Lan Egun Anti­fa­xis­ta, 2010ko VI.edizioa.

LAN EGUN ANTIFAXISTA, 2010ko VI.edizioa.

«Arra­za eta Inpe­ria­lis­mo Egu­na­ren Kon­tra»
«Con­tra el dia de la raza y el impe­ria­lis­mo»
Udon­do Gaz­tetxea (Leioa – Biz­kaia)
Urriak 9, Larun­ba­ta

11:00etan ★ Dis­tris; Kolek­ti­bo Alter­na­ti­boak bere mate­ria­la­re­kin.
(tene­mos un espa­cio para la dis­tri de tu colec­ti­vo, con­tac­ta con [email protected]: antifaxista.​[email protected]​gmail.​com )

12:00etan ★ Hitzal­dia /​Char­la:

«Maputxe Herria, his­to­ria eta gaur egu­ne­ko borro­ka».
Tal­de par­tehar­tzai­leak: Komi­tes Inter­na­zio­na­lis­tak eta Aska­pe­na.

15:00etan ★ Baz­ka­ria.
19:00etan ★ Kon­tzer­tuak:
121 KREW + Goie­netxe Anaiak + Nor­te Apa­che

Nor­te Apa­che http://​www​.mys​pa​ce​.com/​n​o​r​t​e​a​p​a​che
121 KREW http://​www​.mys​pa​ce​.com/​1​2​1​k​r​e​w​h​i​p​hop

Sarre­ra 4€ Entra­da
Sarre­ra Ore­dain­du tal­deei Erres­pe­ta­tu.
Kon­tzer­tuak bukatze­ra­koan musi­ka anti­fa­xis­ta egon­go da.
Ani­ma zai­tez eta zatoz !!
Tokia: Udon­do Gaz­tetxea, Udon­do Auzoa (Leioa * Biz­kaia).

http://​maps​.goo​gle​.es/​m​a​p​s​/​m​s​?​h​l​=​e​s​&​i​e​=​U​T​F​8​&​m​s​a​=​0​&​l​l​=​4​3​.​3​2​1​7​0​4​,​-​2​.​9​8​8​4​7​4​&​s​p​n​=​0​.​0​0​4​3​4​8​,​0​.​0​1​1​3​3​&​z​=​1​7​&​m​s​i​d​=​1​1​5​0​4​1​4​7​7​1​0​9​5​6​2​6​2​5​1​6​4​.​0​0​0​4​5​5​a​9​c​c​a​c​a​7​c​8​e​6​da8

Par­ki­na dago.

Nola hel­du: Leioa Metro Gel­to­kia.
Gel­to­ki­tik irten eta Leioa erre­pi­dea jarrai­tuz 5 minu­tu­ra.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *