Cau­sa Gali­za. Pre­sen­ta­ción da alter­na­ti­va fren­te á refor­ma do Estatuto

Cau­sa Gali­za pre­sen­ta­rá o pró­xi­mo 18 de decem­bro no pazo da Cul­tu­ra de Pon­te­ve­dra ás 17h o Acor­do Demo­crá­ti­co Nacio­nal (ADN) fren­te á refor­ma do actual Esta­tu­to de Auto­no­mía que se aco­me­te­rá nes­ta lexis­la­tu­ra por par­te dos tres par­ti­dos cons­ti­tu­cio­na­lis­tas. O acto a cele­brar no Pazo da Cul­tu­ra da cida­de do Lérez con­cé­be­se como a “pos­ta ao día” e o des­en­vol­ve­men­to das posi­cións sobe­ra­nis­tas his­tó­ri­cas. O docu­men­to con­cre­ta a rei­vin­di­ca­ción dun novo mar­co xurí­di­co-polí­ti­co demo­crá­ti­co para Gali­za que pivo­te sobre o reco­ñe­ce­men­to do noso derei­to de auto­de­ter­mi­na­ción e o seu exer­ci­cio “sen lími­tes”, segun­do reco­lle a pro­pos­ta orixinal.

O pre­sen­ta­ción do docu­men­to é o pri­mei­ro paso na liña de tra­ba­llo a des­en­vol­ver nos pró­xi­mos meses que con­sis­ti­rá no diá­lo­go con dis­tin­tos axen­tes sociais, sin­di­cais e polí­ti­cos nacio­nais e locais para dar a coñe­cer a pro­pos­ta e enri­que­ce­la coas súas ache­gas, de modo que a táboa rei­vin­di­ca­ti­va obte­ña pro­gre­si­va­men­te o aval de impor­tan­tes sec­to­res popu­la­res, para alén de ser­vir como alter­na­ti­va á segun­da frau­de esta­tu­ta­ria en xes­ta­ción. Así, Cau­sa Gali­za que­re con­cre­tar pun­tos irre­nun­ciá­beis para a acep­ta­ción dun novo mar­co xurí­di­co-polí­ti­co por par­te do sobe­ra­nis­mo gale­go e as liñas ver­me­llas que defi­ni­rán a denun­cia colec­ti­va de cal­que­ra futu­ra refor­ma estatutaria.

O acto deseña­do para 18‑D pre­ten­de esce­ni­fi­car ade­máis a nece­si­da­de de rema­tar cun ciclo polí­ti­co de 30 anos carac­te­ri­za­do pola impo­si­ción anti­de­mo­crá­ti­ca da Cons­ti­tu­ción espa­ño­la de 1978 e o Esta­tu­to de Auto­no­mía. Un ciclo mar­ca­do a lume na nosa His­to­ria con retro­ce­sos máis que sig­ni­fi­ca­ti­vos que se tra­du­cen entre outros aspec­tos na xene­ra­li­za­ción do des­em­pre­go e a pre­ca­rie­da­de, a expan­sión da exclu­sión social, a deca­pi­ta­ción pro­gre­si­va de todos os nosos sec­to­res pro­du­ti­vos, o asal­to capi­ta­lis­ta ao noso terri­to­rio e os recur­sos, ou a colo­ca­ción da nosa lin­gua e a iden­ti­da­de colec­ti­vas nunha situa­ción de máxi­ma gravidade.

Oito Pun­tos

En Pon­te Vedra, trans­mi­ti­re­mos a nece­si­da­de de abrir entre todas e todos unha nova eta­pa de acu­mu­la­ción de for­zas en favor do reco­ñe­ce­men­to e o exer­ci­cio pleno do derei­to de auto­de­ter­mi­na­ción como médu­la da estra­te­xia que per­mi­ta ao País supe­rar a depen­den­cia, o espo­lio e o blo­queo do futu­ro. Os Oito Pun­tos a apre­sen­tar na ribei­ra do Lérez sin­te­ti­zan nece­si­da­des bási­cas do País, así como as prin­ci­pais esi­xen­cias que os sec­to­res sobe­ra­nis­tas e inde­pen­den­tis­tas man­te­mos des­de a Tran­si­ción no plano xurí­di­co-polí­ti­co, labo­ral, socio­eco­nó­mi­co, iden­ti­ta­rio e ambien­tal. A pre­sen­ta­ción virá arrou­pa­da por diver­sas inter­ven­cións que comu­ni­ca­re­mos nes­tes días a tra­vés des­ta páxi­na web.

A len­da que pre­si­de a xor­na­da é Des­pois de trin­ta anos de frau­de esta­tu­ta­ria, a alter­na­ti­va segue a ser Auto­de­ter­mi­na­ción. A par­tir des­ta fin de sema­na, as asem­bleas comar­cais de Cau­sa Gali­za come­za­rán unha cam­pa­ña infor­ma­ti­va para acti­var a mobi­li­za­ción de axen­tes sociais, sin­di­cais e polí­ti­cos, así como de cen­tos de per­soas a títu­lo indi­vi­dual para o acto a cele­brar en Pon­te­ve­dra que pre­ten­de­mos sexa a denun­cia do esgo­ta­men­to defi­ni­ti­vo do esta­tu­tis­mo con Espa­ña e anun­cie novos pro­ce­sos de acu­mu­la­ción de for­zas sobe­ra­nis­tas como requi­si­to impres­cin­dí­bel para abrir­mos un novo ciclo para Gali­za e a maio­ría social do noso pobo.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *