La Garrotxa acull una nova dia­da anti­cons­ti­tu­ció espan­yo­la – Lli​ber​tat​.cat

cartell_seguem_cadenesL’or­ga­nitza­ció Mau­lets de La Garrotxa ha orga­nitzat un cop més una dia­da anti­cons­ti­tu­ció, amb motiu de la fes­ta ofi­cial de la Cons­ti­tu­ció espan­yo­la, que enguany cele­bra el seu 32è ani­ver­sa­ri. La jor­na­da tin­drà lloc el pro­per dia 5 de des­em­bre al Casal d’Ar­ge­la­guer per rei­vin­di­car així la lli­ber­tat dels Paï­sos Cata­lans i una Cons­ti­tu­ció pròpia.

La dia­da s’i­ni­cia­rà a les qua­tre de la tar­da amb una cer­ca­vi­la i un tor­neig de boti­fa­rra, men­tre que a les vuit del ves­pre el mili­tant de la CUP de Mata­ró pro­nun­cia­rà una con­fe­rèn­cia. A par­tir de dos quarts de deu del ves­pre es farà un sopar popu­lar, monò­legs i concert.

Segons remar­quen els orga­nitza­dors, el 2010 pas­sa­rà a la his­tò­ria com l’any en què la socie­tat civil es mobi­litzà per orga­nitzar unes con­sul­tes sobre l’au­to­de­ter­mi­na­ció, un dret que l’es­tat espan­yol ens nega, però reco­ne­gut en l’ar­ti­cle 1 del Pac­te Inter­na­cio­nal dels Drets Civils i Polí­tics de les Nacions Uni­des, i rati­fi­cat per l’Es­tat Espan­yol el 27 de juliol de 1977.

Amb tot, denun­cien que el 2010 tam­bé serà recor­dat com l’any en què el pro­pi estat espan­yol sen­ten­cià l’au­to­no­mis­me amb la reta­lla­da de l’es­ta­tu­tet. De la ma de la seva cons­ti­tu­ció reta­llà la volun­tat expres­sa­da a les urnes dels i les ciutadans/​es d’a­quest tros de país. En aquest sen­tit, con­si­de­ren que amb la darre­ra etzi­ba­da cons­ti­tu­cio­nal ens ha que­dat més clar que mai que aques­ta és una Cons­ti­tu­ció con­tra la nació cata­la­na, una Cons­ti­tu­ció feta per inten­tar assi­mi­lar-nos a aquest sis­te­ma des­truc­tor, per­què apren­guem a ser bons «espa­ño­les». Una Cons­ti­tu­ció per veu­re si ens con­for­mem amb ser «región», amb gau­dir d’u­na des­cen­tra­litza­ció limi­ta­da i con­tro­la­da, amb aques­ta cons­ti­tu­ció seguim enca­de­nats a un règim que només va can­viar d’a­pa­re­nça però no d’essència.

D’al­tra ban­da, res­sal­ten que d’e­nçà de la reta­lla­da, i de retruc del 10 de Juliol, qua­si un cen­te­nar de muni­ci­pis ja s’han decla­rat moral­ment exclo­sos de la cons­ti­tu­ció espan­yo­la. Aquests muni­ci­pis es reu­ni­ren el pas­sat 5 de setem­bre i sig­na­ren el Com­pro­mís Muni­ci­pal Sobi­ra­nis­ta de Sant Pere de Rodes amb l’ob­jec­tiu de fer arri­bar un mani­fest al futur pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat del Prin­ci­pat on s’hi expres­sa la volun­tat de seguir ava­nçant de for­ma efec­ti­va cap a la con­vo­ca­tò­ria d’un refe­rèn­dum d’autodeterminació.

Mau­lets con­si­de­ra que ara més que mai cal seguir tre­ba­llant per no dei­xar-se enre­dar per les refor­mu­la­cions de l’au­to­no­mis­me, l’au­to­no­mis­me que va aca­bar de morir el 10 de juliol. I per això i amb motiu del 32è ani­ver­sa­ri de la cons­ti­tu­ció espan­yo­la, des de Mau­lets ins­ten a par­ti­ci­par i gau­dir dels actes de rebuig que han orga­nitza’t per a la tarda/​vespre del pro­per diu­men­ge 5 de des­em­bre al Casal d’Argelaguer.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *