Posi­cio­na­ment de la CUP sobre la pla­ta­for­ma de suport a ERC

Cupnacional Països Catalans

Davant les infor­ma­cions apa­re­gu­des a la prem­sa rela­ti­ves a la crea­ció d’u­na pla­ta­for­ma de suport a ERC amb motiu de les elec­cions al Par­la­ment de la Comu­ni­tat Autò­no­ma de Cata­lun­ya, i davant la supo­sa­da vin­cu­la­ció de mili­tàn­cia de la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar amb aques­ta pla­ta­for­ma, volem fer públi­ques les següents consideracions:

1.- La CUP va deci­dir no par­ti­ci­par a les esmen­ta­des elec­cions per­què la prio­ri­tat de l’or­ga­nitza­ció con­sis­teix en con­so­li­dar-nos com a orga­nitza­ció d’a­bast nacio­nal, amb implan­ta­ció arreu dels Paï­sos Cata­lans, enfor­tint els lli­gams amb l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta i els movi­ments popu­lars més actius. La nos­tra fita elec­to­ral més imme­dia­ta són les elec­cions muni­ci­pals de 2011.

2.- La CUP no dóna suport ni dema­na­rà el vot per cap for­ma­ció polí­ti­ca en les pro­pe­res elec­cions al Par­la­ment de la Comu­ni­tat Autò­no­ma de Cata­lun­ya. La CUP no obser­va que cap par­tit defen­si un pro­gra­ma de cons­truc­ció nacio­nal i de trans­for­ma­ció social per als Paï­sos Cata­lans, i en can­vi sí que veiem en les can­di­da­tu­res pre­sen­ta­des la con­ti­nua­ció dels matei­xos vicis que la polí­ti­ca cata­la­na ha tin­gut els darrers 30 anys: ges­tió de l’au­to­no­mia, regio­na­lis­me, des­mo­bi­litza­ció popu­lar, sub­mis­sió al model eco­nò­mic i social neo­li­be­ral i clien­ta­lis­me. Pro­pe­ra­ment la CUP farà públic el seu posi­cio­na­ment de cara a aques­tes elec­cions auto­nò­mi­ques, fruit dels debats interns dels darrers mesos.

3.- Valo­rem que les cri­des a la uni­tat elec­to­ral fetes per dife­rents sec­tors de l’in­de­pen­den­tis­me així com les per­so­nes que les pro­ta­go­nitzen s’han sig­ni­fi­cat per plan­te­ja­ments d’or­dre i exclu­si­va­ment ins­ti­tu­cio­nals, que han arra­co­nat els Paï­sos Cata­lans com a marc nacio­nal de refe­rèn­cia, i que han menys­preat i uti­litzat les pla­ta­for­mes impul­so­res de les con­sul­tes per la inde­pen­dèn­cia de for­ma opor­tu­nis­ta com a tram­po­lí dels seus tri­pi­jocs electorals.

4.- Final­ment, lamen­tem que ERC hagi de recó­rrer a manio­bres con­fu­sio­nis­tes, tot uti­litzant la CUP i l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta, per tal de jus­ti­fi­car uns anys de govern nefas­tos en els quals els retro­ces­sos en els àmbits socials i nacio­nals han estat evi­dents amb el govern tri­par­tit, i on la cre­di­bi­li­tat d’ERC i els seus diri­gents, ben aco­mo­dats al poder, ha que­dat molt toca­da. La CUP segui­rà denun­ciant qual­se­vol govern auto­nò­mic que, com el darrer govern «d’En­te­sa Nacio­nal» en què par­ti­ci­pa­va ERC, apli­qui polí­ti­ques socials regres­si­ves, orga­nitzi el des­man­te­lla­ment de ser­veis públics com la sani­tat o l’e­du­ca­ció, i que a més limi­ti la seva polí­ti­ca a la ges­tió de l’au­to­no­mia con­ce­di­da per Espanya. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *