Eus­kal Selek­zioa­ren par­ti­da­ra ber­dez jan­tzi­ta joa­te­ko deia egin du inpen­den­tis­tak sareak- Branka

Aben­dua­ren 29an Eus­kal Selek­zioak eta Vene­zue­lak San Mame­sen joka­tu­ko den par­ti­da­ra “zer­bait ber­dea” jan­tzi­ta joa­te­ko eska­tu die ber­ta­ratze­ko asmoa dau­ka­ten guz­tiei. “Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta gure selek­zioa­ren ofi­zial­ta­su­na­ren alde” esan dute ber­dez jan­tzi­ta joa­te­ko. Edo­zein arro­pa, bufan­da, zapi, ater­ki eta bes­te edo­zer era­ma­te­ko esan dute, “marea ber­dea” sor­tze­ko edo­ze­rrek balio duelako.

[10 – 12-15] Eus­kal selek­zioen ofi­zial­ta­su­na alda­rri­katze­ko mani­fes­ta­zioa Bil­bon, hila­ren 29an

Dagoe­ne­ko sal­gai dau­de inde­pen­den­tis­tak sarea­ren 3.000 ban­de­ra eta 10.000 zapi. Alde Zaha­rre­ko Some­ra kale­ko Inper­nu den­dan ] jarrri dituz­te sal­gai, bai­na, egu­nean ber­tan Bil­bo­ko kalee­tan ere sal­tzen jarri­ko dituz­te­la jaki­na­ra­zi dute. Goi­zean Espe­ran­tza fron­to­ian postua jarri­ko dituz­te, eta arratsal­dean, bes­teak bes­te, areatzan eta San Mames inguruan.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *