TORTURAIK EZ!! Mani­fes­ta­zio Nazionala

Tor­tu­ra errea­li­ta­te gor­di­na da Eus­kal Herrian. Azken 50 urteo­tan, kasik 10.000 eus­kal herri­ta­rrek tor­tu­rak edo tra­tu txa­rrak sala­tu ditu poli­zia ezber­di­nen esku egon ondo­ren. Badi­ra tor­tu­ra­pean hil­da­ko herri­ta­rrak ere.
Azken asteo­tan tor­tu­ra leku­kotza berriak iritsi zaizkigu.
Tor­tu­raz hitz egi­ten dugu­nean ez gara lehe­nal­dian ari, orai­nal­dian baizik.
Tor­tu­ra­re­kin amaitzea guz­tion ardu­ra da.
Eus­kal Herrian eta nazioar­tean hamai­ka era­kun­de, alder­di poli­ti­ko eta sin­di­ka­tuk arbuia­tu dute inko­mu­ni­ka­zioa­ren prak­ti­ka. Amnis­tia Inter­na­tio­nal, Nazio Batuen Era­kun­de­ko begi­ra­leak, Nazioar­te­ko abo­ka­tuen elkar­go ezber­di­nak, Eus­ko Auto­no­mi Elkar­te­ko par­la­men­tua, Eus­kal Auto­no­mi Elkar­te­ko Arar­te­koa, Eus­kal Herri­ko gehien­go sin­di­ka­la… Espai­nia­ko gober­nuak muzin egin die eskae­ra hauei guztiei.
Inko­mu­ni­ka­zioa era­bil­tzen jarraitzen du Espai­nia­ko Gober­nuak tor­tu­ra eta tra­tu txa­rrei bide ema­nez. Tor­tu­ra­ren era­gi­na ez da komi­sa­rian amaitzen. Tor­tu­ra­pean egin­da­ko dekla­ra­zioak fro­ga beza­la era­bil­tzen dira auzi­te­gie­tan, eta fro­ga hauek herri­ta­rrak zigor­tze­ko baliatzen dira.
Gure herrian zabal­du den aro poli­ti­ko berrian tor­tu­ra­ren gaia mahai gai­nean jarri nahi dugu. Giza esku­bi­de guz­tien ber­meaz hitz egi­ten ari garen hone­tan, tor­tu­ra­re­kin amaitzeak garran­tzia bere­zia har­tzen du gure begietara.
Estras­bur­gok Espai­nia­ko Esta­tua zigor­tu du tor­tu­ra sala­ke­ta bat iker­tu ez iza­na­ga­tik. Hila­be­te amaie­ran Mat­tin Sara­so­la eta Igor Por­tu tor­tu­ratzea egotzi­ta Guar­dia Zibi­lak aku­sa­tuen aul­kian ese­ri­ko dira Donos­tian. Hila­be­te amaie­ran Mai­te Orue tor­tu­ratzea egotzi­ta Espai­nia­ko Poli­zia Nazio­na­lak aku­sa­tuen aul­kian ese­ri­ko dira Madri­len. Den­bo­ra iga­ro da ger­tae­ra haie­ta­tik bai­na orain­dik orain uga­riak dira Espai­nia­ko Poli­zia Nazio­na­lak, Guar­dia Zibi­lak eta Ertzain­tzak buru­tu­ri­ko atxi­lo­ke­ten ostean tor­tu­ra­tuak izan dire­la sala­tu duten eus­kal herritarrak.
Tor­tu­ra ezku­tuan man­ten­tze­ko aha­le­gi­na aspal­di­koa da. Tor­tu­ra sala­tu iza­na zigo­rra­ren jomu­gan dago. Tor­tu­ra­tuak izan diren herri­ta­rrak auzi­bi­dean jarri dituz­te beraiek jasan­da­koa sala­tu iza­na­ga­tik. Tor­tu­rak sala­tu dituz­ten herri­ta­rren abo­ka­tuak auzi­bi­dean jarri dituz­te beraien beze­roak jasan due­na sala­tu izanagatik.
Egoe­ra hone­tan, gaiak duen larri­ta­su­na­ri lotu­rik, hona­ko eskae­rak mahai gai­nean jarri nahi ditugu:
- Tor­tu­ra errea­li­ta­te bat da Eus­kal Herrian. Tor­tu­ra kasuak ez dira salbuespenak.
Tor­tu­ra­re­kin behin beti­ra­ko amaitzea eskatzen dugu. Inor gehia­go tor­tu­ra­tua izan ez dadin beha­rrez­ko neu­rri eta ber­meak alda­rri­katzen ditugu.
- Tor­tu­ra­tuak izan diren herri­ta­rrei tor­tu­ra­ren ondo­rioak gain­ditze­ko beha­rrez­koak zaiz­kien bideak eskai­ni behar zaizkie.
- Tor­tu­ra­ren prak­ti­kak duen zigor­ga­be­ta­su­na amaitze­ko eskatzen dugu.
- Era­kun­de publi­koei kon­pro­mi­so argiak eskatzen diz­kie­gu tor­tu­ra­re­kin amaitze­ko eta horre­ta­ra­ko eman behar den lehe­nen­go pau­sua inko­mu­ni­ka­zioa­re­kin behin­goz bukatzea da.
Beraz, tor­tu­ra­re­kin amaitze­ko lan egi­te­ko deia luzatzen dugu. Zen­tzu hone­tan dei egin nahi dugu Urria­ren 30ean Donos­tian buru­tu­ko den mani­fes­ta­zioan par­te har­tze­ra. Mani­fes­ta­zioa­ren leloa Tor­tu­ra­rik ez! izan­go da eta arratsal­de­ko 17:30etan ate­ra­ko da Anti­gua­ko Tune­le­tik. 
Tor­tu­ra­ren Aur­ka­ko Tal­dea, Tor­tu­ra­tuak izan diren herri­ta­rrak, Tor­tu­ra­tuak izan diren herri­ta­rren senideak.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *