[Vídeo] LIPDUB – Independència

La cau­sa de la inde­pen­dèn­cia de Cata­lun­ya suma un èxit més. I és que l’en­re­gis­tra­ment del “lib dub” per la inde­pen­dèn­cia del país és el que ha comp­tat amb més par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na de tots els que s’han enre­gis­trat arreu del món.

La gra­va­ció, que es va fer a Vic (Oso­na), ha tin­gut gai­re­bé 6.000 figu­rants, que dupli­ca el rècord ante­rior, on n’hi havia 3000.El “lip dub”, que enca­ra no ha estat edi­tat, tin­drà la músi­ca de la cançó “La Fla­ma” d’O­brint Pas. Un cop esti­gui mun­tat, es pen­sa difon­dre a tra­vés de la xar­xa per You­Tu­be i Vimeo, amb la inten­ció de fer notar la cau­sa inde­pen­den­tis­ta arreu del món. En la gra­va­ció, s’hi podran veu­re milers de sen­ye­res este­la­des i motius de la cul­tu­ra popu­lar cata­la­na com cap­gros­sos o diables.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *