29S: punt d’in­fle­xió per al sin­di­ca­lis­me nacio­nal i de clas­se? – David Soriano

Aquests dies pre­vis a la vaga gene­ral con­vo­ca­da per al pro­per 29 de setem­bre ens per­me­ten veu­re dos fets que tots i totes ja sabíem fa temps: per una ban­da, la invi­si­bi­li­tat i el poc arre­la­ment que té a casa nos­tra el sin­di­ca­lis­me nacio­nal i de clas­se; i per l’altra, que aques­ta vaga, con­vo­ca­da per pro­tes­tar con­tra la refor­ma labo­ral, toca­va fer-la fa tres mesos, quan enca­ra el par­la­ment espan­yol no havia apro­vat la llei.
 
La feble­sa del sin­di­ca­lis­me nacio­nal i de clas­se cata­là ens por­ta, per tant, a vagues gene­rals con­vo­ca­des quan menys mal poden fer al govern espan­yol, amb un con­tin­gut cla­ra­ment i exclu­si­va­ment eco­no­mi­cis­ta de la deman­da i que dei­xa de ban­da tant la crí­ti­ca radi­cal al sis­te­ma capi­ta­lis­ta que ens ha por­tat a aques­ta situa­ció com les deman­des de trans­for­ma­ció social inelu­di­bles per al nos­tre país i arreu.

Aques­ta con­vo­ca­tò­ria de vaga pot ser aplau­di­da des de posi­cions de la social­de­mo­crà­cia del nos­tre país. Fins i tot, alguns dels seus líders han mani­fes­tat que aques­ta vaga no va en con­tra dels empre­sa­ris, sinó con­tra el govern de l’Estat, posi­cio­na­ment cla­ra­ment elec­to­ra­lis­ta, però alho­ra una cla­ra decla­ra­ció de prin­ci­pis ideològics.
 
Tot i això, des de posi­cions de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta tenim l’o­bli­ga­ció de sumar-nos a aques­ta con­vo­ca­tò­ria, per­què vivim una de les pit­jors agres­sions a la clas­se tre­ba­lla­do­ra de les darre­res dèca­des i cal com a mínim inten­tar atu­rar el cop. Ara bé, el fet de sumar-nos-hi no ha d’excloure la crí­ti­ca i l’autocrítica.
 
L’e­xis­tèn­cia d’un sin­di­ca­lis­me nacio­nal i de clas­se fort corre­gi­ria aques­tes deri­ves clau­di­cants del sin­di­cats majo­ri­ta­ris espan­yols. Eus­kal Herria, Gali­za i fins i tot Anda­lu­sia (amb el SAT) són un exem­ple de nacions sen­se Estat amb un sin­di­ca­lis­me pro­pi repre­sen­ta­tiu que es pre­sen­ta com a alter­na­ti­va com­ba­ti­va i mobi­litza­do­ra en els cen­tres de tre­ball i al carrer. A dife­rèn­cia del nos­tre país, per als movi­ments d’a­lli­be­ra­ment d’a­ques­tes nacions el sin­di­ca­lis­me ha estat un dels seus eixos prin­ci­pals de tre­ball i per això l’han enfor­tit de mane­ra uni­tà­ria. I ho han fet per­què han entès que en una llui­ta per l’a­lli­be­ra­ment nacio­nal i social la Cen­tral Sin­di­cal juga un paper impor­tant de cons­cien­cia­ció i mobi­litza­ció en la llui­ta per l’hegemonia ideològica.
 
 A casa nos­tra, aques­ta vaga no serà sinó un reflex del con­text que aca­bem de dibui­xar: d’una ban­da, hi hau­rà orga­nitza­cions de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta que es mani­fes­ta­ran amb pla­ta­for­mes far­ci­des de sopa de lle­tres que no ens con­duei­xen a cap futu­ra orga­nitza­ció de la clas­se tre­ba­lla­do­ra cata­la­na; d’altra ban­da, i pel que fa als sin­di­cats nacio­nals i de clas­se, els uns opta­ran per anar a remolc de CCOO i UGT en les con­vo­ca­tò­ries de mani­fes­ta­ció, men­tre que els altres juga­ran al radi­ca­lis­me anti­dia­lèc­tic que ens mar­gi­na del con­junt de la clas­se treballadora.
 
Per a l’in­de­pen­den­tis­me d’a­rrel socia­lis­ta, el sub­jec­te revo­lu­cio­na­ri és la clas­se tre­ba­lla­do­ra, que es mobi­litza i s’en­qua­dra mit­ja­nçant l’or­ga­nitza­ció de mas­ses i la Cen­tral Sin­di­cal. A poc a poc (mas­sa, diríem) sem­bla que la CUP va sent reco­ne­gu­da com a orga­nitza­ció de mas­ses, però pel que fa a la Cen­tral Sin­di­cal, tenim els deu­res per fer.
 
Tot i que no és fàcil fer-los, la situa­ció d’empantanegament actual pot ser supe­ra­da amb volun­tat polí­ti­ca. És urgent, doncs, un debat sobre aquest àmbit al si de les orga­nitza­cions de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta i de la CUP que ja no pot espe­rar. O potser con­ti­nua­rem dei­xant que altres ens con­vo­quin les vagues per anar a remolc dels que ens han venut durant anys?

mili­tan­te de la CSC

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *