Home­na­je a San­ti y Josu el 20 de noviem­bre en Bilbo

[Cast] En una rue­da de pren­sa cele­bra­da hoy Edur­ne Brouard, Ele­na Bar­to­lo­me, Joxe­rra Etxe­ba­rria y Tasio Erki­zia han lla­ma­do al home­na­je que se tri­bu­ta­rá a Josu Mugu­ru­za y San­ti Brouard el pró­xi­mo día 20 de noviem­bre. Asi­mis­mo han valo­ra­do las recien­tes decla­ra­cio­nes de Feli­pe Gon­za­lez y el Dia de la Memo­ria res­pon­dien­do a pre­gun­tas de la pren­sa. Este es el tex­to leído:

El pró­xi­mo 20 de noviem­bre, se cum­pli­rán 26 y 21 años res­pec­ti­va­men­te des­de que mata­ron a nues­tros fami­lia­res, ami­gos y com­pa­ñe­ros San­ti Brouard y Josu Mugu­ru­za. Al igual que todos los años, en esa fecha car­ga­da de valor emo­cio­nal, sim­bó­li­co y polí­ti­co, home­na­jea­re­mos a los mili­tan­tes de la Izquier­da Aber­tza­le San­ti y Josu.

Home­na­jea­re­mos a San­ti y a Josu. El día 20 los home­na­jea­re­mos a ellos y a todo lo que repre­sen­tan sus figu­ras: El com­pro­mi­so y cari­ño hacía Eus­kal Herria; el com­pro­mi­so y la cohe­ren­cia mili­tan­te y la rica e impres­cin­di­ble apor­ta­ción que rea­li­za­ron en el seno de la Izquier­da Abertzale.

San­ti y Josu son pro­ta­go­nis­tas invo­lun­ta­rios da cada 20 de noviem­bre a con­se­cuen­cia de deci­sio­nes toma­das en las cloa­cas del Esta­do. Pero no por ello que­re­mos olvi­dar­nos de cien­tos de per­so­nas, que jun­to con ellos, como ellos, hicie­ron y hacen su aportación.

Del mis­mo modo, nos es impo­si­ble dis­cer­nir los actos de home­na­je a San­ti y Josu que esta­mos orga­ni­zan­do del con­tex­to polí­ti­co que vivi­mos en Eus­kal Herria. Vivi­mos un con­tex­to real­men­te intere­san­te y espe­ran­za­dor. La apues­ta polí­ti­ca rea­li­za­da por la Izquier­da Aber­tza­le, las ini­cia­ti­vas polí­ti­cas pues­tas en mar­cha y los com­pro­mi­sos adqui­ri­dos jun­to con diver­sos agen­tes polí­ti­cos, sin­di­ca­les y socia­les han crea­do una opor­tu­ni­dad real para lle­var Eus­kal Herria a otro escenario.

En este momen­to en el que el Esta­do nos quie­re con­de­nar a una situa­ción de con­flic­to y al alar­ga­mien­to per­pe­tuo del sufri­mien­to, la Izquier­da Aber­tza­le, con valen­tía y tesón, a comen­za­do a trans­for­mar radi­cal­men­te la situa­ción. Ade­más de des­per­tar ilu­sio­nes, a tra­vés de la acu­mu­la­ción de fuer­zas y la acti­va­ción popu­lar, hemos comen­za­do a cons­truir una ver­da­de­ra situa­ción demo­crá­ti­ca en el que todos los res­pe­tos de todas las per­so­nas sean res­pe­ta­dos y todos los pro­yec­tos polí­ti­cos mate­ria­li­za­bles, inclui­da la nue­va Eus­kal Herria con que tan­to San­to como Josu soña­ban, la Eus­kal Herria inde­pen­dien­te y socialista.

Es inne­ga­ble que la Izquier­da Aber­tza­le ha podi­do rea­li­zar la apues­ta para abrir otra era polí­ti­ca en Eus­kal Herria gra­cias a déca­das de lucha y de apor­ta­ción mili­tan­te. Tal como decía San­ti, “borro­ka garratza da, bai­na derri­go­rra, bes­te­la Eus­ka­di hil ingo jaku”, es decir, “la lucha es amar­ga, pero obli­ga­to­ria, si no Eus­ka­di se nos va a morir”. Miles y miles de per­so­nas, tra­ba­jan­do mano a mano, día y noche. Ingre­dien­te esen­cial para abrir las puer­tas al cam­bio polí­ti­co, a la libertad.

Por todo ello hemos dota­do a los actos de home­na­je a San­ti y Josu del lema “Izan zire­la­ko gara… Ira­ba­zi­ko dugu!”, “Por que fue­ron, somos… ¡Ven­ce­re­mos!”. Por que las con­di­cio­nes crea­das por la entre­ga de miles de per­so­nas duran­te déca­das son la base y por que las bases mili­tan­tes de la Izquier­da Aber­tza­le son el motor y el esti­mu­lo para la crea­ción de una nue­va Eus­kal Herria.

Tal como decía Josu: El esfuer­zo y la apues­ta mere­cen la pena, por lo que hemos deja­do en el camino, por todos y todas las ami­gas que se nos han que­da­do en el camino, y sobre todo, por que tene­mos la razón. Ade­lan­te pues, ¡Eus­kal Herria vencerá!

Por ulti­mo, los fami­lia­res, ami­gos y com­pa­ñe­ros de San­ti y Josu aquí reu­ni­dos que­re­mos rea­li­zar la invi­ta­ción al acto polí­ti­co que desa­rro­lla­re­mos el sába­do 20 noviem­bre, a las 6 de la tar­de, en el Pabe­llón de La Casi­lla de Bilbao.

[Eusk] Gaur goi­zean Edur­ne Brouard, Ele­na Bar­to­lo­me, Joxe­rra Etxe­ba­rria eta Tasio Erki­ziak San­ti eta Josu­ren ome­nez aza­roa­ren 20an egin­go den eki­tal­dia aur­kez­tu dute Bil­bon. Hau­xe da ber­tan ira­ku­rri­ta­ko testua:

Dato­rren aza­roa­ren 20ean, 26 eta 21 urte bete­ko dira, hurre­nez hurren, San­ti Brouard eta Josu Mugu­ru­za, gure seni­de, lagun eta bur­ki­deak hil ziz­ki­gu­te­ne­tik. Guretza­ko balio emo­zio­nal, sin­bo­li­ko zein poli­ti­koz bete­ri­ko data horre­tan, urte­ro egi­ten dugun moduan, San­ti eta Josu Ezker Aber­tza­le­ko mili­tan­te­ak omen­du­ko ditugu.

San­ti eta Josu omen­du­ko ditu­gu. Eurak, eta euren figu­rak ordez­katzen duten guz­tia omen­du­ko ditu­gu aza­roa­ren 20ean: Eus­kal Herria­re­ki­ko kon­pro­mi­soa eta mai­ta­su­na, kon­pro­mi­so eta kohe­ren­tzia mili­tan­tea, Ezker Aber­tza­lea­ren bai­tan egi­ni­ko ekar­pen opa­ro eta ezinbestekoa.

Esta­tua­ren estol­de­tan har­tu­ri­ko era­ba­kien ondo­rioz aza­roa­ren 20ro nahi­ga­be­ko pro­ta­go­nis­ta ditu­gu San­ti eta Josu, bai­na egun horre­tan ez ditu­gu inolaz ere ahaz­tu nahi eure­kin bate­ra, eurak beza­la, euren ekar­pe­na egin duten eta egi­ten dugun ehun­ka lagun.

Ezi­nez­koa zai­gu, hala­ber, San­ti eta Josu oroi­tu eta omen­tze­ko anto­la­tu­ko ditu­gun eki­tal­diak Eus­kal Herrian bizi dugun tes­tuin­gu­ru poli­ti­ko­tik bereiz­tea. Tes­tuin­gu­ru bene­tan inter­es­ga­rria eta itxa­ro­pen­tsua bizi dugu. Ezker Aber­tza­leak egi­ni­ko apus­tu poli­ti­koak, abian jarri­ri­ko inizia­ti­ba poli­ti­koek eta hain­bat era­gi­le poli­ti­ko, sin­di­kal eta sozia­le­kin bate­ra har­tu­ri­ko kon­pro­mi­so­ak Eus­kal Herria bes­te aro bate­ra era­ma­te­ko auke­ra errea­la sor­tu dute.

Esta­tuak eten­ga­be­ko gataz­ka egoe­ra­ra eta sufri­men­dua­ren luzatze amaie­zi­ne­ra kon­de­na­tu nahi gin­tuen hone­tan, Ezker Aber­tza­leak, ausar­diaz eta keme­naz, egoe­ra iraul­tzea­ri ekin dio. Ilu­sioak piz­tea­re­kin bate­ra, indar meta­ke­ta­ren eta herri­ta­rren akti­batzea­ren bidez bene­ta­ko egoe­ra demo­kra­ti­ko bat erai­kitzea­ri ekin dio­gu, non per­tso­na oro­ren esku­bi­de guz­tiak erres­pe­ta­tuak izan­go diren, eta proiek­tu poli­ti­ko guz­tiak gau­za­ga­rriak izan­go diren, San­ti eta Josuk ames­ten zuten Eus­kal Herria berria bar­ne, hau da, Eus­kal Herria inde­pen­den­te eta sozialista.

Ezin uka­tu dai­te­ke Ezker Aber­tza­leak Eus­kal Herrian bes­te aro poli­ti­ko bat ire­kitze­ko buru­tu duen apus­tua ezi­nez­koa litza­te­kee­la urte­ta­ko borro­ka eta ekar­pen mili­tan­tea buru­tu izan ez bali­ra. San­tik zioen beza­la, “borro­ka garratza da, bai­na derri­go­rra, bes­te­la Eus­ka­di hil ingo jaku”. Mila­ka eta mila­ka lagun, txi­nau­rri lanean, gau eta egun. Ezin­bes­te­ko osa­gaia alda­ke­ta poli­ti­koa­ri, aska­ta­su­na­ri finean, ateak irekitzeko.

Horre­ga­tik, aur­ten San­ti eta Josu omen­tze­ko eki­tal­diei eman die­gun leloa: “Izan zire­la­ko gara… Ira­ba­zi­ko dugu!”. Mila­ka eta mila­ka lagu­nek hamar­ka­de­tan zehar egi­ni­ko ekar­pe­nak sor­tu­ri­ko bal­din­tzak dire­la­ko oina­rria eta Ezker Aber­tza­lea­ren oina­rri mili­tan­tea dela­ko Eus­kal Herria berria sor­tze­ko moto­rra eta akuilua.

Josuk zioen beza­la: Esfor­tzuak eta apus­tuak mere­zi dute, bidean utzi dugu­na­ren­ga­tik, bidean gel­di­tu zaiz­ki­gun lagu­nen­ga­tik, eta batez ere, arra­zoia dugu­la­ko. Aurre­ra bada, Eus­kal Herriak ira­ba­zi­ko du!

Azke­nik, hemen bil­du­ri­ko San­ti eta Josu­ren seni­de, lagun eta bur­ki­deok dei egi­ten dugu dato­rren aza­roa­ren 20ean, larun­ba­ta, arratsal­de­ko 6retan La Casi­llan buru­tu­ko den eki­tal­di poli­ti­koan par­te hartzera.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *