La CUP edi­ta el docu­ment «Escap­cem el capi­ta­lis­me glo­bal, cons­truïm l’al­ter­na­ti­va»- LLi​ber​tat​.Cat

La CUP ha edi­tat el docu­ment «Escap­cem el capi­ta­lis­me glo­bal, cons­truïm l’al­ter­na­ti­va», que apos­ta per la trans­for­ma­ció del model. En con­cret, s’hi pro­po­sa la muni­ci­pa­litza­ció dels ser­veis i la redis­tri­bu­ció dels ingres­sos dels ajuntaments.

Amb aquest extens docu­ment, la for­ma­ció ana­litza l’ac­tual con­jun­tu­ra eco­nò­mi­ca a nivell local i regio­nal i tam­bé fa pro­pos­tes de trans­for­ma­ció. L’o­pus­cle és fruit del tre­ball que s’i­ni­cià fa uns mesos a par­tir d’al­tres estu­dis ja edi­tats per dife­rents assem­blees locals de la CUP.

Una comis­sió nacio­nal de tre­ball, més tard, ha tre­ba­llat sobre el docu­ment ori­gi­nal, que alho­ra s’ha enri­quit grà­cies a les apor­ta­cions de dife­rents sin­di­cats, com ara la CSC, la COS, la CGT o COBAS. Del docu­ment se n’ha fet una tira­da de 500 exem­plars en paper, i a més és des­ca­rre­ga­ble des del web nacio­nal de la CUP.

El docu­ment par­teix de la base que el «sis­te­ma eco­nò­mic domi­nant gene­ra, de mane­ra intrín­se­ca al seu fun­cio­na­ment, unes des­igual­tats crei­xents entre dife­rents capes de pobla­ció i una acu­mu­la­ció de capi­tal en molt poques mans». Per aques­ta raó, la for­ma­ció vol que el docu­ment aju­di a pro­mo­ure un can­vi de «l’ac­tual model eco­nò­mic mun­dial com a úni­ca via per posar fi a les des­igual­tats gene­ra­des pel sis­te­ma capi­ta­lis­ta i per ini­ciar el camí per a con­so­li­dar una eco­no­mia al ser­vei d’u­na socie­tat sostenible».

El docu­ment pro­po­sa 15 mesu­res con­cre­tes, en l’àm­bit local, per ende­gar el can­vi de model socio­eco­nò­mic. D’en­tre aques­tes des­ta­quen la muni­ci­pa­litza­ció dels ser­veis que en l’ac­tua­li­tat els ajun­ta­ments ofe­rei­xen en règim de con­ces­sió. La muni­ci­pa­litza­ció impli­ca un con­trol abso­lut de l’a­jun­ta­ment sobre els pre­us que s’a­pli­quen ‑i, per tant, la pos­si­bi­li­tat de l’a­ba­ra­ti­ment mit­ja­nçant la pres­sió social (la qual cosa sig­ni­fi­ca que tothom en pot fer ús inde­pen­dent­ment dels seus ingres­sos)- i unes millors con­di­cions de tre­ball per als pro­fes­sio­nals que hi tre­ba­llen. Per altra ban­da, la CUP pro­po­sa que els ajun­ta­ments, en base als ingres­sos obtin­guts, prio­ritzin essen­cial­ment aque­lles des­pe­ses de caràc­ter neta­ment social i dotin els ser­veis públics dels fons neces­sa­ris enca­ra que això sig­ni­fi­qui l’a­tu­ra­da d’o­bres o inver­sions d’al­gun altre tipus.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *