Jo no t’es­pe­ro 1 – Papa 0- Lli­ber­tat. Cat

TV3 ha estat obli­ga­da a no mos­trar imat­ges aèries del cen­tre de Bar­ce­lo­na, de la ruta que ha fet el papa­mò­bil per trans­por­tar Benet XVI de la cate­dral de Bar­ce­lo­na a la Sagra­da Famí­lia, i ha ocul­tat la min­sa aco­lli­da que ha rebut el pontífex.

Per con­tra, s’ha vist obli­ga­da a cen­trar la seva des­pro­por­cio­na­da cober­tu­ra a l’ar­qui­tec­tu­ra de la Sagra­da Famí­lia, ja que ha estat l’ú­ni­ca cade­na del món que dis­po­sa­va del sen­yal en exclu­si­va per eme­tre per pri­me­ra vega­da l’in­te­rior aca­bat del tem­ple. La socie­tat ha igno­rat la tan anun­cia­da visi­ta del pon­tí­fex, que ha comp­tat amb una inver­sió mili­onà­ria, i ha estat segui­da úni­ca­ment pel públic ultrarreligiós.

papa4L’Ar­que­bis­bat de Bar­ce­lo­na havia esti­mat una pre­sèn­cia de 400.000 per­so­nes, però les pri­me­res dades apun­ten a una xifra de 15.000 per­so­nes, pocs curio­sos, la majo­ria fidels. Ara bé, la Guàr­dia Urba­na ho apu­ja fins a 150.000, igual­ment molt lluny de la xifra espe­ra­da. De fet, ha sor­près la rapi­de­sa amb la que ha cir­cu­lat el papa­mò­bil en el seu tra­jec­te de la Cate­dral a la Sagra­da Famí­lia, i mol­ta gent que s’ha estat durant hores dre­ta per veu­re el Papa dins del seu vehi­cle ofi­cial s’ha quei­xat, tal com ha reco­llit TV3.

22 hores s’ha estat el pon­tí­fex a la ciu­tat, des que ate­rrés dis­sab­te al ves­pre a Bar­ce­lo­na pro­vi­nent de San­tia­go de Compostel·la, on va ser més seguit que a Bar­ce­lo­na. Benet XVI ha estat rebut pel pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, José Mon­ti­lla i el vice­pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Josep-Lluís Carod-Rovi­ra, i s’ha reunit amb els reis espan­yols i el pre­si­dent del govern espan­yol, José Luís Rodrí­guez Zapa­te­ro, que s’ha tras­lla­dat a Bar­ce­lo­na a últi­ma hora quan Joseph Ratzin­ger ja par­tia cap a Roma. Durant el dia però, han estat mol­tes les auto­ri­tats cata­la­nes i líders polí­tics que s’han acos­tat a la Sagra­da Famí­lia per seguir la con­sa­gra­ció del temple.

TV3: Un des­ple­ga­ment des­pro­por­cio­nat i poc fidel a la realitat

papa8El poc inte­rès ciu­ta­dà no ha estat direc­ta­ment pro­por­cio­nal a la cober­tu­ra que la tele­vi­sió públi­ca ha fet de la visi­ta del Papa. Avui TV3 ha vis­cut un dels des­ple­ga­ments medià­tics més impor­tants de la seva his­tò­ria amb un ope­ra­tiu mul­ti­dis­ci­pli­na­ri on han tre­ba­llat equips de les dife­rents àrees de la cade­na. TV3 ha cobert el reco­rre­gut de Benet XVI pels carrers de Bar­ce­lo­na i la ceri­mò­nia pos­te­rior dedi­ca­da a la Sagra­da Famí­lia. La cade­na no ha fet públic el pres­su­post inver­tit en aquest des­ple­ga­ment especial.

TV3 ha mun­tat un dis­po­si­tiu com­plet amb els últims ave­nços tec­no­lò­gics que ho han per­mès veu­re com si l’es­pec­ta­dor fos al cen­tre de tot el que pas­sa. Un dels ele­ments més impor­tants del des­ple­ga­ment eren les visions aèries. Tan­ma­teix, ate­sa l’a­fluèn­cia mode­ra­da de públic, TV3 ha cen­su­rat les visions aèries. La fun­ció del des­ple­ga­ment mili­ona­ri era la de retrans­me­tre deta­lla­da­ment tot el que s’ha vis­cut a Bar­ce­lo­na, però no ha estat ben bé així, ja que s’ha posat de mani­fest que el que es pre­te­nia era trans­me­tre una imat­ge plà­ci­da de la visi­ta, sen­se dis­si­dèn­cia, amb els carrers des­bor­dats de gent i sen­se cap engru­na de crí­ti­ca a la figu­ra del líder ultra­rre­li­giós. Així ho pale­sa tam­bé el fet d’in­ten­tar gra­var plans que ocul­tes­sin els espais buits i dones­sin la impres­sió de grans mas­ses de gent, quan no era així. No s’ha retrans­mès objec­ti­va­ment la visi­ta, evi­den­ciant així el salt que hi havia entre l’in­te­rès del espec­ta­dors de la cade­na nacio­nal i l’e­xa­ge­rat des­ple­ga­ment que ha fet TV3.

La tele­vi­sió públi­ca ha jus­ti­fi­cat el des­ple­ga­ment pel fet de dis­po­sar del sen­yal inter­na­cio­nal per mos­trar la Sagra­da Famí­lia al món, però el fet de silen­ciar la bui­dor dels carrers poc té a veu­re amb això. D’al­tra ban­da, una càme­ra situa­da davant del papa­mò­bil ha per­mès mos­trar tots els detalls del reco­rre­gut pels carrers de la capi­tal cata­la­na. Una «spi­der­cam» ha reco­rre­gut la nau cen­tral de la Sagra­da Famí­lia per mos­trar al món en exclu­si­va les pri­me­res imat­ges de l’in­te­rior aca­bat, amb la seva gran­dio­si­tat, i tot un seguit de micro­cà­me­res han cap­tat tots els detalls d’un esde­ve­ni­ment que es pla­ne­ja­va his­tò­ric però que ha pas­sat més aviat des­aper­ce­but per la immen­sa majo­ria dels ciu­ta­dans del Principat.

La ceri­mò­nia de dedi­ca­ció de la Sagra­da Famí­lia, a la qual només han pogut acce­dir els equips de TV3, s’ha cobert en alta qua­li­tat amb un total de 32 càme­res i equips de 3D. Per con­tra, s’ha ofert només un vídeo de 35 segons a les múl­ti­ples pro­tes­tes que s’han vis­cut avui a Bar­ce­lo­na i rela­cio­nant-ho amb uns «inci­dents» inexis­tents o pro­vo­cats només pel con­trol poli­cial. En defi­ni­ti­va, els defen­sors dels drets humans han estat silen­ciats, men­tre que el repre­sen­tant d’u­na ins­ti­tu­ció lli­ga­da a valors com l’ho­mo­fò­bia, la miso­gí­nia, la pede­ràs­tia, l’an­tia­vor­tis­me, etc., ha estat exalçat, home­nat­jat i aplaudit.

Només 15.000 persones 

papa5Segons unes pri­me­res infor­ma­cions del set­ma­na­ri Direc­ta a les que ha tin­gut accés Lli​ber​tat​.cat, els pri­mers càl­culs assen­ya­len que el nom­bre de fidels que han salu­dat el Papa no supe­raria les 15.000 per­so­nes. La den­si­tat de per­so­nes ubi­ca­des a ban­da i ban­da de les tan­ques de la Via Laie­ta­na i els carrers Pau Cla­ris, Dipu­tació i Mari­na oscil·lava entre un màxim de 34 file­res i un mínim on s’ob­ser­va­va trams de 5 – 10 metres amb cap per­so­na, a la fran­ja bai­xa dl reco­rre­gut. Si s’ac­cep­tés com a valor mit­jà la xifra de dues file­res dis­tri­buï­des al llarg de tot reco­rre­gut (enca­ra que aquest valor seria a la part alta de la for­qui­lla), i tenint en comp­te que el tra­jec­te ha estat de 3.500 metres, la quan­ti­tat màxi­ma de fidels hau­ria estat de 7.000 per cadas­cun dels late­rals del recorregut.

A dife­rèn­cia d’al­tres con­cen­tra­cions huma­nes mul­ti­tu­di­nà­ries que ha vis­cut Bar­ce­lo­na, la poca afluèn­cia de gent faci­li­tat el recomp­te i dei­xa uns mar­ges d’e­rror bai­xos a l’ho­ra de compu­tar els assis­tents. En con­clu­sió, la suma de les dues ban­des no pot supe­rar en cap cas el valor de 15.000 per­so­nes. Cal recor­dar que els càl­culs que a prio­ri havia pre­vist l’ar­que­bis­bat de Bar­ce­lo­na, par­la­ven de més de 400.000 persones.

El pon­tí­fex ha pas­sat la nit a l’ar­que­bis­bat de Bar­ce­lo­na, i d’a­quí ha fet ruta fins a la Sagra­da Famí­lia pas­sant per la Via Laie­ta­na i els carrer Pau Cla­ris, Dipu­tació i Mari­na fins arri­bar al tem­ple. No obs­tant això, l’a­fluèn­cia als carrers de la capi­tal cata­la­na no ha estat l’es­pe­ra­da per l’Ar­que­bis­bat de Bar­ce­lo­na, que havia xifrat en 400.000 els assis­tents. Benet XVI ha dinat amb bis­bes i car­de­nals i a la tar­da ha visi­tat la resi­dèn­cia de nens dis­ca­pa­ci­tats Nen Déu.

El reco­rre­gut del Papa des de la plaça de la Cate­dral fins a la Sagra­da Famí­lia no ha acon­se­guit ni de lluny omplir els carrers de Bar­ce­lo­na. Els únics que l’han anat a veu­re han estat fidels ultra­rre­li­gi­sos: Famí­lies nom­bro­ses, alum­nes d’es­co­les i ins­ti­tuts, agru­pa­cions reli­gio­ses i tam­bé turis­tes que han apro­fi­tat l’es­ta­da a la ciu­tat per apro­par-se a veu­re el Papa. Per això la poca gent que hi havia ha acom­pan­yat Ratzin­ger amb càn­tics reli­gio­sos, ban­de­ro­les i els colors del Vaticà.

Un ésser ana­crò­nic (miso­gin, homò­fob, enco­bri­dor de pede­ras­tes, etc.)

papa2Joseph Ratzin­ger no ha ni con­dem­nat l’ho­mo­fò­bia, ni la miso­gí­nia, ni la des­pro­por­cio­na­da des­pe­sa eco­nò­mi­ca per rebre’l i pro­te­gir-lo, ni l’an­tia­vor­tis­me, i ha seguit enco­brint la pede­ràs­tia que afec­ta la ins­ti­tu­ció que repre­sen­ta. Lluny de tot això, ha vin­gut a Cata­lun­ya a mora­litzar i a donar lliçons on ha con­dem­nat el laï­cis­me i l’a­vor­tis­me i ha defen­sat la famí­lia tra­di­cio­nal com a úni­ca opció pos­si­ble. Això des­prés que ahir com­pa­rés l’an­ti­cle­ri­ca­lis­me actual amb el dels anys tren­ta, quan no hagués ni pogut aterrar.

Fins i tot no s’ha estat de cri­ti­car la sani­tat. Ha estat durant la visi­ta a l’o­bra benèei­co­so­cial Nen Déu, al barri del Gui­nar­dó de Bar­ce­lo­na, dedi­ca­da a l’a­ten­ció de nens amb Sín­dro­me de Down i altres dis­ca­pa­ci­tats. Durant el seu dis­curs ha dema­nat que els ave­nços de la sani­tat «mai vagin en detri­ment del res­pec­te a la vida i la dig­ni­tat huma­na», en refe­rèn­cia a l’eu­ta­nà­sia. En aquest sen­tit, ha apel·lat als reli­gio­sos que es dedi­quen a l’en­sen­ya­ment, la bene­fi­cèn­cia o la cura de malalts i discapacitats.

Sobre l’a­vor­ta­ment, l’ha con­dem­nat, i ha dema­nat a l’Es­tat (laic) que la nata­li­tat sigui «dig­ni­fi­ca­da, valo­ra­da i que dis­po­si de suport jurí­dic, social i legis­la­tius». Tam­bé ha dema­nat suport pels matri­mo­nis entre un home i una dona.

De la seva ban­da, el car­de­nal Lluís Marí­ti­nez Sis­tach ha recor­dat que el cen­tre Nen Déu ha donat des de la seva crea­ció una gran impor­tàn­cia a la vida, en tant que ha atès per­so­nes de dife­rents edats que neces­si­ten d’a­ten­cions especials.

Jo no t’es­pe­ro 1 – Papa 0

papa1Les quei­xes con­tra tot això s’han fet notar al llarg de tot el dia. La vic­tò­ria del «Jo no t’es­pe­ro» s’ha fet notar sobre­tot per les per­so­nes que han igno­rat la visi­ta, fet que ha donat com a resul­tat la poca afluèn­cia de gent a Bar­ce­lo­na mal­grat el bom­bar­deig infor­ma­tiu i la inver­sió ins­ti­tu­cio­nal ves­sa­da sobre aques­ta visi­ta. Tan­ma­teix, d’al­tres grups de per­so­nes han fet que el «Jo no t’es­pe­ro» fos soro­llós i present.

Al vol­tant de 400 per­so­nes s’han mani­fes­tat a la plaça Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lo­na per mos­trar el seu rebui­g’a la visi­ta del papa Benet XVI i al trac­te que l’Es­glé­sia catò­li­ca te amb les dones. Així, sota el lema ” »Fora els rosa­ris dels nos­tres ova­ris», dones i homes han expres­sat la seva dis­cre­pàn­cia amb crits de cai­re femi­nis­ta i han mos­trat pan­car­tes con­tra l’es­de­ve­ni­ment papal i les tesis de la cúpu­la ecle­siàs­ti­ca. Dis­fres­ses que paro­dien el Papa, ban­de­ro­les on es lle­gia el lema Jo no t’es­pe­ro i car­tells cri­ti­cant Benet XVI o en favor de l’a­lli­be­ra­ment sexual i femi­nis­ta han estat els pro­ta­go­nis­tes de la con­cen­tra­ció, que s’ha des­en­vo­lu­pat sen­se inci­dents ni inter­ven­cions policials.

Men­tre alguns fidels seguien la mis­sa que Benet XVI, altres bar­ce­lo­nins pro­tes­ta­ven, pre­ci­sa­ment, per la visi­ta del pon­tí­fex a Bar­ce­lo­na. Con­vo­ca­des per col·lectius femi­nis­tes, unes 400 per­so­nes s’han con­cen­trat a les 11:00 del matí a pocs carrers del tram per on Benet XVI havia pas­sat amb el seu papa­mò­bil. Una por­ta­veu de l’or­ga­nitza­ció ha lle­git un mani­fest pocs minuts des­prés de l’ho­ra d’i­ni­ci de la con­vo­ca­tò­ria. En el seu mis­sat­ge ha des­ta­cat el rebuig fron­tal a la polí­ti­ca de l’Es­glé­sia i ha acu­sat la ins­ti­tu­ció de ser «misò­gi­na», «homò­fo­ba» i de no res­pec­tar els drets i les lli­ber­tats de les dones. A més, han cla­mat pel «dret al pro­pi cos», han cri­dat en favor de «l’a­vor­ta­ment lliu­re» i han recla­mat que si Benet XVI volia visi­tar Bar­ce­lo­na, s’hi hau­ria d’ha­ver pagat «ell o els seus».

papa3Enmig d’un ambient fes­tiu, entre dis­fres­ses que paro­dia­ven el Papa, mos­sens, mon­ges, cape­llans i brui­xes, i amb nom­bro­ses pan­car­tes amb con­sig­nes con­trà­ries a la visi­ta, la con­cen­tra­ció ha trans­co­rre­gut amb cal­ma, sen­se inci­dents i ocu­pant la pràc­ti­ca tota­li­tat de la plaça. Entre els assis­tents, hi havia repre­sen­tants de col·lectius de dones, femi­nis­tes, d’a­lli­be­ra­ment gai i lès­bic i ciu­ta­dans sim­pa­titzants dels movi­ments d’a­teis­me i laïcisme.

De fet, al llarg del reco­rre­gut, Benet XVI ha pogut veu­re des del papa­mò­bil que la «gue­rra de ban­de­res» s’ha decla­rat a les faça­nes de Bar­ce­lo­na. En un mateix edi­fi­ci, hi ha hagut pen­ja­des tant pro­cla­mes a favor de la visi­ta del Papa com en con­tra, ban­de­res espan­yo­les, sen­ye­res, amb els colors del Vati­cà o, fins i tot, ban­de­res del Barça.

Tam­bé s’han vis­cut pro­tes­tes en favor de les lli­ber­tats per­so­nals. En con­cret, més de 200 gais, les­bia­nes, bise­xuals i sim­pa­titzants del movi­ment d’a­lli­be­ra­ment homo­se­xual han par­ti­ci­pat en la peto­ne­ja­da de pro­tes­ta con­vo­ca­da al pas del Papa per la plaça de la Cate­dral per pro­tes­tar con­tra l’ho­mo­fò­bia que atri­buei­xen a l’Es­glé­sia catò­li­ca que lide­ra Benet XVI. La con­vo­ca­tò­ria, feta a tra­vés de la xar­xa social Face­book, ha estat orga­nitza­da per denun­ciar de mane­ra pací­fi­ca, ori­gi­nal i «amb picant, sen­sual i diver­ti­da rebel·lia» la pos­tu­ra del Papa i l’Es­glé­sia res­pec­te dels drets dels homo­se­xuals, bise­xuals i trans­se­xuals. Hi ha hagut moments de ten­sió i enfron­ta­ment ver­bal entre segui­dors del Papa i els detrac­tors del pontífex.

Just al moment en què Benet XVI sor­tia amb el seu vehi­cle, el papa­mò­bil, del Bis­bat i pas­sa­va per la plaça de la Cate­dral de Bar­ce­lo­na, una botzi­na ha sonat donant sen­yal a l’i­ni­ci de l’a­no­me­nat Queer Kis­sing Flash­mob Event. Així, tots han come­nçat un llarg petó entre per­so­nes del mateix sexe donant així com­pli­ment al pro­gra­ma de la pro­tes­ta tal com esta­va pre­vist. Els orga­nitza­dors de la peto­ne­ja­da han con­vo­cat als par­ti­ci­pants a la can­to­na­da del carrer Doc­tor Joa­quim Pou i la plaça de la Cate­dral, enmig de l’e­di­fi­ci de Cata­lun­ya Cai­xa i l’ho­tel Colom.

papa7Vint minuts des­prés de la sor­ti­da del pon­tí­fex de la Cate­dral, els crits entre par­ti­da­ris del Papa i detrac­tors enca­ra con­ti­nua­ven i han hagut d’in­ter­ve­nir els Mos­sos per sepa­rar els dos grups. Els pri­mers han cri­dat lemes com «Aques­ta és la joven­tut del Papa» i «Vis­ca el Papa». A molts pocs metres, i sepa­rats per poli­cia i mit­jans de comu­ni­ca­ció, els con­tra­ris a la visi­ta del Papa exclam­ven «Jo no t’es­pe­ro», «Pede­ras­ta qui no boti» i «Lli­ber­tat d’ex­pres­sió, poli­cia no». Amb aques­ta acció, els orga­nitza­dors han vol­gut mos­trar el rebuig del col·lectiu homo­se­xual a la visi­ta del Papa. I és que, segons la matei­xa con­vo­ca­tò­ria, Benet XVI repre­sen­ta per ells una ins­ti­tu­ció «que des de fa molts anys ha estat anta­gò­ni­ca, per no dir enemi­ga, de les llui­tes pels drets sexuals i afec­tius de molts que no prac­ti­quen sexe exclu­si­va­ment repro­duc­tiu, o que no esti­men de la mane­ra que a aques­ta ins­ti­tu­ció li sem­bla la correc­ta». «Volíem fer una acció que expres­si el nos­tre des­con­tent però no des de la vio­lèn­cia, sinó des de la pas­sió, la sen­sua­li­tat i l’a­mor», asse­gu­ren els organitzadors.

La con­vo­ca­tò­ria va néi­xer a Face­book, on l’es­de­ve­ni­ment que l’a­nun­cia­va va ser clau­su­rat en dues oca­sions, tot i que la xar­xa social va tor­nar a obrir-lo des­prés de les pro­tes­tes de cen­su­ra. De fet, només Face­book ha estat el fil con­duc­tor per la con­vo­ca­tò­ria, que no va tenir un punt con­cret de que­da­da dels par­ti­ci­pants fins el matí de dis­sab­te, un dia abans de l’es­de­ve­ni­ment. Molts dels que han assis­tit a la peto­ne­ja­da han asse­gu­rat no conéi­xe­r’s entre ells i haver acu­dit amb la pare­lla o uns amics des­prés d’as­sa­ben­tar-se per la xar­xa social.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *