Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

logotip_llibertat.catLli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na, les mira­des de les lec­to­res han anat diri­gi­des cap a sec­cions dife­rents. En pri­mer lloc, ha estat bas­tant segui­da la notí­cia on Lluís Sales, mem­bre del Secre­ta­riat Nacio­nal de la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar, expli­ca al Diá­rio Liber­da­de els objec­tius de la CUP.

En aques­ta entre­vis­ta, Lluís Sales remar­ca­va l’aug­ment de l’in­de­pen­den­tis­me, cau­sa per la qual la llui­ta de la CUP ha de ser «que l’in­de­pen­den­tis­me assu­mei­xi la defen­sa dels drets de les clas­ses popu­lars i del marc nacio­nal com­plet». Lluís Sales tam­bé ha expli­cat que, tot i només tin­dre regi­dors a l’o­po­si­ció d’al­guns ajun­ta­ments, aquests, dia a dia, inten­ten «millo­rar les con­di­cions de les clas­ses popu­lars» i han acon­se­guit «fer entrar el sis­te­ma en tota clas­se de con­tra­dic­cions des del nivell més local».
Tam­bé ha estat segui­da la notí­cia on s’a­nun­cia­va que el pas­sat dime­cres es va jut­jar el neo­na­zi que va irrom­pre al con­cert orga­nitzat per Mau­lets la vigí­lia de l’On­ze de Setem­bre a Figue­res. Aque­lla nit 4 joves d’es­tè­ti­ca nazi varen agre­dir un menor amb una cade­na d’a­cer i van des­tros­sar part de la infra­es­truc­tu­ra del concert.

Un altre arti­cle seguit ha estat en el que es denun­cia el «con­trol polí­tic poli­cial» de la VI assem­blea Nacio­nal d’En­da­vant cele­bra­da a Tarra­go­na. Aques­ta orga­nitza­ció, amb Aler­ta Soli­dà­ria, ha assen­ya­lat que tan dis­sab­te com diu­men­ge el lloc on es va des­en­vo­lu­par l’As­sem­blea va ser vigi­lat per agents de pai­sà que es van dedi­car a foto­gra­fiar a totes les per­so­nes que hi acce­dien. A més, al fina­litzar l’As­sem­blea Nacio­nal d’En­da­vant, alguns mili­tants de l’or­ga­nitza­ció van ser retin­guts pels Mos­sos d’Es­qua­dra a l’a­lça­da del peat­ge de Coma-Ruga, on els agents van apro­fi­tar per iden­ti­fi­car-los i inte­rro­gar-los men­tre escor­co­lla­ven un vehicle.

Tam­bé ha estat segui­da l’ac­tua­li­tat inter­na­cio­nal, aquest cop a Ità­lia, on s’ha res­pòs amb fla­mes l’au­to­ri­ta­ris­me de Ber­lus­co­ni. L’a­far­ta­ment pro­vo­cat per l’au­to­ri­ta­ris­me fei­xi­sitzant del pri­mer minis­tre ita­lià, que ha sobre­vis­cut a la moció de cen­su­ra per 3 vots, ha fet que tre­ba­lla­dors mani­fes­tats incen­dies­sin cotxes i con­te­ni­dors, llan­ces­sin pin­tu­ra i bom­bes de fum al par­la­ment ita­lià i s’en­fron­tes­sin a la poli­cia anti­dis­tur­bis a Roma.

La sec­ció labo­ral tam­bé ha estat un pun­tal clau d’a­ques­ta set­ma­na. Ja que, durant la set­ma­na vinent tor­na­rà a haver-hi mobi­litza­cions con­tra les reta­lla­des socials a Tor­to­sa, Saba­dell, Valèn­cia, Ala­cant, Gra­no­llers i Bar­ce­lo­na. Amb el lema «recu­pe­rem els nos­tres drets: prou reta­lla­des socials» diver­ses enti­tats del terri­to­ri con­vo­quen con­cen­tra­cions per a denun­ciar les mesu­res que el govern de Zapa­te­ro està impulsant.

Tot i que aques­tes cinc han estat les més segui­des de la set­ma­na, hi han hagut d’al­tres impor­tants. Entre aques­tes tro­bem la mani­fes­ta­ció a Vila­nò­va de Maga­lo­na on un miler de per­so­nes recla­ma­ven la reto­la­ció topo­ní­mi­ca en occi­tà, la par­ti­ci­pa­ció de més de 700 per­so­nes a l’ho­me­nat­ge a Ovi­di Montllor a Llí­ria, la pro­tes­ta a una inau­gu­ra­ció a Cer­dan­yo­la per­què no cons­truei­xin damunt d’a­bo­ca­dors tòxics, com la comu­ni­tat uni­ver­si­tà­ria de la UAB ha impe­dit l’a­pro­va­ció del pla de reta­lla­des del rec­to­rat i com no s’ha per­mès el tan­ca­ment del repe­ti­dor de Mondúver.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.