X Ani­ver­sa­rio de La Hai­ne en Barcelona -

Durant el mes d’oc­tu­bre el pro­jec­te de La Hai­ne ha fet el seu desè ani­ver­sa­ri. El pro­jec­te va sor­gir l’any 2000 amb la inten­ció de gene­rar una eina que donés suport en el pro­cés de cons­truc­ció d’au­to­no­mia infor­ma­ti­va dels movi­ments socials. En aquests déu anys el pro­jec­te s’ha anat adap­tant a les cir­cums­tàn­cies i ha trac­tat d’es­tar pre­sent en les llui­tes de dife­rents punts de l’Es­tat, i de ser­vir com a alta­veu de dife­rents llui­tes que tenien lloc a tot el món.

En aquest pro­cés, fa 4 anys es va crear de mane­ra esta­ble el nucli de La Hai­ne – Bar­ce­lo­na, que ha seguit cami­nant fins al dia d’a­vui des del res­pec­te per la auto­no­mia infor­ma­ti­va, l’ho­ritzon­ta­li­tat, l’au­to­ges­tió i apos­tant per la par­ti­ci­pa­ció de col • lec­tius i per­so­nes, sent nosal­tres, no pseu­do­pe­rio­dis­tes, sinó par­tí­cips de les llui­tes, amb l’ú­ni­ca pre­ten­sió de faci­li­tar una eina d’in­for­ma­ció. Però aquest tre­ball tam­bé es mereix una cele­bra­ció, així que hem deci­dit cele­brar que ja por­tem uns anys a la Con­tra­in­for­ma­ció. En una cele­bra­ció que vol ser com­par­ti­da amb vosal­tres, els col•lectius de la ciu­tat de Bar­ce­lo­na amb les que hem tre­ba­llat col­ze a col­ze durant aquests anys, amb les per­so­nes que for­men part d’al­tres mit­jans de comu­ni­ca­ció alter­na­tius de la ciu­tat, amb les per­so­nes que de tant en tant lle­gei­xen la web, i amb qui sent el pro­jec­te almenys una mica seu.

Des La Hai­ne – Bar­ce­lo­na con­si­de­rem que cons­truir canals de comu­ni­ca­ció autò­noms és fona­men­tal per­què puguem seguir cons­truint un movi­ment cada vega­da més fort. La con­tra­in­for­ma­ció en for­mat web té coses posi­ti­ves i tam­bé nega­ti­ves (com la pos­si­bi­li­tat d’en­co­rat­jar l’ac­ti­vis­me vir­tual, la sobre­sa­tu­ra­ció d’in­for­ma­ció, etc). A dia d’a­vui seguim creient en la tas­ca que inten­tem fer, i la bala­nça cau del cos­tat que ens por­ta a seguir amb el pro­jec­te. En reali­tat ens agra­da­ria millo­rar i seguir apre­nent, i per això us con­vi­dem a plan­te­jar-nos qual­se­vol crí­ti­ca o pro­pos­ta de mane­ra direc­ta i propera.

Apro­fi­tem l’o­ca­sió per ani­mar-vos a emprar la web. Podeu enviar-nos con­vo­ca­tò­ries, arti­cles, crò­ni­ques, fotos, etc, al correu [email protected]​gmail.​com. La Hai­ne la fem entre totes. Enviant infor­ma­ció, col • labo­rant com a col • lec­tiu, i incor­po­rant-se al pro­jec­te. Actual­ment, el nucli de Bar­ce­lo­na, ens tro­bem ober­tes a noves incorporacions.

Així mateix us fem saber els nos­tres objec­tius amb vis­ta al futur, per­què tam­bé volem valo­rar amb vosal­tres si són via­bles, en la mesu­ra que els col•lectius i les per­so­nes vul­guin col•laborar. Es trac­ta de crear una web dins del pro­jec­te de La Hai­ne, amb infor­ma­ció només de Paï­sos Cata­lans (veu­re sec­ció EH). No obs­tant, enca­ra que­da força fei­na per fer per poder tirar-lo endavant.

Us con­vi­dem al fes­ti­val de hip-hop que orga­nitzem el pro­per dis­sab­te 11 de des­em­bre a la sala Rock & Tri­ni (Via Favèn­cia 441, Tri­ni­tat Vella), en el qual actua­ran els grups La K‑bine, Vaga­bunds i Mal­fac­tors, Krons­tadt, El Nota i Doble Zero. Els bene­fi­cis ani­ran des­ti­nats a l’au­to­ges­tió del pro­jec­te i, en part, a la cam­pan­ya de les detin­gu­des el pas­sat 29 de setembre.

Nucli de La Hai­ne – Barcelona


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *