[Cast/​Eusk] El anun­cio de los fir­man­tes de la Decla­ra­ción de Bru­se­las es una impor­tan­te noticia

[Cast] El anun­cio rea­li­za­do por los fir­man­tes de la Decla­ra­ción de Bru­se­las para con­for­mar un Gru­po Inter­na­cio­nal de Con­tac­to con el obje­ti­vo de encau­zar volun­ta­des e ins­tru­men­tos que per­mi­tan dina­mi­zar y asen­tar un pro­ce­so de paz y solu­cio­nes demo­crá­ti­cas en Eus­kal Herria es en opi­nión de la Izquier­da Aber­tza­le una impor­tan­te noticia

La Izquier­da Aber­tza­le con­si­de­ra tras­cen­den­te que los fir­man­tes de la Decla­ra­ción de Bru­se­las hayan defi­ni­do la com­po­si­ción del Gru­po Inter­na­cio­nal de Con­tac­to y espe­cial­men­te que le doten de un man­da­to de acti­vi­da­des y com­pro­mi­sos con­cre­tos como los hechos públi­cos en la jor­na­da de hoy a tra­vés de Brian Currin.

La Izquier­da Aber­tza­le entien­de, así mis­mo, la posi­ción de la comu­ni­dad inter­na­cio­nal de ope­ra­ti­vi­zar ese Gru­po de Con­tac­to ponien­do como fac­tor deter­mi­nan­te la res­pues­ta posi­ti­va de ETA a la peti­ción expre­sa­da en la Decla­ra­ción de Bruselas

Por últi­mo, la Izquier­da Aber­tza­le quie­re cri­ti­car las inter­pre­ta­cio­nes intere­sa­das y espe­cu­la­cio­nes frí­vo­las que, en el mar­co de esa impor­tan­te y posi­ti­va noti­cia, se están dan­do en torno a posi­bles deci­sio­nes de ETA y su dimen­sión con­cre­ta, cues­tio­nes aje­nas a nues­tro cono­ci­mien­to y res­pon­sa­bi­li­dad. En ese sen­ti­do, recha­za­mos las infor­ma­cio­nes que ponen a la Izquier­da Aber­tza­le como cana­li­za­dor de supues­tas deci­sio­nes de ETA.

Ezker Aber­tza­lea
2010eko aza­roak 12

[Eusk] Eus­kal Herrian bake eta kon­pon­bi­de demo­kra­ti­ko­ra­ko pro­ze­su bat dina­mi­za­tu eta egon­kor­tzea ahal­bi­de­tu­ko duten boron­da­te eta tres­nak bide­ratze­ko hel­bu­rua­re­kin Nazioar­te­ko Harre­man Tal­dea eratze­ko Bru­se­la­ko Adie­raz­pe­na­ren sinatzai­leek ema­ni­ko berria berri garran­tzitsua da Ezker Aber­tza­lea­ren iritziz.

Ezker Aber­tza­lea­ren­tzat esan­gu­ratsua da Bru­se­la­ko Adie­raz­pe­na­ren sinatzai­leek Nazioar­te­ko Harre­man Tal­dea­ren osae­ra defi­ni­tu iza­na eta bere­zi­ki gaur­koan Brian Currin-en bidez publi­ko egin den moduan tal­dea­ri jar­due­ra eta kon­pro­mi­so zehatz batzuk garatze­ko man­da­tua ego­ki­tu izana.

Era berean, Ezker Aber­tza­leak uler­tu egi­ten du nazioar­te­ko komu­ni­ta­teak Harre­man Tal­dea era­gin­kor bihur­tze­ko bal­din­tza beza­la ezar­tzea Bru­se­la­ko Adie­raz­pe­nean egi­ni­ko eskae­ra zehatza­ri ETAk eran­tzun posi­ti­boa ematea.

Azke­nik, Ezker Aber­tza­leak, bere eza­gu­pen eta ardu­re­ta­tik at dau­den gaiak dire­nez, berri garran­tzitsu eta posi­ti­bo honen tes­tuin­gu­ruan ETA­ren baliz­ko era­ba­kien eta era­ba­ki horien non­dik nora­koen ingu­ruan sor­tu diren ira­kur­ke­ta intere­sa­tu eta espe­ku­la­zio ari­nak kri­ti­ka­tu nahi ditu. Zen­tzu hone­tan, Ezker Aber­tza­lea ETA­ren ustez­ko era­ba­kien bide­ratzai­le gisa kokatzen duten infor­ma­zioak uka­tu nahi ditugu.

Ezker Aber­tza­lea
2010eko aza­roak 1

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *