió lin­güís­ti­ca i en con­tra de l’o­fen­si­va judi­cial que pateix la llen­gua cata­la­na. L’ac­te ha aca­bat amb amb la lec­tu­ra d’un poe­ma de Sal­va­dor Espriu a càrrec de la poe­tes­sa Síl­via Ami­gó i el cant del Sega­dors. Els únics crits que s’han sen­tit durant l’ac­te han estat a favor de la inde­pen­dèn­cia i vis­ques a Cata­lun­ya. Font: Som Vila­fran­ca

576_1293136102_mg_5457_protesta_vicA Vic, unes 300 per­so­nes s’han con­cen­trat avui al ves­pre a la plaça Major de Vic, davant de l’A­jun­ta­ment, seguint la con­vo­ca­tò­ria d’Ôm­nium Cul­tu­ral, Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar i Reagru­pa­ment Inde­pen­den­tis­ta, con­tra la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Suprem espan­yol sobre l’ús del cas­te­llà a l’en­sen­ya­ment al nos­tre país.

Mal­grat la plu­ja que ha cai­gut durant alguns esto­nes de l’ac­te, han tin­gut lloc dos par­la­ments, que han estat aco­llits amb crits a favor de la inde­pen­dèn­cia de Cata­lun­ya, segon infor­ma Nació Digi­tal

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *