Femi­nis­mo isla­mi­koa-Kro­ni­ka- Askapena

  Yaratullah MonturiolEma­ku­meak, erre­sis­ten­tzia eta errebeldia

  Aska­pe­nak, GITE-IPE­Sek eta Bil­gu­ne Femi­nis­tak Ema­ku­meak, Erre­sis­ten­tzia eta Erre­bel­dia jar­du­nal­diak anto­la­tu dituz­te. Igo­rren, pasa den aben­dua­ren 14an, femi­nis­mo isla­mi­koa­ren ingu­ru­ko hitzal­dian 40 per­tso­na bil­du ziren. Hurren­go egu­nean, aben­dua­ren 15ean, Bil­bon 105 per­tso­na zegoen hitzaldian.

  Hitzal­di hauen bitar­tez, era­bi­le­ra intere­sa­tuan edo ezja­kin­ta­su­nean oina­rri­tu­ta­ko este­reo­ti­po sen­tsa­zio­na­lis­tak eta erre­duk­zio­nis­mo gezur­ti eta fal­tsuak albo bate­ra utzi­ta, isla­miar femi­nis­moa­ren pro­po­sa­men teo­ri­ko eta ideo­lo­gi­koak azter­tu ditu­gu bai­ta mur­gil­tzen den gizar­teen erai­kun­tza­ri egi­ni­ko ekar­pe­na ere. Horre­ta­ra­ko Yara­tu­llah Mon­tu­riol kata­lu­nai­koa, gure­kin izan dugu. Ondo­ren­go lanen egi­lea da: «Tér­mi­nos cla­ve del islam», «Dones a l’is­lam: Autodeterminació»,«Islam y Dere­chos Huma­nos», «Lluer­nes al celo­bert. Anto­lo­gia espi­ri­tual femenina».

  Escu­char la entre­vis­ta con Yara­tu­llah Mon­tu­riol en Tas-tas irra­ti librea:

  »

  Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

  Share on facebook
  Share on Facebook
  Share on twitter
  Share on Twitter

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *