Un cen­te­nar de professor(e)s diuen «prou» a la cri­mi­na­litza­ció dels movi­ments socials- LLi​ber​tat​.Cat

nd19Un cen­te­nar de pro­fes­sors i pro­fes­so­res de les uni­ver­si­tats cata­la­nes han sig­nat un mani­fest que con­dem­na la “cri­mi­na­litza­ció” que segons asse­gu­ren han patit els movi­ments socials per part dels mit­jans de comu­ni­ca­ció i dels res­pon­sa­bles polí­tics d’e­nçà de la vaga general. 

Sota el títol de “Diguem prou a la cri­mi­na­litza­ció dels movi­ments socials!”, els sota­sig­nants asse­gu­ren que “s’ig­no­ra, s’a­ma­ga, es des­in­for­ma i mai es dia­lo­ga amb el ven­tall de pro­pos­tes i alter­na­ti­ves” que ofe­rei­xen els qui llui­ten “per trans­for­mar i donar noves opcions de vida en socie­tat”. En aquest sen­tit, dema­nen que s’a­tu­ri “la inven­ció medià­ti­ca que eti­que­ta d’an­ti­sis­te­ma els movi­ments socials”.

100 pro­fes­sors i pro­fes­so­res cata­la­nes con­si­de­ren que “foca­litzar en certs epi­so­dis vio­lents, sen­se ni tan sols escol­tar la con­tes­ta i la veu dels movi­ments socials a qui s’a­ta­ca és direc­ta­ment cri­mi­na­litzar-los” i en aquest sen­tit lamen­ta que s’u­ti­litzi el tei­xit popu­lar per “cons­truir el cap de turc i des­viar l’a­ten­ció ciu­ta­da­na dels con­flic­tes reals en els què estem immer­sos més que mai a la nos­tra socie­tat”, com ara l’a­tur, la pobre­sa, l’ex­clu­sió social, la des­igual­tat i les reta­lla­des socials.

En aquest sen­tit, lamen­ten “l’a­fe­bli­ment de les rei­vin­di­ca­cions del movi­ment obrer orga­nitzat” i que no s’a­bor­din pro­ble­mà­ti­ques com el racis­me i la xeno­fò­bia, la corrup­ció polí­ti­ca, la vio­lèn­cia con­tra les dones, “la dure­sa i la seve­ri­tat del con­trol penal con­tra els més vul­ne­ra­bles”, així com l’ín­dex crei­xent d’empresonaments.

Pels docents, l»espiral de vio­lèn­cia estruc­tu­ral” va en aug­ment i afir­men que “una socie­tat ver­ta­de­ra­ment demo­crà­ti­ca, que ha de res­pec­tar ple­na­ment el dret a dis­sen­tir i a dis­cre­par, no s’ho pot permetre”.

És per això que diuen “prou” i advo­quen per “una socie­tat d’a­co­lli­da i d’ai­xo­pluc a la diver­si­tat de tota mena, a la dife­rèn­cia de color, de sexe, d’o­pi­nió i tam­bé de revol­ta”. Per altra ban­da, dema­nen que s’a­tu­ri “la inven­ció medià­ti­ca que eti­que­ta d’an­ti­sis­te­ma els movi­ments socials”, ja que aquests “es revol­ten, llui­ten i pro­po­sen que un altre món és pos­si­ble”, assenyalen.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *