Rim Ban­na artis­ta pales­ti­na­rra Mikel Laboa­ren kan­ta­ri, bila­di hadi! (Arra­maz­ka)- Askapena

bideoa iku­si: http://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​A​Z​R​j​g​N​0​F​T​w​w​&​f​e​a​t​u​r​e​=​p​l​a​y​e​r​_​e​m​b​e​d​ded

Kai­xo habi­bix, bri­ga­da­ko sek­zio musi­ka­la­ren azken komu­ni­ka­tua­re­kin gatoz Arra­maz­ka­ta­rrok. Bri­ga­da­ra­ko eza­rri­ta genuen hel­bu­rua guz­tiz bete dugu­la­koan gaude.

Musi­ka­ren bote­re kox­kor hori balia­tuz, ehun­da­ka pales­ti­na­rren bihotze­ta­ra hel­tze­ko auke­ra izan dugu, Balla­tan, Al Ainen, Sheik Jarran, Hebro­nen… eman ditu­gun saioei esker. Era berean, eza­rri­ta genuen hel­bu­ru nagu­sia ere bete dugu, Rim Ban­na eus­ka­raz Mikel Laboa­ren kan­ta­ri jar­tzea, eta DAMe­koe­kin proiek­tu hau elkar­lan­tzea. Hau ede­rra iza­teaz gain his­to­ri­koa ere bada, eus­kal tal­de bate­kin pales­ti­na­ko musi­ka­ri han­di honek egi­ten duen lehen elkar­la­na bai­ta Rimen kasuan. Ti Ta gaztek!

http://​www​.biladha​di​.word​press​.com

Argi eta gar­bi adie­ra­zi nahi dizue­gu zuek gabe egun­do hau ezi­nez­koa litza­te­ke­la. Adie­ra­zi digu­zuen mai­ta­su­na, poza ezin­bes­te­ko fak­to­rea izan da gure proiek­tua­ren gara­pe­nean. Jaso eza­zue gure besar­ka­da­rik goxoe­na, egin­da­ko dan­tza saio, Txi­kia­ri ome­nal­di, barre eta argi­laz lagun­du­ri­ko gau eder eta ezin­bes­te­ko guz­ti horien­ga­tik. Bri­ga­da hasi aurre­tik gogoan dut nonork Kolo­sa­la iza­nen da esal­dia era­bi­li zue­la, eta hala izan da. Beno, ta pix­kat gehia­go ere bai. Kolo­sa­le­gia, ede­rre­gia egi iza­te­ko. Aroak dio bri­ga­da hasi bes­te­rik ez dela egin eta uste dut Makil­ni eta biok ber­di­na sen­titzen dugu­la, bakoitzak bere era­ra, bere mun­dua ikus­te­ko leihotxotik.

Bar­tze­lo­na­ra hel­du eta zail da Al Martxel­da­rron Mar­ti­rien 14. Bri­ga­da­re­kin ezin ego­tea onar­tzea. Inbi­dia sanoa sor­ta­raz­ten digu­zue… goza­tu geratzen zaiz­ki­zuen egunak!!!

HURRA HURRA FALISTINE, HURRA AL MARTXEL MARTIRIEN 14.BRIGADA!!

GEUREA DA GARAIPENA, BRIGADA HONTAKO PARTIDA BEHINTZAT IRABAZI DUGU!!

ESKERRIK ASKO ZUEN LAGUNTASUNAGATIK HABIBIX!!

-ARRAMAZKA-
http://​www​.aska​pe​na​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *