La CUP de Bar­ce­lo­na dema­na que es prohi­bei­xin els actes fei­xis­tes d’a­quest dimarts- LLi​ber​tat​.Cat

mani12La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) de Bar­ce­lo­na exi­geix a l’A­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na i al Depar­ta­ment d’In­te­rior que impe­dei­xin la cele­bra­ció d’ac­tes fei­xis­tes a la ciu­tat durant aquest dimarts, Dia de la Hispanitat.

La for­ma­ció asse­gu­ra que aquests actes envien mis­sat­ges d’o­di i posen en perill la con­vi­vèn­cia. A més, assen­ya­la com a res­pon­sa­bles direc­tes d’a­ques­ta per­mis­si­vi­tat i les con­se­qüèn­cies que se’n deri­vin el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, José Mon­ti­lla; el con­se­ller d’In­te­rior, Joan Sau­ra; el secre­ta­ri de Segu­re­tat, Joan Delort; l’al­cal­de de Bar­ce­lo­na, Jor­di Hereu; la regi­do­ra de Segu­re­tat, Assum­pta Escarp, i el regi­dor del Dis­tric­te de l’Ei­xam­ple. Ramon Nicolau.

La CUP de Bar­ce­lo­na fa una cri­da als veïns i veï­nes de Bar­ce­lo­na per­què rebut­gin els actes fei­xis­tes i la tole­ràn­cia ins­ti­tu­cio­nal i defen­sin la con­vi­vèn­cia als barris.

Aquest 12 d’oc­tu­bre hi ha pre­vis­tos a Bar­ce­lo­na diver­sos actes de cai­re fei­xis­ta que tenen l’au­to­ritza­ció de la Gene­ra­li­tat i l’A­jun­ta­ment. Durant molts anys, els col·lectius anti­fei­xis­tes hem com­ba­tut, mal­grat la repres­sió poli­cial, aquest tipus d’ac­tes. I amb els anys s’ha acon­se­guit que tin­guin un espai molt limi­tat a Mont­juïc. Una mesu­ra que per la CUP és insu­fi­cient, però que va ser un èxit de totes les per­so­nes que tre­ba­llen per com­ba­tre el feixisme.

Mal­grat tot, enguany s’han per­mès dues con­vo­ca­tò­ries que «posen de mani­fest la per­mis­si­vi­tat de les ins­ti­tu­cions muni­ci­pal i cata­la­na». Es trac­ta d’un acte a Mont­juïc on la Comi­sión 12 de Octu­bre, cober­tu­ra del par­tit ultra­dre­tà Demo­cra­cia Nacio­nal, orga­nitza un acte que, en edi­cions ante­riors, ha estat un alta­veu de cri­des a l’o­di i a la xeno­fò­bia, segons asse­gu­ra la CUP, que remar­ca que va ser camí d’u­na mani­fes­ta­ció d’a­ques­ta orga­nitza­ció a Madrid quan el mili­tar pro­fes­sio­nal Josué Esté­ba­nez va assas­si­nar el jove anti­fei­xis­ta Car­los Javier Palomino. 

Per altra ban­da, se’n cele­bra­rà una altra a Ram­bla de Cata­lun­ya, que ha con­vo­cat un acte del par­tit d’ex­tre­ma dre­ta MSR, con­cre­ta­ment entre l’a­vin­gu­da Dia­go­nal i el carrer de Còr­se­ga. Aques­ta for­ma­ció ha obtin­gut el per­mís de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya, fet que per la CUP supo­sa un insult al con­junt de veïns i veï­nes, i una ame­naça per a la pau i la con­vi­vèn­cia al cen­tre de la ciutat.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *