Lluís Sales (CUP): «El nos­tre objec­tiu és dotar l’in­de­pen­den­tis­me de con­tin­gut social»- Entre­vis­ta de Dia­rio Liber­da­de, ver­sion en cata­lan de LLi​ber​tat​.Cat

141210_entrevistalluis3«La nos­tra pro­pos­ta con­sis­teix a enfor­tir l’in­de­pen­den­tis­me social­ment i fer-lo atrac­tiu i par­ti­ci­pa­tiu a les clas­ses popu­lars». Així es pre­sen­ta la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP). Lluís Sales, mem­bre del Secre­ta­riat Nacio­nal d’a­ques­ta organ­ti­za­ció, ha expli­cat en una entre­vis­ta a Diá­rio Liber­da­de que la llui­ta de la CUP és «que l’in­de­pen­den­tis­me assu­mei­xi la defen­sa dels drets de les clas­ses popu­lars i del marc nacio­nal complet». 

«Tre­ba­llem per millo­rar les con­di­cions de les clas­ses popu­lars», ha expli­cat Sales al por­tal gallec, on ha par­lat del crei­xe­ment de la CUP -«volem ser la casa comu­na de la Uni­tat Popu­lar»- i ha ana­litzat el pano­ra­ma polí­tic del Prin­ci­pat des­prés de les elec­cions del 28‑N.

La CUP aspi­ra a ser «la casa comu­na de la Uni­tat Popu­lar», segons ha rela­tat Sales al Diá­rio Liber­da­de, sota dos parà­me­tres bàsics que són el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció inalie­na­ble a la nació cata­la­na i el dret a la jus­tí­cia social i la defen­sa dels inter­es­sos de les clas­ses popu­lars. «Aquí s’hi aple­guen mol­tes per­so­nes i la con­jun­tu­ra de cri­si sis­tè­mi­ca i polí­ti­ca actual farà que cada vega­da siguin més», ha assenyalat.

De la seva ban­da, Sales ha remar­cat que la CUP té «dues àni­mes», una d’àm­bit estric­ta­ment local i una altra d’àm­bit nacio­nal «que ara come­nça a cami­nar». En aquest sen­tit, subratlla que a dife­rèn­cia d’al­tres for­ma­cions polí­ti­ques, «la nos­tra estruc­tu­ra no està des­vin­cu­la­da de l’ac­ció local».

L’ob­jec­tiu de la CUP és la inde­pen­dèn­cia i el socia­lis­me, el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció i la jus­tí­cia social, ha rela­tat. Horitzons pels quals la for­ma­ció està tre­ba­llant ins­ti­tu­cio­nal­ment amb la pre­sèn­cia de regi­dors als ajun­ta­ments, «tots ells a l’o­po­si­ció per ara». Segons Sales això té les seves limi­ta­cions per­què els temes trac­tats als muni­ci­pis es limi­ten a l’àm­bit muni­ci­pal, però tam­bé des d’a­quí «inten­tem millo­rar les con­di­cions de les clas­ses popu­lars». És més, la CUP ha acon­se­guit, afir­ma el repre­sen­tant, «fer entrar el sis­te­ma en tota clas­se de con­tra­dic­cions des del nivell més local».

Aug­ment de l’independentisme

Sales ha cons­ta­tat l’aug­ment de l’in­de­pen­den­tis­me mal­grat els resul­tats de les elec­cions al Par­la­ment de Cata­lun­ya, que van aca­bar amb un crei­xe­ment de la dre­ta i l’ex­tre­ma dre­ta i un càs­tig al tri­par­tit «per la seva ges­tió desas­tro­sa», tal com ha des­ta­cat. Al carrer, però, hi ha «un aug­ment de l’in­de­pen­den­tis­me quan fa deu anys era utò­pic». Segons ha expli­cat al por­tal gallec, «l’in­de­pen­den­tis­me fa uns anys era una idea qua­si utò­pi­ca i romàn­ti­ca defen­sa­da fins a les últi­mes con­se­qüèn­cies», men­tre que ara «ha trans­cen­dit l’es­que­rra i ha anat cap a la dre­ta», fet que ha donat com a con­se­qüèn­cia la irrup­ció de «grups empre­sa­rials neo­li­be­rals que defen­sen la con­ve­nièn­cia de mar­xar de l’es­tat espan­yol». «Això és un fet que hem d’as­su­mir», ha dit.

En aquest con­text, el paper de la CUP és «enfor­tir l’in­de­pen­den­tis­me de con­tin­gut social i fer-lo atrac­tiu i par­ti­ci­pa­tiu a les clas­ses popu­lars, fent-los evi­dent que la inde­pen­dèn­cia pot millo­rar la seva situa­ció socio­eco­nò­mi­ca, labo­ral, de defen­sa del medi ambient…». A més, a dife­rèn­cia d’al­tres pro­pos­tes inde­pen­den­tis­tes, la CUP apos­ta, segons ha res­sal­tat, en la defen­sa de l’àm­bit nacio­nal com­plet. «El nos­tre pro­jec­te és per al con­junt dels Paï­sos Cata­lans», ha asse­gu­rat Sales, que ha afe­git que el paper de la CUP és ara «seguir crei­xent polí­ti­ca­ment des d’u­na fer­ma llui­ta ideo­lò­gi­ca en el marc de l’aug­ment de l’in­de­pen­den­tis­me per tal que assu­mei­xi la defen­sa dels drets de les clas­ses popu­lars i la defen­sa del marc nacio­nal complet».

Una pro­pos­ta que està reei­xint, ja que la CUP ha sofert un crei­xe­ment expo­nen­cial en els darrers temps, i té una bona pre­vi­sió de crei­xe­ment a les muni­ci­pals del maig. En aquest sen­tit, Sales ha des­ta­cat les bones pers­pec­ti­ves a les capi­tals de comar­ca, viles grans i ciu­tats peti­tes del cin­tu­ró metro­po­li­tà, «on podem seguir crei­xent». Així, ha asse­ve­rat que en algu­nes loca­li­tats la CUP ha acon­se­guit con­di­cio­nar governs de llar­ga dura­ció de CiU o el PSC «apor­tant aire fresc a l’a­jun­ta­ment». «La CUP està sent clau de can­vis» en molts ajun­ta­ments, ha relatat.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *