Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

logotip_llibertat.catLli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies. Aques­ta set­ma­na les mira­des de les lec­to­res s’han cen­trat, sobre­tot, sobre la CUP i enfo­ca­des cap al 28‑N.

En pri­mer lloc, el par­tit enca­pça­lat per l’ex­pre­si­dent de Barça Joan Lapor­ta, Soli­da­ri­tat Cata­la­na, dimarts pas­sat va inten­tar vin­cu­lar diver­ses assem­blees locals de la CUP, com la de Giro­na, Pla de l’Es­tany o Olot, la qual actual­ment no es tro­ba acti­va, a la seva candidatura.

Per fer-ho el can­di­dat de Soli­da­ri­tat Cata­la­na va cele­brar un dinar, que tan sols havia de ser­vir com a con­tac­te polí­tics, quan en reali­tat va inten­tar apro­fi­tar la mar­ca polí­ti­ca de la CUP per acon­se­guir rèdit elec­to­ral ja que, a més, cap d’a­ques­tes assem­blees havia assis­tit al citat dinar. A més, el dilluns ante­rior, la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) havia mani­fes­tat en un comu­ni­cat que no dóna suport a cap de les can­di­da­tu­res que con­co­rre­ran a les elec­cions al Par­la­ment de Cata­lun­ya el pro­per 28‑N. Les cau­ses, per­què el camí cap a la inde­pen­dèn­cia «pas­sa per l’or­ga­nitza­ció i la llui­ta» i no només en una pape­re­ta cada 4 anys, a més d’e­xis­tir només plan­te­ja­ments ins­ti­tu­cio­nals i amb un marc nacio­nal de refe­rèn­cia on han arra­co­nat els Paï­sos Catalans.

Dei­xant de ban­da els temes rela­cio­nats amb les elec­cions auto­nò­mi­ques, la següent notí­cia rela­cio­na­da ha estat la pre­sen­ta­ció de les llis­tes de la CUP de Sant Cugat del Vallès per les següents elec­cions muni­ci­pals. El prin­ci­pal objec­tiu de la for­ma­ció és entrar a l’A­jun­ta­ment amb 125 pro­pos­tes per can­viar el model actual de ciu­tat i, així, fer-lo més participatiu.

A ban­da d’a­ques­tes notí­cies, polí­ti­ca i CUP no han estat les úni­ques sec­cions impor­tants de la set­ma­na. Per ordre de visi­tes, les notí­cies més vis­tes de cada sec­ció aques­ta set­ma­na han estat: A Inter­na­cio­nal, hi ha hagut un gran segui­ment de la notí­cia on es coneix que les armes que uti­litza el Marroc per mas­sa­crar el Sàha­ra són espan­yo­les. A Drets i lli­ber­tats, la deten­ció d’un can­di­dat de Des de baix per una pin­ta­da de l’any 2009 en ple­na cam­pan­ya elec­to­ral. A comu­ni­ca­ció, la notí­cia on s’ex­pli­ca que el Col·lectiu Emma arre­gla la imat­ge de l’in­de­pen­den­tis­me que Lapor­ta expor­ta a l’es­tran­ger. A Cul­tu­ra, com el Corre­len­gua de Bell­munt d’Ur­gell home­nat­ja a Domè­nec de Bell­munt. A Tec­no­lo­gies, el salt a Twit­ter d’A­ler­ta Soli­dà­ria per poder com­ba­tre les agres­sions «amb urgèn­cia». A Terri­to­ri, l’ac­te de rebuig a l’en­de­rro­ca­ment del cine­ma de Navàs. A Llen­gua, el recurs de la sen­tèn­cia judi­cial a Saï­da Saa­dou­ki, una tra­duc­to­ra mallor­qui­na con­dem­na­da per injú­ries. A Labo­ral, com la CUP de Bar­ce­lo­na es soli­da­ritza amb l’e­quip de parcs i jar­dins. A Estu­dian­til, les mobi­litza­cions con­tra l’EEES i l’E2015 al País Valen­cià. I, final­ment, a Gène­re, com Mau­lets de Terres de l’E­bre ha ini­ciat una cam­pan­ya con­tra la vio­lèn­cia de gènere. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.