Lenin vive en Otxar­koa­ga- Ando­ni Baserrigorri

Alre­de­dor de un café, me decía hace unos días una ami­ga, medio risue­ña, que como se nos ocu­rría, el orga­ni­zar una jor­na­da dedi­ca­da a Lenin, en este 2010 que ya mue­re y en Bil­bao, tan lejos de la Rusia, en la que lucho.

Me tra­to de hacer ver que Lenin y lo que repre­sen­ta ya esta muer­to. Que, sus ideas fra­ca­sa­ron y que la huma­ni­dad, ya ha toma­do otro rum­bo irreversible.

Lenin no esta muer­to. Lenin vive, y lo repre­sen­ta, no esta muer­to por­que ni sique­ra lle­go a nacer. El sue­ño por una huma­ni­dad más jus­ta, el sue­ño por unos hom­bres y muje­res [email protected] de la explo­ta­ción odio­sa del capi­ta­lis­mo y otras cade­nas, esta mas arrai­ga­do que nunca.

No hemos sabi­do, dar el paso ade­lan­te hacia ese nue­vo tipo de huma­ni­dad, por­que el gene­ro humano aun no esta sico­ló­gi­ca­men­te pre­pa­ra­do. Hace fal­ta un ser humano nue­vo, mejor, con valo­res exen­tos de egoís­mos, de afán de pose­sión, de inten­tar estar siem­pre en lo más alto de la esca­le­ra, soli­da­rio y con valo­res socia­les nuevos.

Eso que se lla­ma­ba “el hom­bre-mujer nue­vo”. La aca­de­mia de cien­cias de la URSS, nos decía que el socia­lis­mo crea al hom­bre nue­vo y nada más lejos de la reali­dad. El Che, en su genial inter­pre­ta­ción de lo que es el mar­xis­mo, corri­gió a estos buró­cra­tas del socia­lis­mo y lo rede­fi­nió, dicien­do que “el hom­bre nue­vo crea el socia­lis­mo. Esa es la clave.

Mien­tras el géne­ro humano, no adop­te unos valo­res real­men­te huma­nos y nos des­po­je­mos del machis­mo, del egoís­mo, del afán de poseer mas y mas cosas mate­ria­les, del patriar­ca­do, de la insen­si­bi­li­dad hacia sec­to­res humil­des como los inmi­gran­tes, los des­po­seí­dos, y un lar­go etcé­te­ra esta­mos [email protected] El capi­ta­lis­mo basa su éxi­to y su vic­to­ria pre­ci­sa­men­te en eso, en que aun per­vi­ve en la mayo­ría de la socie­dad mun­dial “el hom­bre-mujer [email protected]

Pero Lenin, vive, vaya si vive. Vive en Otxar­koa­ga, en uno de los barrios más humil­des y tra­ba­ja­do­res de Bil­bo. Con las per­so­nas exclui­das socialmente.

Vive con el colec­ti­vo de [email protected] [email protected] [email protected], y con el res­to de per­so­nas que soña­mos con la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria y de otros pueblos.

Lenin esta con los jóve­nes, y con [email protected] inter­na­cio­na­lis­tas [email protected], por luchar por un mun­do mejor. Lenin esta en Madrid, con quie­nes salen a la calle a plan­tar cara al fas­cis­mo que ase­sino a Car­los y a otras muchas personas.

Lenin ha esta­do en Com­pos­te­la y Bar­ce­lo­na, dicién­do­le al inte­gris­ta papa, exna­zi, que no le espe­ra y que aga­rre el avión y se mar­che por don­de ha llegado.

Esta en Cuba resis­tien­do 51 años de blo­queo, en las sel­vas de Colom­bia plan­tan­do cara al esta­do narco-fascista.

Lenin las pasa canu­tas, con la cla­se obre­ra, y los recor­tes socia­les, que nos va a traer el capi­ta­lis­mo. Acu­de a Ate­nas, a Paris, a Bar­ce­lo­na y se pone en pri­me­ra línea de la pelea. Se ha apun­ta­do a la resis­ten­cia pales­ti­na, ira­quí, afga­na y de otros muchos pueblos.

Lenin es la mujer des­po­ja­da de dere­chos en muchos paí­ses y no todos de reli­gión islá­mi­ca. Odia a los machis­tas y se suma a todos los 8 de mar­zo en el mun­do entero.

Detes­ta a los buró­cra­tas de tan­tos paí­ses que ase­si­na­ron la uto­pía. Man­da­ría fusi­lar a los diri­gen­tes chi­nos por far­san­tes y a la nue­va nomen­cla­tu­ra rusa, por enga­ñar a tan­to incau­to que pen­só que eran van­guar­dia en la pelea por la utopía.

Lenin el 14 de noviem­bre va a estar en Otxar­koa­ga en fin, por­que es ahí don­de vive. Vive en Otxar­koa­ga y en muchos luga­res humil­des más, y vivi­rá por siem­pre, pese a los que des­de el mun­do del capi­tal han que­ri­do borrar de la memo­ria su figu­ra y a quie­nes apro­ve­chán­do­se de su ima­gen, crea­ron un nue­vo tipo de bur­gue­sía y de cla­se opresora.

El día 14, se home­na­jea a Lenin en Bil­bo y a otros [email protected] leni­nes, que turu­rran por este mun­do odio­so que nos ha crea­do el capital.

Que muchos leni­nes, suban y se den un homenaje

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

Lenin viu a Otxarkoaga

Al vol­tant d’un cafè, em deia fa uns dies una ami­ga, mig ria­lle­ra, que com se’ns oco­rria, l’or­ga­nitzar una jor­na­da dedi­ca­da a Lenin, en aquest 2010 que ja s’acaba i a Bil­bao, tan lluny de la Rús­sia, en la qual lluito .

Miro de fer veu­re que Lenin i el que repre­sen­ta ja han mort. Que, les seves idees van fra­cas­sar i que la huma­ni­tat ja ha pres un altre rumb irreversible.

Lenin no està mort. Lenin és viu, i el que repre­sen­ta no ha mort per­què ni tan sols va arri­bar a néi­xer. El som­ni per una huma­ni­tat més jus­ta, el som­ni per uns homes i dones alliberats/​es de l’ex­plo­ta­ció odio­sa del capi­ta­lis­me i altres cade­nes, res­ta més arre­lat que mai.

No hem sabut donar el pas enda­vant cap a aquest nou tipus d’hu­ma­ni­tat, per­què el gène­re humà enca­ra no està psi­co­lò­gi­ca­ment pre­pa­rat. Cal un ésser humà nou, millor, amb valors exem­pts d’egoismes i d’a­fany de pos­ses­sió que inten­ta sem­pre estar a dalt de l’es­ca­la; cal un ésser humà nou soli­da­ri i amb valors socials nous.

Allò que se’n va dir «l’ho­me-dona nou». L’a­ca­dè­mia de cièn­cies de la URSS ens deia que el socia­lis­me crea l’ho­me nou i res més lluny de la reali­tat. El Che, des de la seva genial inter­pre­ta­ció del que és el mar­xis­me, va corre­gir aquests burò­cra­tes del socia­lis­me i va rede­fi­nir el con­cep­te dient que «l’ho­me nou crea el socia­lis­me. Aques­ta és la clau”.

Men­tre el gène­re humà, no adop­ti uns valors real­ment humans i ens des­pu­lli del mas­clis­me, l’e­gois­me, l’a­fany de pos­seir més i més coses mate­rials, del patriar­cat, de la insen­si­bi­li­tat cap a sec­tors humils com els immi­grants, els des­pos­seïts, i un llarg etcè­te­ra estem per­du­des i per­duts. El capi­ta­lis­me basa el seu èxit i la seva vic­tò­ria pre­ci­sa­ment en això, en la idea que enca­ra per­viu entre la majo­ria de la socie­tat mun­dial «l’ho­me-dona vell/​a”
Però Lenin viu; i tant que viu. Viu a Otxar­koa­ga, en un dels barris més humils i tre­ba­lla­dors de Bil­bo. Amb les per­so­nes exclo­ses socialment.

Viu amb el col.lectiu de pre­sos polí­tics bas­cos /​es, i amb la res­ta de per­so­nes que somiem amb l’a­lli­be­ra­ment nacio­nal i social del País Basc i d’al­tres pobles.

 Lenin aques­ta amb els joves, i amb els /​les inter­na­cio­na­lis­tes detin­guts per llui­tar per un món millor. Lenin es tro­ba a Madrid, junt amb aquells que sur­ten al carrer a plan­tar cara al fei­xis­me que assas­si­nà Car­los i mol­tes altres persones.

Lenin ha estat en Compostel•la i Bar­ce­lo­na, dient-li a l’in­te­gris­ta Papa, exna­zi, que no l’espera i que pren­gués l’a­vió de retorn i mar­xi per on ha arribat.

Es tro­ba a Cuba resis­tint 51 anys de blo­queig, a les sel­ves de Colòm­bia plan­tant cara a l’es­tat narco-feixista.

Lenin les pas­sa de tots colors, amb la clas­se obre­ra, i les reta­lla­des socials, que ens ha de por­tar enca­ra més el capi­ta­lis­me. Acu­deix a Ate­nes, a París, a Bar­ce­lo­na i es posa en pri­me­ra línia de la bata­lla. S’ha afe­git a la resis­tèn­cia pales­ti­na, ira­quia­na, afga­ne­sa i de molts altres pobles.

Lenin és la dona des­pu­lla­da de drets en molts paï­sos i no sem­pre de reli­gió islà­mi­ca. Odia als mas­clis­tes i se suma a tots els 8 de març del món sencer.

Detes­ta als burò­cra­tes de tants paï­sos que van assas­si­nar la uto­pia. Envia­ria afu­se­llar els diri­gents xine­sos per far­sants i tam­bé la nova nomen­cla­tu­ra rus­sa, per engan­yar a tant incaut que va pen­sar que eren avant­guar­da en la llui­ta per la utopia.

Lenin el 14 de novem­bre esta­rà en Otxar­koa­ga; en fi, per­què és aquí on viu. Viu a Otxar­koa­ga i en molts llocs humils, i viu­rà per sem­pre, tot i els que des del món del capi­tal hagin pre­tès esbo­rrar de la memò­ria la seva figu­ra i els que apro­fi­tant-se de la seva imat­ge, van crear un nou tipus de bur­ge­sia i de clas­se opressora.

El dia 14, s’ho­me­nat­ja Lenin a Bil­bo i s’homenatja molts/​es altres Lenin que cami­nen per aquest món odiós que ens ha creat el capital.

Que pugin molts Lenins i es donin un homenatge
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

Lênin vive em Otxarkoaga

Alrre­dor de um café, dizia-me faz nuns dias uma ami­ga, meio brin­can­do, que como nos oco­rria orga­ni­zar uma jor­na­da dedi­ca­da a Lênin, nes­te 2010 que já morre e em Bil­bau, tão lon­ge da Rús­sia, onde luto.Tratou de me fazer ver que Lênin e o que repre­sen­ta já está mor­to. Que suas ideias fra­cas­sa­ram e que a huma­ni­da­de, já tomou um outro rumo irreversível.

Lênin não esta mor­to. Lênin vive, e representa‑o, não esta morri­do por­que nem sequer che­gou a nas­cer. O sonho por uma huma­ni­da­de mais jus­ta, o sonho por uns homens e mulhe­res liber­tos da explo­ração odio­sa do capi­ta­lis­mo e outras corren­tes, está mas arrei­ga­do do que nunca.

Não sou­be­mos dar o pas­so adian­te para esse novo tipo de huma­ni­da­de, por­que o géne­ro humano ain­da não esta psi­co­lo­gi­ca­men­te pre­pa­ra­do. Faz fal­ta um ser humano novo, melhor, com valo­res isen­tos de egoís­mos, de afã de pos­se, de ten­tar estar sem­pre no mais alto da esca­da, soli­dá­rio e com valo­res sociais novos.

Isso que se cha­ma­va «o homem-mulher novo». A Aca­de­mia das Ciên­cias da URSS dizia-nos que o socia­lis­mo cria ao homem novo e nada mais lon­ge da reali­da­de. O Che, em sua genial inter­pre­tação do que é o mar­xis­mo, corri­giu a estes buro­cra­tas do socia­lis­mo e o rede­fi­niu, dizen­do que «o homem novo cria o socia­lis­mo». Essa é a chave.

Enquan­to o gêne­ro humano não ado­tar uns valo­res real­men­te huma­nos e nos des­po­je­mos do machis­mo, do egoís­mo, do afâ de pos­suir mais e mais coi­sas mate­riais, do patriar­ca­do, da insen­si­bi­li­da­de para seto­res humil­des como os imi­gran­tes, os des­pos­suí­dos, e um lon­go et cete­ra esta­mos [email protected] O capi­ta­lis­mo baseia seu suces­so e sua vitó­ria pre­ci­sa­men­te nis­so, em que ain­da sobre­ve­vi­ve na maio­ria da socie­da­de mun­dial «o homem-mulher [email protected]»

Mas Lênin vive, sem dúvi­da. Vive em Otxar­koa­ga, num dos bai­rros mais humil­des e tra­balha­do­res de Bil­bo. Com as pes­soas excluí­das socialmente.

Vive com o cole­ti­vo de [email protected] [email protected] [email protected], e com o res­to de pes­soas que sonha­mos com a liber­tação nacio­nal e social de Eus­kal Herria e de outros povos.

Lênin está com os jovens, e com [email protected] inter­na­cio­na­lis­tas [email protected], por lutar por um mun­do melhor. Lênin está em Madri, com quem sai à rua e enfren­ta o fas­cis­mo que assas­si­nou Car­los e outras mui­tas pessoas.

Lênin este­ve em Com­pos­te­la e Bar­ce­lo­na, dizen­do ao inte­gris­ta papa, ex-nazi, que não o espe­ra e que pegue o avião e vol­te por onde chegou.

Está em Cuba resis­tin­do 51 anos de blo­queio, nas sel­vas da Colôm­bia enfren­tan­do o Esta­do narco-fascista.

Lênin afron­ta as difi­cul­da­des, com a clas­se ope­rá­ria, e com os cor­tes sociais, que nos vai tra­zer o capi­ta­lis­mo. Vai a Ate­nas, a Paris, a Bar­ce­lo­na e põe-se em pri­mei­ra linha de briga‑a. Apon­tou-se à resis­tên­cia pales­ti­na, ira­quia­na, afe­gã e de outros mui­tos povos.

Lênin é a mulher des­po­ja­da de direi­tos em mui­tos paí­ses e não todos de reli­gião islâ­mi­ca. Odeia aos machis­tas e soma-se a todos os 8 de março no mun­do inteiro.

Detes­ta os buro­cra­tas de tan­tos paí­ses que assas­si­na­ram a uto­pia. Man­da­ria fuzi­lar os diri­gen­tes chi­ne­ses por far­san­tes e a nova nomen­cla­tu­ra rus­sa, por enga­nar tan­to apren­diz que pen­sou que era van­guar­da na luta pela utopia.

Lênin, a 14 de novem­bro, vai estar em Otxar­koa­ga por fim, por­que é aí onde vive. Vive em Otxar­koa­ga e em mui­tos luga­res humil­des mais, e vive­rá por sem­pre, ape­sar daos que des­de o mun­do do capi­tal qui­se­ram apa­gar da memó­ria sua figu­ra e a quem se apro­vei­tan­do de sua ima­gem, cria­ram um novo tipo de bur­gue­sia e de clas­se opressora.

No dia 14, home­na­geia-se Lênin em Bil­bau e outros [email protected] Lênins, que andam por este mun­do odio­so que nos criou o capital.

Que mui­tos Lênins subam e pas­sem um bom dia.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *