Decla­ra­ció del Semi­na­ri d’economia crí­ti­ca Tai­fa davant la deten­ció del seu com­pany Mar­tí Humet en els esde­ve­ni­ments de la Vila de Gracia

Davant els fets oco­rre­guts el dis­sab­te a la tar­da a la Vila de Grà­cia que van supo­sar la deten­ció del nos­tre com­pany Mar­tí Humet, les i els mem­bres del Semi­na­ri d’Economia cri­ti­ca Tai­fa volem manifestar:

El nos­tre rebuig més abso­lut a l’actuació dels Mos­sos d’esquadra. Pen­sem que és inac­cep­ta­ble la deten­ció d’una per­so­na, el nos­tre com­pany, sim­ple­ment per anun­ciar la des­con­vo­ca­tò­ria de l’acte de ben­vin­gu­da a Lau­ra Rie­ra degut a la prohi­bi­ció per part de l’Audiència Nacio­nal espan­yo­la de celebrar-lo.

Menys accep­ta­ble resul­ta quan aques­ta lec­tu­ra s’ha pac­tat prè­via­ment amb els mos­sos d’esquadra. Un cop més, l’actuació del mos­sos d’esquadra a més de ser des­pro­por­cio­na­da es men­ti­de­ra. Tot el nos­tre menys­preu per a ells.

Només podem enten­dre l’actuació de les for­ces de «desor­dre públic» en el con­text d’escarment i cri­mi­na­litza­ció envers els movi­ments socials i totes les per­so­nes que s’atreveixen a alçar la veu con­tra les injus­tí­cies i els abu­sos de poder.

Exi­gim la posa­da en lli­ber­tat imme­dia­ta i sen­se càrrecs del Martí.

Abo­li­ció de la des­pe­sa poli­cial. Tenim mas­sa neces­si­tats socials !!

Semi­na­ri d’economia crí­ti­ca «Tai­fa»

http://​semi​na​ri​tai​fa​.org/


Ante los hechos acae­ci­dos el sába­do por la tar­de en la Vila de Grà­cia que han supues­to la deten­ción de nues­tro com­pa­ñe­ro Mar­tí Humet, [email protected] miem­bros del Semi­na­rio de Eco­no­mía Crí­ti­ca Tai­fa que­re­mos manifestar:

Nues­tro más abso­lu­to recha­zo a la actua­ción de los mos­sos d’esquadra. Pen­sa­mos que es inacep­ta­ble la deten­ción de una per­so­na, nues­tro com­pa­ñe­ros, sim­ple­men­te por anun­ciar la des­con­vo­ca­to­ria del acto de bien­ve­ni­da a Lau­ra Rie­ra debi­do a la prohi­bi­ción por par­te de la Audien­cia nacio­nal espa­ño­la de celebrarlo.

Menos acep­ta­ble resul­ta cuan­do esta lec­tu­ra se había pac­ta­do pre­via­men­te con los mos­sos d’escuadra. Una vez más, la actua­ción de los mos­sos d’esquadra ade­más de ser des­pro­por­cio­na­da a sido enga­ño­sa. Todo nues­tro des­pre­cio para ellos.

Sólo pode­mos enten­der la actua­ción de las fuer­zas de “des­or­den públi­co” en el con­tex­to de escar­mien­to y cri­mi­na­li­za­ción de los movi­mien­tos socia­les y de todas las per­so­nas que se atre­ven a alzar la voz con­tra las injus­ti­cias y los abu­sos del poder.

Exi­gi­mos la inme­dia­ta pues­ta en liber­tad y sin car­go de Martí.

Abo­li­ción del gas­to poli­cial. Tene­mos dema­sia­das nece­si­da­des sociales

Semi­na­ri d’economia crí­ti­ca «Tai­fa»

http://​semi​na​ri​tai​fa​.org/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *