Cen­te­nars de per­so­nes par­ti­ci­pen a la cloen­da del Corre­llen­gua a Eivis­sa – Lli​ber​tat​.cat

Centenars de persones participen a la cloenda del Correllengua a EivissaDis­sab­te pas­sat, cen­te­nars de per­so­nes entre nens, pares, ado­les­cents, dimo­ni , músics, corre­dors i adults es va aple­gar al pas­seig de Vara de Rei d’Ei­vis­sa per par­ti­ci­par a la darre­ra jor­na­da del Corre­llen­gua, orga­nitzat per setè any con­se­cu­tiu per l’As­so­cia­ció Vuit d´Agost. Poc des­prés de les cinc de la tar­da, va come­nçar la fes­ta. Els pro­ta­go­nis­tes, els més petits, que van poder esco­llir entre dife­rents tallers. Els nens van aco­lo­rir cas­tells i els van pegar en una ban­de­ra cata­la­na que, així com va ser pas­sant la tar­da, es va ser que­dant sen­se espai en el qual col·locar més cas­tells de colors. Un dels inte­grants més joves de l’as­so­cia­ció, Car­les, de 14 anys, va lle­gir el mani­fest. «Som cons­cients que vivim un futur incert, però avui la llen­gua cata­la­na és el que de mane­ra més tan­gi­ble ens pot unir a tots. Sen­se ella que­da­ríem diluïts. Bé ho saben deter­mi­nats sec­tors que, des de la igno­ràn­cia o la mala fe, cícli­ca­ment alcen la veu con­tra la seva uni­tat», va afirmar.

El text va rei­vin­di­car el paper del cata­là com a «eina fona­men­tal» per inte­grar a les per­so­nes nou­vin­gu­des d’al­tres paï­sos, pels quals va exi­gir que es garan­te­ixi. Demos­tra l’e­xis­tèn­cia d’un espe­rit col·lectiu, un àni­ma social que fa de la llen­gua el punt d’u­nió de la nos­tra socie­tat. Que no s’a­pa­gui la fla­ma!», va con­clou­re, donant pas en l’es­ce­na­ri als inte­grants del grup eivis­senc Rels. Els músics van inter­pre­tar alguns dels temes inclo­sos en el disc ´El món és cre­ma´, un títol molt apro­piat para el més espe­rat de la tar­da: el corre­foc que va omplir Vara de Rei de dimo­nis eivis­sencs (És *mals *Espe­rits) i cata­lans (La vella de Grà­cia) just abans que els mallor­quins *Gro­llers de *sa *fac­to­ria tan­ques­sin amb els seus temes de *folk-rock el Corre­llen­gua 2010.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *