Milers de per­so­nes recla­men la inde­pen­dèn­cia a Barcelona

La mar­xa ha come­nçat cap a quarts de sis de la tar­da a la plaça Urqui­nao­na, ha bai­xat la Ron­da de Sant Pere i ha aca­bat en punts dife­rents, segons cada orga­nitza­dor. Com cada any, la mani­fes­ta­ció s’ha divi­dit en diver­sos blocs. Un d’ells, l’úl­tim, el d’ERC que ha aca­bat la mar­xa al monu­ment a Rafael Casa­no­va, on els seus líders han pro­nun­ciat dis­cur­sos. Just davant dels repu­bli­cans s’hi ha situat Reagru­pa­ment, la for­ma­ció enca­pça­la­da per Joan Carre­te­ro, que han algun moment han escri­das­sat els seus antics com­panys de par­tit. De fet, una de les nove­tats més visi­bles de la mani­fes­ta­ció d’a­quest 2010 ha estat la pre­sèn­cia de les noves pro­pos­tes inde­pen­den­tis­tes que es pre­sen­ten a les elec­cions del 28‑N, Reagru­pa­ment i Soli­da­ri­tat Cata­la­na per la Inde­pen­dèn­cia, el par­tit que lide­ra Joan Laporta.
L’ex­pre­si­dent del Barça ja va assis­tir a la mani­fes­ta­ció l’any pas­sat de la mà de les enti­tats, on va aca­pa­rar els flai­xos dels fotò­grafs, i aquest any ho ha fet lide­rant el par­tit que pre­sen­ta als comi­cis cata­lans. Lapor­ta, però, només ha estat a la mani­fes­ta­ció durant els pri­mers minuts, ja que pos­te­rior­ment ha mar­xat al Camp Nou, on el Barça ha jugat un par­tit de Lli­ga con­tra l’Hèr­cu­les d’A­la­cant. Soli­da­ri­tat Cata­la­na ha asse­gu­rat que Lapor­ta s’ha des­plaçat al Camp Nou per fer cam­pan­ya. Un altre par­tit polí­tic que ha assis­tit a la mar­xa ha estat EUiA, amb pre­sèn­cia dels joves de la for­ma­ció i del seu líder, Jor­di Miralles.
Un altre bloc de mani­fes­tants ha estat el for­mat per pla­ta­for­mes sobi­ra­nis­tes com Òmnium Cul­tu­ral, la Pla­ta­for­ma pel Dret de Deci­dir, Sobi­ra­nia i Pro­grés, Sobi­ra­nia i Jus­tí­cia o Deu​mil​.cat. A la seva pan­car­ta s’hi han pogut veu­re, entre d’al­tres, la pre­si­den­ta d’Òm­nium, Muriel Casals, o l’ac­tor i impul­sor de Sobi­ra­nia i Pro­grés, Joel Joan​.Com és habi­tual, la mani­fes­ta­ció ha estat enca­pça­la­da pels grups de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta com Mau­lets, les CUP, Enda­vant, la Coor­di­na­do­ra d’As­sem­blees de Joves de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta i el Sin­di­cat d’Es­tu­diants dels Paï­sos Cata­lans. La seva mani­fes­ta­ció s’ha aca­bat al final del Pas­seig del Born, a tocar del Fos­sar de les More­res, on han fet un acte on, com ja han fet altres anys, han cre­mat una ban­de­ra espan­yo­la, una de fran­ce­sa i un retrat del rei.
Fuen­te: crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *