Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

logotip_llibertat.catLli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies. Aques­ta set­ma­na les mira­des de les lec­to­res s’han cen­trat, sobre­tot, sobre la CUP i enfo­ca­des cap al 28‑N.

En pri­mer lloc, el par­tit enca­pça­lat per l’ex­pre­si­dent de Barça Joan Lapor­ta, Soli­da­ri­tat Cata­la­na, dimarts pas­sat va inten­tar vin­cu­lar diver­ses assem­blees locals de la CUP, com la de Giro­na, Pla de l’Es­tany o Olot, la qual actual­ment no es tro­ba acti­va, a la seva candidatura.

Per fer-ho el can­di­dat de Soli­da­ri­tat Cata­la­na va cele­brar un dinar, que tan sols havia de ser­vir com a con­tac­te polí­tics, quan en reali­tat va inten­tar apro­fi­tar la mar­ca polí­ti­ca de la CUP per acon­se­guir rèdit elec­to­ral ja que, a més, cap d’a­ques­tes assem­blees havia assis­tit al citat dinar. A més, el dilluns ante­rior, la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) havia mani­fes­tat en un comu­ni­cat que no dóna suport a cap de les can­di­da­tu­res que con­co­rre­ran a les elec­cions al Par­la­ment de Cata­lun­ya el pro­per 28‑N. Les cau­ses, per­què el camí cap a la inde­pen­dèn­cia «pas­sa per l’or­ga­nitza­ció i la llui­ta» i no només en una pape­re­ta cada 4 anys, a més d’e­xis­tir només plan­te­ja­ments ins­ti­tu­cio­nals i amb un marc nacio­nal de refe­rèn­cia on han arra­co­nat els Paï­sos Catalans.

Dei­xant de ban­da els temes rela­cio­nats amb les elec­cions auto­nò­mi­ques, la següent notí­cia rela­cio­na­da ha estat la pre­sen­ta­ció de les llis­tes de la CUP de Sant Cugat del Vallès per les següents elec­cions muni­ci­pals. El prin­ci­pal objec­tiu de la for­ma­ció és entrar a l’A­jun­ta­ment amb 125 pro­pos­tes per can­viar el model actual de ciu­tat i, així, fer-lo més participatiu.

A ban­da d’a­ques­tes notí­cies, polí­ti­ca i CUP no han estat les úni­ques sec­cions impor­tants de la set­ma­na. Per ordre de visi­tes, les notí­cies més vis­tes de cada sec­ció aques­ta set­ma­na han estat: A Inter­na­cio­nal, hi ha hagut un gran segui­ment de la notí­cia on es coneix que les armes que uti­litza el Marroc per mas­sa­crar el Sàha­ra són espan­yo­les. A Drets i lli­ber­tats, la deten­ció d’un can­di­dat de Des de baix per una pin­ta­da de l’any 2009 en ple­na cam­pan­ya elec­to­ral. A comu­ni­ca­ció, la notí­cia on s’ex­pli­ca que el Col·lectiu Emma arre­gla la imat­ge de l’in­de­pen­den­tis­me que Lapor­ta expor­ta a l’es­tran­ger. A Cul­tu­ra, com el Corre­len­gua de Bell­munt d’Ur­gell home­nat­ja a Domè­nec de Bell­munt. A Tec­no­lo­gies, el salt a Twit­ter d’A­ler­ta Soli­dà­ria per poder com­ba­tre les agres­sions «amb urgèn­cia». A Terri­to­ri, l’ac­te de rebuig a l’en­de­rro­ca­ment del cine­ma de Navàs. A Llen­gua, el recurs de la sen­tèn­cia judi­cial a Saï­da Saa­dou­ki, una tra­duc­to­ra mallor­qui­na con­dem­na­da per injú­ries. A Labo­ral, com la CUP de Bar­ce­lo­na es soli­da­ritza amb l’e­quip de parcs i jar­dins. A Estu­dian­til, les mobi­litza­cions con­tra l’EEES i l’E2015 al País Valen­cià. I, final­ment, a Gène­re, com Mau­lets de Terres de l’E­bre ha ini­ciat una cam­pan­ya con­tra la vio­lèn­cia de gènere. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *