Detie­nen al sin­di­ca­lis­ta Josep Gar­gan­té por una denun­cia de TV3

Cat]

Els Mos­sos d’Es­qua­dra van dete­nir aquest dijous Josep Gar­gan­té, pre­si­dent del Comi­tè de Des­cans de Trans­ports Metro­po­li­tans de Bar­ce­lo­na (TMB), pels fets de la vaga general.

Segons ha pogut saber Lli​ber​tat​.cat, el tam­bé mem­bre de la CGT ha estat denun­ciat per TV3 per supo­sa­da­ment haver tren­cat una càme­ra de vídeo. Els delic­tes dels que se l’a­cu­sen són alda­rulls i desor­dres públics. No es té cons­tàn­cia de més detin­guts. Aler­ta Soli­dà­ria ja ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció de suport a la Ciu­tat de la Jus­tí­cia a par­tir de les deu del matí.

Gar­gan­té va ser detin­gut ahir des­prés d’a­ca­bar la seva jor­na­da labo­ral. Els agents dels Mos­sos d’Es­qua­dra el van espe­rar a peu d’au­to­car i el van tras­lla­dar a la comis­sa­ria de les Corts. A la una de la mati­na­da va aca­bar la decla­ra­ció poli­cial i esta­rà detin­gut fins aquest diven­dres al matí, quan serà tras­lla­dat a depen­dèn­cies judi­cials per decla­rar davant del jut­ge, segons infor­ma Aler­ta Solidària.

Aques­ta nova deten­ció posa de mani­fest la inten­ció dels cos­sos repres­sius de con­tiuar amb la cace­ra de brui­xes ini­cia­da arran del 29‑S, i que està com­por­tant la per­se­cu­ció poli­cial i judi­cial de diver­ses per­so­nes impli­ca­des en l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta i els movi­ments populars.
Josep Gar­gan­té és un des­ta­cat sin­di­ca­lis­ta bar­ce­lo­ní cone­gut per la seva impli­ca­ció en la llui­ta sin­di­cal a TMB, que ha repor­tat famo­ses vic­tò­ries com la dels 2 dies. A més de mili­tar a la CGT i estar impli­cat en els movi­ments popu­lars de la ciu­tat, Gar­gan­té tam­bé és mili­tant de la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) de Bar­ce­lo­na. Tam­bé va ser el can­di­dat dels Paï­sos Cata­lans a les elec­cions euro­pees per la can­di­da­tu­ra Ini­cia­ti­va Internacionalista.


[Cast]

Los Mos­sos d’Es­qua­dra detu­vie­ron este jue­ves a Josep Gar­gan­té, pre­si­den­te del Comi­té de Des­can­so de Trans­por­tes Metro­po­li­ta­nos de Bar­ce­lo­na (TMB), por los hechos trans­cu­rri­dos duran­te la huel­ga general.

Según ha podi­do saber Lli​ber​tat​.cat, el tam­bién miem­bro de la CGT ha sido denun­cia­do por TV3 por supues­ta­men­te haber roto una cáma­ra de vídeo. Los deli­tos de los que se le acu­san son dis­tur­bios y des­ór­de­nes públi­cos. No se tie­ne cons­tan­cia de más dete­ni­dos. Aler­ta Soli­da­ria ha con­vo­ca­do una con­cen­tra­ción de apo­yo en la Ciu­dad de la Jus­ti­cia a par­tir de las diez de la mañana.

Gar­gan­té fue dete­ni­do ayer des­pués de ter­mi­nar su jor­na­da labo­ral. Los agen­tes de los Mos­sos d’Es­qua­dra lo espe­ra­ron a pie del auto­bus y lo tras­la­da­ron a la comi­sa­ría de Les Corts. A la una de la madru­ga­da ter­mi­nó la decla­ra­ción poli­cial y esta­rá dete­ni­do has­ta este vier­nes por la maña­na, cuan­do será tras­la­da­do a depen­den­cias judi­cia­les para decla­rar ante el juez, según infor­ma Aler­ta Solidaria.

Esta nue­va deten­ción pone de mani­fies­to la inten­ción de los cuer­pos repre­si­vos de con­tiuar con la caza de bru­jas ini­cia­da a raíz del 29‑S, y que está com­por­tan­do la per­se­cu­ción poli­cial y judi­cial de varias per­so­nas impli­ca­das en la Izquier­da Inde­pen­den­tis­ta y los movi­mien­tos populares.

Josep Gar­gan­té es un des­ta­ca­do sin­di­ca­lis­ta bar­ce­lo­nés cono­ci­do por su impli­ca­ción en la lucha sin­di­cal en TMB, que ha repor­ta­do famo­sas vic­to­rias como la de los 2 días. Ade­más de mili­tar en la CGT y estar impli­ca­do en los movi­mien­tos popu­la­res de la ciu­dad, Gar­gan­té tam­bién es mili­tan­te de la Can­di­da­tu­ra de Uni­dad Popu­lar (CUP) de Bar­ce­lo­na. Tam­bién fue el can­di­da­to de los Paí­ses Cata­la­nes en las elec­cio­nes euro­peas por la can­di­da­tu­ra de Ini­cia­ti­va Internacionalista.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *