Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies. Aques­ta set­ma­na les mira­des de les lec­to­res s’han situat, sobre­tot, cap a les sec­cions de drets i lli­ber­tats, polí­ti­ca, inter­na­cio­nal i CUP.

Aques­ta set­ma­na mol­tes mira­des s’han vist enfo­ca­des cap al des­allot­ja­ment del Casal de les Corts por­tat a ter­me el dimarts pas­sat. El Casal es tro­ba a una anti­ga colò­nia obre­ra però, actual­ment, es tro­ba greu­ment ame­naça­da per l’es­pe­cu­la­ció de l’Ajuntament.

Aquest Casal, va ser obert per l’As­sem­blea de joves de les Corts fa 4 anys, i és per això que aquests amb una sei­xan­te­na de per­so­nes més, enca­de­nant-se i atu­rant el tràn­sit, han acon­se­guit que un jut­ge atu­ri «momen­tà­nia­ment» el desallotjament.
En segon lloc, gran nom­bre de lec­to­res ha seguit la notí­cia on la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) s’ha des­mar­cat del grup «Ente­sa nacio­nal», creat per donar suport elec­to­ral a ERC. Aquest grup, havia estès rumors sobre un supo­sat suport de mem­bres pro­vi­nents de dife­rents orga­nitza­cions de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta, tot i que tal i com s’ha cone­gut només hi ha hagut una per­so­na d’u­na can­di­da­tu­ra vin­cu­la­da a la CUP que donés suport a aques­ta pla­ta­for­ma. La CUP, per tant, apro­fi­ta la situa­ció per dei­xar clar que no dona­rà suport a cap for­ma­ció polí­ti­ca a les elec­cions al Par­la­ment de Cata­lun­ya ja que no n’hi ha «cap que defen­si un pro­gra­ma de cons­truc­ció nacio­nal i de trans­for­ma­ció social per als Paï­sos Catalans».

En ter­cer lloc, i com no podia ser d’al­tre mane­ra, gran part de les mira­des d’a­ques­ta set­ma­na han anat diri­gi­des al Sàha­ra, que en els últims dies ha patit una gran repres­sió per part del govern marro­quí. Dimarts pas­sat, la poli­cia marro­qui­na va ata­car a al-Aaiun uti­litzant foc real, gasos lacri­mò­gens, pals, pedres i canons d’ai­gua con­tra la pobla­ció civil. Arran d’a­quest atac, el Front Poli­sa­ri, ha fet un recomp­te de víc­ti­mes, on de moment hi ha 159 sah­rauís des­apa­re­guts, 723 ferits i 11 morts. Això ha cau­sat el rebom­bo­ri de la pobla­ció dels Paï­sos Cata­lans i de la CUP en par­ti­cu­lar, que dona suport a totes les mobi­litza­cions de suport que es facin arreu dels Paï­sos Cata­lans. Entre aques­tes mobi­litza­cions, des­ta­quen les de Mata­ró, Vila­no­va i la Gel­trú, Giro­na, Saba­dell i Vic entre d’altres.

Final­ment, aques­tes 4 sec­cions no han estat les úni­ques impor­tants de la set­ma­na, ja que hi ha altres sec­cions on hi ha notí­cies des­ta­ca­bles. Entre aques­tes tro­bem que la Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal (COS) ha guan­yat les elec­cions sin­di­cals de l’an­ti­ga empre­sa Tallers Casals de Ripoll, una empre­sa del sec­tor del metall amb 63 tre­ba­lla­dors que actual­ment es tro­ba en mans d’un empre­sa­ri d’o­ri­gen rus. Tam­bé és remar­ca­ble el nai­xe­ment de Hèmtv Aran, un nou canal de TV per Inter­net en occi­tà, així com tam­bé el suï­ci­di d’un veí de l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat abans de ser des­no­nat per ADIGSA, la dupli­ca­ció del nom­bre d’a­jun­ta­ments que donen suport al Corre­llen­gua, sobre­pas­sant els 100, les mobi­litza­cions del SEPC a Valèn­cia per un ensen­ya­ment públic i con­tra les reta­lla­des i la denún­cia d’U­nió de Page­sos sobre els pre­us del conill per sota dels fixats a Lidl i Carrefour. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *