Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

logotip_llibertat.catLli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na, les mira­des de les lec­to­res han anat diri­gi­des cap a sec­cions dife­rents. En pri­mer lloc, ha estat bas­tant segui­da la notí­cia on Lluís Sales, mem­bre del Secre­ta­riat Nacio­nal de la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar, expli­ca al Diá­rio Liber­da­de els objec­tius de la CUP.

En aques­ta entre­vis­ta, Lluís Sales remar­ca­va l’aug­ment de l’in­de­pen­den­tis­me, cau­sa per la qual la llui­ta de la CUP ha de ser «que l’in­de­pen­den­tis­me assu­mei­xi la defen­sa dels drets de les clas­ses popu­lars i del marc nacio­nal com­plet». Lluís Sales tam­bé ha expli­cat que, tot i només tin­dre regi­dors a l’o­po­si­ció d’al­guns ajun­ta­ments, aquests, dia a dia, inten­ten «millo­rar les con­di­cions de les clas­ses popu­lars» i han acon­se­guit «fer entrar el sis­te­ma en tota clas­se de con­tra­dic­cions des del nivell més local».
Tam­bé ha estat segui­da la notí­cia on s’a­nun­cia­va que el pas­sat dime­cres es va jut­jar el neo­na­zi que va irrom­pre al con­cert orga­nitzat per Mau­lets la vigí­lia de l’On­ze de Setem­bre a Figue­res. Aque­lla nit 4 joves d’es­tè­ti­ca nazi varen agre­dir un menor amb una cade­na d’a­cer i van des­tros­sar part de la infra­es­truc­tu­ra del concert.

Un altre arti­cle seguit ha estat en el que es denun­cia el «con­trol polí­tic poli­cial» de la VI assem­blea Nacio­nal d’En­da­vant cele­bra­da a Tarra­go­na. Aques­ta orga­nitza­ció, amb Aler­ta Soli­dà­ria, ha assen­ya­lat que tan dis­sab­te com diu­men­ge el lloc on es va des­en­vo­lu­par l’As­sem­blea va ser vigi­lat per agents de pai­sà que es van dedi­car a foto­gra­fiar a totes les per­so­nes que hi acce­dien. A més, al fina­litzar l’As­sem­blea Nacio­nal d’En­da­vant, alguns mili­tants de l’or­ga­nitza­ció van ser retin­guts pels Mos­sos d’Es­qua­dra a l’a­lça­da del peat­ge de Coma-Ruga, on els agents van apro­fi­tar per iden­ti­fi­car-los i inte­rro­gar-los men­tre escor­co­lla­ven un vehicle.

Tam­bé ha estat segui­da l’ac­tua­li­tat inter­na­cio­nal, aquest cop a Ità­lia, on s’ha res­pòs amb fla­mes l’au­to­ri­ta­ris­me de Ber­lus­co­ni. L’a­far­ta­ment pro­vo­cat per l’au­to­ri­ta­ris­me fei­xi­sitzant del pri­mer minis­tre ita­lià, que ha sobre­vis­cut a la moció de cen­su­ra per 3 vots, ha fet que tre­ba­lla­dors mani­fes­tats incen­dies­sin cotxes i con­te­ni­dors, llan­ces­sin pin­tu­ra i bom­bes de fum al par­la­ment ita­lià i s’en­fron­tes­sin a la poli­cia anti­dis­tur­bis a Roma.

La sec­ció labo­ral tam­bé ha estat un pun­tal clau d’a­ques­ta set­ma­na. Ja que, durant la set­ma­na vinent tor­na­rà a haver-hi mobi­litza­cions con­tra les reta­lla­des socials a Tor­to­sa, Saba­dell, Valèn­cia, Ala­cant, Gra­no­llers i Bar­ce­lo­na. Amb el lema «recu­pe­rem els nos­tres drets: prou reta­lla­des socials» diver­ses enti­tats del terri­to­ri con­vo­quen con­cen­tra­cions per a denun­ciar les mesu­res que el govern de Zapa­te­ro està impulsant.

Tot i que aques­tes cinc han estat les més segui­des de la set­ma­na, hi han hagut d’al­tres impor­tants. Entre aques­tes tro­bem la mani­fes­ta­ció a Vila­nò­va de Maga­lo­na on un miler de per­so­nes recla­ma­ven la reto­la­ció topo­ní­mi­ca en occi­tà, la par­ti­ci­pa­ció de més de 700 per­so­nes a l’ho­me­nat­ge a Ovi­di Montllor a Llí­ria, la pro­tes­ta a una inau­gu­ra­ció a Cer­dan­yo­la per­què no cons­truei­xin damunt d’a­bo­ca­dors tòxics, com la comu­ni­tat uni­ver­si­tà­ria de la UAB ha impe­dit l’a­pro­va­ció del pla de reta­lla­des del rec­to­rat i com no s’ha per­mès el tan­ca­ment del repe­ti­dor de Mondúver.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *