[Fotos] Acción tea­tral en Her­na­ni con­tra el TAV- La Hai­ne. Eus­kal Herria

[Eusk/Cast]Porque el TAV no es solo un tren, sino una for­ma de enten­der el mun­do, y por­que nos nega­mos a lle­var el fére­tro de nues­tra madre…

AHTren aur­ka­ko antzer­ki-ekin­tza Hernanin


Irai­la­ren 10ean per­tso­na uga­rik antzer­ki-ekin­tza bat buru­tu zuten
Her­na­ni­ko kax­koan, ber­ta­ko AHTren obren iritsie­ra antzeztuaz.
Segu­ra­tez babes­tu­ri­ko lan­gi­leak, topo­gra­fo­ak eta diruz gainezka
zebi­len poli­ti­ka­ri edo­ta enpre­sa­ri­ren batzuek alde zaha­rre­ko 2 kale
nagu­sie­nak moz­tu zituz­ten, oinez­koen bidea ozto­pa­tu eta herremintekin
seku­la­ko zara­ta ate­raz. Aldi berean, pai­la­zo negar­ti, goi­bel eta
beti­lun batzuek ger­tu­ra­tu­ri­ko jen­dea­ri eskuo­rriak bana­tu zizkieten,
AHTren obren iritsie­raz eta Ama­lu­rra­ren txi­ki­zioaz kexu ziren
bitartean.

Ekin­tza honen hel­bu­rua, Her­na­nin iris­tear dau­den AHTren obrei buruz
ohar­ta­ra­zi eta dato­rren urria­ren 16an Her­na­nin buru­tu­ko den AHTren
aur­ka­ko egu­nean par­te har­tze­ko deial­dia egi­tea izan da.

Bana­tu­ri­ko idatzia:

Gaur­ko ekin­tza hone­kin, AHTak Her­na­nin eta Eus­kal Herri­ko beste
herrial­dee­tan daka­rren txi­ki­zioa kale­ra­tu nahi izan dugu. Gure mendi,
ibai, erre­ka, bailarak,…suntsitzen ari dira gara­pe­na­ren ize­nean eta
sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren itzalpean.
Eus­ko Jaur­la­ritzak due­la gutxi proiek­tua­ren bes­te hiru zati­tan obrak
has­tea lizi­ta­tu du: Her­na­ni, Urnie­ta, Andoain, Ezkio-Itsa­so eta
Antzuo­la herriak bil­tzen dituz­ten tra­moak. Beraz, hemen­dik gutxira
Her­na­nin izan­go ditu­gu berri­ro ere putreak, geratzen diren baserritar
gutxiei lurrak lapur­tzen eta Her­na­nin lan­da ere­mu baka­nak zementuz
estaltzen.
Sekre­tis­moa eus­ka­rritzat har­tuz, obra asko­ren hasie­ra ezku­ta­tu dute;
hor dugu adi­bi­de bat, Her­na­ni­ko uda­letxeak orain­dik obra pla­nik jaso
eza­re­na da, AHTren obrak aur­ten­go aben­du­ra­ko aurrei­kus­ten badituzte
ere.
Bis­ta­koa da, izku­tuan ibil­tzea­ren arra­zoiak, proiek­tua­ren legitimitate
fal­ta, zein herriak proiek­tua­re­ki­ko duen gaitzes­pe­na direla.
AHTa iada hasi da Eus­kal Herri­ko bes­te herri batzue­tan bere arrastoa
bor­tiz­ki uzten: Gas­teiz, Urbi­na eta Luko beza­la­ko herrie­tan Araban,
Biz­kaia­ko bai­la­re­tan, Goie­rri edo­ta Tolo­sal­dean hasiak bai­ti­ra obrak.
Her­na­ni­ko zatiak txi­ki­zio eroa dakar: Urnie­ta­tik Her­na­ni­ra doan
tune­lak 2517m izan­go ditu, 170m ko bia­duk­tu bate­kin bat egin­go du Uban
erre­ka zehar­ka­tuz. Aurre­ra­go men­dia zula­tu­ko luke eta ondo­ren 780m ko
bes­te bia­duk­tu bat erai­ki nahi dute Altzue­ta eta Iparragirre
sagar­do­te­gien gai­nean. Jarrai­pe­na Ziku­ña­ga­ko men­di­tik Akarregirainoko
769m ko tunel baten bidez Asti­ga­rra­ga­ko tra­moa­re­kin elkar­tu­ko litzake.

Txi­kitzio hau gutxi balitz…! izan ere, ez dugu ahaz­tu behar AHTren
arras­toa zaba­la­goa dela: azpie­gi­tu­ra burutze­ko kamioien­tza­ko pistak,
eskon­bre­rak, kanterak,…ezinbestekoak baitira.
Hau burutze­ko, 80 mili­oi­ko aurre­kon­tua eta 34 hila­be­tean egi­te­ko epea.
Eta guz­ti hau iro­ni­koa da, ez? ez al da ba kri­si­rik obra faraoniko
hauek egiteko?
Ama­lu­rra era­sotzen duten bakoitzean, gu ere era­sotzen gaituzte;
horre­ga­tik ez dugu eta ezin die­gu utzi Ama­lu­rra berri­ro ere
bortxatzen; zil­bor bere­tik jaioak baikara.
AHTak daka­rren txi­ki­zioak dimen­tsio han­die­giak ditu, bai­na ezin dugu
ahaz­tu AHT sis­te­ma kapi­ta­lis­ta eli­katzen duen bes­te azpie­gi­tu­ra bat
bes­te­rik ez dela.
Herrien eki­men eta auto­or­ga­ni­za­zio­tik abia­tuz, asan­bla­dak borroka
orga­nu beza­la era­bi­liz eta ekin­tza zuze­na­ren eta desobedientziaren
bidez, desa­rro­llis­mo ero honi aurre egin behar dio­gu azken hatsa
arnas­tu arte.

AHTa ez bai­ta tren bat soi­lik, mun­dua uler­tze­ko era bat bai­zik eta ez
die­gu­la­ko utzi­ko gure ama­ren hil­kutxa eraikitzen…

AHTrik Ez eta Kitto!
Desa­rro­llis­moa­ri egurra!

URRIAK 16, AHTren Kon­tra­ko Egu­na Her­na­nin! Denok borrokara!


Acción tea­tral en Her­na­ni con­tra el TAV

El 10 de Sep­tiem­bre varias per­so­nas rea­li­za­ron una acción tea­tral en
el cas­co vie­jo de Her­na­ni repre­sen­tan­do la lle­ga­da de las obras del
TAV a este pue­blo. Los obre­ros acom­pa­ña­dos de segu­ra­tas, topó­gra­fos y
algún que otro polí­ti­co o empre­sa­rio unta­do de dine­ro cor­ta­ron las dos
prin­ci­pa­les calles del cas­co vie­jo, entor­pe­cien­do el paso de los
pea­to­nes y pro­du­cien­do un rui­do ensor­de­ce­dor con herra­mien­tas de obra.
Al mis­mo tiem­po, unos paya­sos gri­ses, tris­tes y llo­ro­sos repartían
octa­vi­llas a todas las per­so­nas allí con­cen­tra­das mien­tras se
lamen­ta­ban de la lle­ga­da de las obras del TAV y la des­truc­ción de
Amalurra.

Dicha acción fue rea­li­za­da para aler­tar a la gen­te de la inminente
lle­ga­da de las obras del TAV en Her­na­ni y para hacer un lla­ma­mien­to a
par­ti­ci­par el pró­xi­mo 16 de Octu­bre a un AHTren aur­ka­ko Eguna.

Tex­to repartido:

Con esta acción en la calle hemos que­ri­do trans­mi­tir el impac­to que
supo­ne la cons­truc­ción del TAV a su paso por Her­na­ni y en otros puntos
de Eus­kal Herria. No hace fal­ta que el des­tro­zo ven­ga a nuestras
calles para saber que los mon­tes, rios y valles van a ser arra­sa­dos en
nom­bre del pro­gre­so y en bene­fi­cio del Capital.

Recien­te­men­te el Gobierno Vas­co ha lici­ta­do tres nue­vos tra­mos de la Y
Vas­ca a su paso por Her­na­ni, Urnie­ta, Andoain, Ezkio-Itsa­so y
Antzuo­la, por lo que no tar­da­rán mucho en venir a robar las tie­rras de
los base­rri­ta­rras y en des­truir por com­ple­to el entorno rural de
Her­na­ni. Todo esto con el mayor secre­tis­mo posi­ble, ya que ni siquiera
los ayun­ta­mien­tos han reci­bi­do plan de obra alguno. Es evi­den­te que si
tan­to ocul­tan la cons­truc­ción de esta infra­es­truc­tu­ra es por la poca
legi­ti­mi­dad que tie­ne y a sabien­das del gran recha­zo social que
produce.

Son muchos los des­tro­zos que han pro­vo­ca­do las obras del TAV en otros
herrial­des de Eus­kal Herria, des­de las loca­li­da­des ala­ve­sas cer­ca­nas a
Gas­teiz como Urbi­na, Luko, etc., has­ta la gran can­ti­dad de mon­tes en
Biz­kaia, pasan­do por zonas de Goie­rri has­ta Tolosaldea.

Los impac­tos en Her­na­ni serán de gran enver­ga­du­ra, rea­li­zan­do un túnel
des­de Urnie­ta a Her­na­ni de 2157m segui­do de un via­duc­to de 170m sobre
la rega­ta Uban, más allá entra por el mon­te crean­do una enorme
trin­che­ra y desem­bo­ca en otro via­duc­to de 780m sobre las sidre­rias de
Altzue­ta e Ipa­rra­gi­rre y don­de cru­za el Uru­mea, para des­pués entrar en
otro tunel de 769m que conec­ta­rá con el tra­mo de Asti­ga­rra­ga a la
altu­ra de Aka­rre­gi. Ade­mas de esto, Ama­lu­rra ten­drá que soportar
nue­vas pis­tas de acce­so por el mon­te, tone­la­das de escom­bros creando
nue­vos mon­tes muer­tos y miles de camio­nes cir­cu­lan­do y contaminando
todos los dias.

No pode­mos ni debe­mos tole­rar el daño que le estan hacien­do a
Ama­lu­rra, por­que si nos matan la natu­ra­le­za, nos matan a todxs. Es por
eso que una vez más, lla­ma­mos al pue­blo a con­cien­ciar­se sobre el grave
daño que pro­du­ce el TAV y lo per­ju­di­cial que resul­ta el sistema
capi­ta­lis­ta que los sus­ten­ta. Des­de la auto­or­ga­ni­za­cióm popu­lar, desde
las asam­bleas como orga­nos de lucha, tene­mos que hacer fren­te, hasta
el últi­mo alien­to, median­te la acción direc­ta y la des­obe­dien­cia a
esta locu­ra desarrollista.

Por­que el TAV no es solo un tren, sino una for­ma de enten­der el mundo,
y por­que nos nega­mos a lle­var el fére­tro de nues­tra madre…

AHTrik Ez eta Kitto!
Desa­rro­llis­moa­ri egurra!

16 de OCTUBRE, Día con­tra el TAV en Her­na­ni, todxs a la lucha!!Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *