Ani­man a res­pon­der a los ata­ques a la juven­tud por medio de la orga­ni­za­ción y la lucha -

oleta

Trás la pri­me­ra mani­fes­ta­ción cele­bra­da duran­te la jor­na­da de ayer en res­pues­ta al des­alo­jo del gaz­tetxe ole­ta, la Asam­blea de jóve­nes de bara­kal­do ha sali­do al paso por medio de una nota de pren­sa cri­ti­can­do la fuer­za fas­cis­ta mos­tra­da por las dife­ren­tes poli­cías que actúan en nues­tra loca­li­dad. Recuer­dan que la juven­tud se mos­tra­rá fir­me en sus con­vic­cio­nes y pro­tes­tas ante este nue­vo ata­que y lla­man a res­pon­der por medio de la orga­ni­za­ción y la lucha. Aquí tenéis la nota de pren­sa ínte­gra. Recor­da­mos que una nue­va mani­fes­ta­ción reco­rre­rá las calles de Bara­kal­do a par­tir de las 20.00 de este mis­mo vier­nes des­de la pla­za Bide Onera.

Atzo, aben­duak 1, goi­ze­ko 7 t´erdiak alde­ra, Bara­kal­do­ko udal­tzain­goa­ren esku­tik, Ole­ta Gaz­tetxea des­alo­ja­tu dute. Gaz­tetxea­ren zen­bait ate, hor­ma eta leihoak haus­ten eta auzo­ki­deen ara­be­ra, bor­tiz­ki sar­tu dira gaz­tetxean, bai erai­kin han­dian bai ondoan dau­den bi etxetxoe­tan. Bara­kal­do­ko Gaz­te Asan­bla­da­ren ize­nean, gaz­teon aur­ka­ko hamai­ka­ga­rren jazar­pen hau sala­tu nahi dugu. Kolo­re des­ber­di­ne­ko poli­ziak, indar era­kus­tal­di faxis­ta bat aur­kez­tu dute herrian, bai gaz­teon lana hautsi
 nahian bai bere jarre­ra harro­putza pla­za­ratzen. Beraz, udal jaun-andre faxis­tok bir­go­go­ra­tu nahi dizue­gu herri hone­ta­ko zein Eus­kal Herri­ko gaz­te­riak, sis­te­ma kapi­ta­lis­ta, zapal­tzai­le eta erre­pre­si­bo honen aurrean tin­ko jar­dun­go due­la. Gaz­te Asan­bla­dak hain­bat aldi­tan adie­ra­zi eta demos­tra­tu duen beza­la, sines­te sen­doa dau­ka gaz­teon beha­rri­za­nei alter­na­ti­ba errea­lak eskaintzeko.

2007ko Martxoa­ren 21ean, auto­ges­tioa­ren eta erre­sis­ten­tzia­ren sin­bo­lo zen Dorretxea birrin­du zeni­gu­ten. Iaz, zehaz­ki, Aben­dua­ren 1ean, San Bizen­te auzoan zegoen Maka­la eta atzo, Ole­ta Gaz­tetxea­ren aur­ka­ko basa­ke­ria pai­ra­tu genuen. Bai­na apur­tu ditu­zuen hor­ma zein kris­tal bakoitze­ko gure proiek­tua­ren inda­rrak gogor­tzen dira. Indar horiek, gai­ne­ra, badu­te beren ondo­rioak: ERANTZUNA. Esan beza­la, batzuek hilik iku­si nahi dituz­ten kaleak bizi­ta­su­nez betetzen ditu­gu, Bara­kal­do­ri ema­ten dio­zuen ustel usai­na Gaz­te Asan­bla­da­ren aska­ta­sun irri­ka­re­kin egi­ten dio­gu aurre eta. Hone­la izan da orain arte eta hone­la izan­go da aurrerantzean.

Bukatze­ko, dei egin nahi die­gu Bara­kal­do­ko eta Eus­kal Herri­ko gaz­teei, bai gaz­teon aur­ka zuze­nean, bai gure proiek­tuen aur­ka­ko (edo­zein izan­da ere) era­soei dago­kien neu­rrian eran­tzun, eta anto­la­kun­tza eta borro­ka­ren bitar­tez erantzutera.

DESALOJORIK EZ!
OLETA GAZTETXEA AURRERA!

MOBILIZAZIOAK:
Osti­ra­la, 3 
11:00etan Pren­tsau­rre­koa (Uda­letxea­ren aurrean)
20:00etan Mani­fes­ta­zioa (Bide Onera)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *