[Fotos y Video] 12 de Octu­bre, [email protected] a Iruñea

URRIAK 12, inde­pen­den­tzia­ren alde­ko martxa ber­dea Iruñean

1810ean Espai­niar Inpe­rioa­ren men­pe­ko Ame­ri­ke­ta­ko herri askok inde­pen­den­tzia­ren bidea­ri ekin zio­ten. Pro­ze­su luze, gogor eta kora­pi­latsua izan zen. Espai­niar Inpe­rioak inda­rrez eran­tzun zuen, herri horiek beren men­pe gor­detze­ko. Alpe­rrik, ordea, inde­pen­den­tzia nagu­si­tu baitzen.

Aur­ten, Ame­ri­ke­ta­ko herri horie­tan, inde­pen­den­tzia­ren ingu­ru­ko urteu­rre­nak ospatzen ari dira. Ez zuten urte har­tan inde­pen­den­tzia erdietsi, bai­na orohar, data hori pro­ze­sua­ren abia­pun­tu gisa har­tzen da, eta horre­ga­tik, nahiz eta sor­tu zen esta­tu bakoitzak bere jaia ospa­tu, hau da erre­fe­ren­tzia komuna.

Herri asko­tan ger­tatzen ari dira ospa­ki­zun erral­doiak, ezta­bai­da asko­ren bidez oroitza­pe­na piz­tu delarik.

Eus­kal Inde­pen­den­tis­tok bat egin nahi dugu ospa­ki­zun horie­kin. Alde bate­tik, gurea egi­ten bai­tu­gu aske izan nahi duten herri guzien ilu­sioa. Guk ere ospa­tu nahi dugu Ame­ri­ke­ta­ko herri horien inde­pen­den­tzia oihua.

Bai­na, batez ere, ospa­ki­zu­nean par­te har­tu nahi dugu guk ere inde­pen­den­tzia lor­tu nahi dugu­la­ko. Gaur egun ez dago espai­niar inpe­rio­rik, bai­na jada­nik inpe­rio ez den espai­niar esta­tuak herrien esku­bi­deak ukatzen eta zan­patzen jarraitzen du. Eus­kal Herria­ren nor­ta­su­na ukatzen du, fran­tziar esta­tuak beza­la. Eta bi esta­tu hauek ukatzen digu­te era­ba­ki askeak har­tze­ko auke­ra. Bi esta­tu hauek inda­rrez ukatzen digu­te inde­pen­dien­te iza­te­ko eskubidea.

Bat egi­ten dugu, beraz, inde­pen­den­tzia­ren jai hone­kin. Inde­pen­den­tzia esku­ra­tu dituz­ten herriak agur­tu eta zorion­du nahi ditu­gu, herri hauek gure gogoan ditu­gu eta iza­nen ditugularik.

Jakin bada­ki­gu 1810an abia­tu­ta­ko pro­ze­suan argiak ez ezik ilu­nak ager­tu zire­la. Gutxi batzuek zuzen­du­ta­ko pro­ze­suak izan ziren, kasu batzue­tan. Ame­ri­ke­ta­ko indi­ge­nak, bel­tzak eta bes­te tal­de batzuk baz­ter­tu edo sun­tsi­tuak izan ziren. Muga arti­fi­zial eta injus­tuak eza­rri ziren, bestalde.

Gaur egun­go maputxe indi­ge­nen egoe­ra, esa­te­ra­ko, pro­ze­su horren ilu­nen aztar­na ikus­ga­rria dugu.

Ilun hauek, dena den, ez dute inde­pen­den­tzia pro­ze­sua­ren garran­tzia estal­tzen. Esta­tua osatze­ko auke­ra izan duten herriak ez dira inoiz damu­tu. Urrats onu­ra­ga­rria da inpe­rio baten atza­pa­rre­ta­tik askatzea eta hori­xe ospa­tu nahi dugu guk aurten.

Eus­kal­du­nok badu­gu zer ika­si inde­pen­den­tzia lor­tze­ko pro­ze­su guzie­ta­tik. Horre­ga­tik, adi­bi­dez, jakin bada­ki­gu fun­tsez­koa dela herri­ta­rren ara­be­ra­ko inde­pen­den­tzia pro­ze­sua iza­tea, demo­kra­ti­koa, ez gutxi batzuek zuzen­dua. Hala­ber, nor­ta­sun sen­ti­me­nen aniz­ta­su­na erres­pe­tatzen dituen pro­ze­sua behar du izan. Inor ere zapal­tzen ez duen inde­pen­den­tzia, hots.

Gure inde­pen­den­tzia, beraz, Eus­kal­du­nok behar eta nahi duguna.

Martxa­ren zehaztapenak

Hau guz­tia­ga­tik beraz, inde­pen­den­tis­ta guz­tiei Urria­ren 12an “Guk ere Inde­pen­den­tzia” lelo­pean egin­go den martxa ber­dean par­te har­tze­ko deia luzatzen diegu.

Urria­ren 12an, inpo­sa­tu­ri­ko jai egu­nean, eus­kal­du­nok ez dugu arra­za­ren egu­na, guar­dia zibi­la­ren egu­na, edo eta “Espa­ña una y gran­de” egu­na ospa­tu­ko. Gutxia­go Inpe­rio espai­ño­la­ren egu­na. Urria­ren 12an, inde­pen­den­tzia lor­tze­ko nahiak bul­tzatzen gai­tu kale­ra, Ame­ri­ke­ta­ko herri haiek beza­la­xe guk ere inde­pen­den­tzia nahi dugu­la eta lor­tu­ko dugu­la ozen alda­rri­katze­ra. Iru­ñea­ko kalee­tan batu­ko gara, jai alai eta kolo­retsu baten erdian Herrien inde­pen­den­tzia ospatze­ko, eta “Guk ere Inde­pen­den­tzia “ nahi dugu­la ozen adie­raz­te­ko. Gure­kin bate­ra, bere­zi­ki Inde­pen­den­tzia lor­tu zuten herrial­de horie­ta­tik Eus­kal Herri­ra bizitze­ra eto­rri diren lagu­nak ani­ma­tu nahi ditu­gu martxa ber­dean par­te har­tze­ra, urteu­rre­na ospatze­ko eta mun­du guz­ti­ko Herrien aska­ta­su­na aldarrikatzeko.

Egun hone­tan ome­nal­di bere­zia eskai­ni nahi dio­gu his­to­ria­ko inde­pen­den­tis­ta hen­die­ne­ta­ko bati: Simon Boli­ba­rri. Eus­kal jato­rri­ko askatzai­le hau kla­bea izan bait zen orain dela 200 urte Ame­ri­ke­tan martxan jarri ziren inde­pen­den­tzia prozesuetan.

Beraz, arratsal­de­ko 5etan irten­go da martxa ber­dea Golem zine­me­ta­tik. Inde­pen­den­tis­ta guz­tiok elka­rre­kin GUK ERE INDEPENDENTZIA alda­rri­ka­tu­ko dugu, guz­tion artean inde­pen­den­tzia­ren alde­ko ola­tu ber­dea altxatzen jarraitzeko.

Soi­nean zer­bait ber­dea janz­te­ko gon­bi­tea luzatzen dugu. Itxa­ro­pe­na­ren orle­giz bete­ko ditu­gu bihar­ko eus­kal erre­pu­bli­ka­ren hiri­bu­ru­ko kaleak!

Donos­tia, 2010eko irai­la­ren 24a


12 de OCTUBRE mar­cha ver­de por la inde­pen­den­cia en Iruñea

En 1810, muchos de los pue­blos ame­ri­ca­nos domi­na­dos por el Impe­rio Espa­ñol empren­die­ron el camino de la inde­pen­den­cia. Fue un pro­ce­so lar­go, duro y enma­ra­ña­do. El Impe­rio Espa­ñol res­pon­dió con la fuer­za para rete­ner aque­llo pue­blos bajo su domi­nio. Pero fue en vano y se impu­so la independencia.

A lo lar­go de este año, se están cele­bran­do en esos pue­blos de Amé­ri­ca los ani­ver­sa­rios en torno a la inde­pen­den­cia. No la logra­ron pre­ci­sa­men­te en aque­lla fecha, pero, en gene­ral, se con­si­de­ra 1810 como pun­to de par­ti­da de aquel pro­ce­so y por ello, pese a que cada uno de los nue­vos esta­dos cele­bra su pro­pia fies­ta, esta es una refe­ren­cia común.

Así, se están pro­du­cien­do gran­des con­me­mo­ra­cio­nes y el recuer­do de lo ocu­rri­do se ha avi­va­do gra­cias a los nume­ro­sos deba­tes que se han abierto.

Los y las inde­pen­den­tis­tas de Eus­kal Herria que­re­mos sumar­nos a esas cele­bra­cio­nes. Por un lado, por­que hace­mos nues­tra la ilu­sión de todos los pue­blos que quie­ren ser libres. Noso­tras y noso­tros tam­bién que­re­mos cele­brar el gri­to de inde­pen­den­cia de esos pueblos.

Pero, sobre todo, que­re­mos tomar par­te en esta cele­bra­ción por­que noso­tros tam­bién que­re­mos logar la inde­pen­den­cia. Actual­men­te no exis­te el Impe­rio Espa­ñol, pero ese Esta­do que ya no es Impe­rio sigue negan­do y aplas­tan­do los dere­chos de los pue­blos. Nie­ga la iden­ti­dad de Eus­kal Herria, igual que hace el Esta­do Fran­cés. Y estos dos esta­dos nos nie­gan la posi­bi­li­dad de tomar deci­sio­nes libres. Estos dos esta­dos nie­gan por la fuer­za nues­tro dere­cho a ser independientes.

Nos suma­mos, por ello, a esta fies­ta de la inde­pen­den­cia. Que­re­mos salu­dar y feli­ci­tar a todos los pue­blos que han logra­do la inde­pen­den­cia, pue­blos que están y siem­pre tene­mos y ten­dre­mos presentes.

Somos cons­cien­tes de que el pro­ce­so ini­cia­do en 1810 tie­ne, ade­más de luces, som­bras. Fue­ron pro­ce­sos diri­gi­dos por unos pocos, en algu­nos casos. Los indí­ge­nas ame­ri­ca­nos, los negros y otros gru­pos fue­ron mar­gi­na­dos e inclu­so aplas­ta­dos. Ade­más, se impu­sie­ron fron­te­ras artificiales.

La situa­ción actual de los mapu­ches, por ejem­plo, nos recuer­da la hue­lla de aque­llos pun­tos oscuros.

Pero estas som­bras, sin embar­go, no ocul­tan la impor­tan­cia del pro­ce­so de inde­pen­den­cia. Los pue­blos que han podi­do crear su esta­do no se han arre­pen­ti­do jamás. Es un gran paso libar­se de las garras de un impe­rio y eso es que que­re­mos cele­brar noso­tras y noso­tros este año.

Los vas­cos y las vas­cas tene­mos mucho que apren­der de todos los pro­ce­sos inde­pen­den­tis­tas. Por eso, sin ir más lejos, sabe­mos que es vital que el pro­ce­so res­pon­da a los intere­ses de la ciu­da­da­nía, que sea demo­crá­ti­co y no con­tro­la­do por unos pocos. Del mis­mo modo, debe ser un pro­ce­so que res­pe­te la plu­ra­li­dad de sen­ti­mien­tos iden­ti­ta­rios. Una inde­pen­den­cia que no opri­ma a nadie.

Nues­tra inde­pen­den­cia. La que los vas­cos y las vas­cas nece­si­ta­mos y queremos.

Deta­lles de la marcha

Por todo esto, lla­ma­mos a tos­das y todos los inde­pen­den­tis­tas a par­ti­ci­par en la mar­cha ver­de el día 12 de Octu­bre bajo el lema “Guk ere Independentzia”.

El 12 de Octu­bre, día que se nos impo­ne como fes­ti­vo, no vamos a cele­brar ni el día de la raza, ni el de la guar­dia civil, ni el de la ”Espa­ña una y gran­de”. Mucho menos el día del Impe­rio espa­ñol. El 12 de Octu­bre nos lla­ma a la calle el deseo de lograr la inde­pen­den­cia, el deseo de expre­sar con fuer­za que tam­bién noso­tras y noso­tros vamos a lograr la inde­pen­den­cia como los pue­blos ame­ri­ca­nos hace 200 años. Vamos a cele­brar de mane­ra ale­gre y fes­ti­va la inde­pen­den­cia de los Pue­blos y vamos a gri­tar con fuer­za “Guk ere inde­pen­den­tzia”. Ani­ma­mos, espe­cial­men­te, a todas las per­so­nas pro­ce­den­tes de esos pai­ses que viven en Eus­kal Herria a par­ti­ci­par en la mar­cha, cele­brar el ani­ver­sa­rio y rei­vin­di­car la inde­pen­den­cia de todos los Pue­blos del mundo.

Que­re­mos brin­dar­le un home­na­je espe­cial a uno de los gran­des inde­pen­den­tis­tas de la his­to­ria: a Simón Boli­var. Pues este liber­ta­dor de ori­gen vas­co fué una refe­ren­cia cla­ve en los pro­ce­sos de inde­pen­den­cia que se pusie­ron en mar­cha en Amé­ri­ca hace 200 años.

La mar­cha ver­de par­ti­rá a las 5 de la tar­de de los cines Golem. Todas y todos los inde­pen­den­tis­tas dare­mos un paso más para seguir levan­tan­do una gran ola a favor de la independencia.

Hace­mos un lla­ma­miem­to a todas las per­so­nas par­ti­ci­pan­tes a que asu­man un papel pro­ta­go­nis­ta en la cele­bra­ción acu­dien­do a la mar­cha ves­ti­das con algu­na pren­da ver­de, con ban­de­ras ver­des, … Vamos a lle­nar de ver­de espe­ran­za las calles de la capi­tal de la futu­ra repú­bli­ca vasca!

Donos­tia, 24 de sep­tiem­bre de 2010


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *