Cober­tu­ra de La Hai­ne de la bien­ve­ni­da de Lau­ra Rie­ra en Bar­ce­lo­na (Lau­ra, ex-pre­sa poli­ti­ca cata­la­na y ami­ga de Eus­kal Herria)

19:50 La mani­fes­ta­ción ha sido disuel­ta. La pla­za del Ras­pall sigue rodea­da de anti­dis­tur­bios y no se pue­de acce­der a ella.

19:38 Una per­so­na ha sido dete­ni­da en la pla­za del Sol.

19:30 La poli­cía ha comen­za­do a car­gar. En la mani­fes­ta­ción, que se encuen­tra en Rius i Tau­let, hay pre­sen­cia de niños y per­so­nas mayores.

19.29 La pla­za del Ras­pall, lugar de ini­cio de la con­vo­ca­to­ria, está rodea­da de anti­dis­tur­bios. La mani­fes­ta­ción se está cele­bran­do en la calle Sira­cu­sa. Han comen­za­do a cami­nar. Hay gran pre­sen­cia de pren­sa, que se encon­tra­ban detrás del cor­dón de los Mos­sos d’Es­qua­dra. Unas 200 per­so­nas están gri­tan­do por Lau­ra y por­tan nume­ro­sas pan­car­tas.

[cat/cast]Pese a la prohi­bi­ción de la Audien­cia Nacio­nal, los actos pre­vis­tos se man­tie­nen. Kaos en la Red y Lli​ber​tat​.cat cri­mi­na­li­za­dos por difun­dir la convocatoria

www​.raco​ca​ta​la​.cat

[cat]

Des­prés de 9 anys de cap­ti­ve­ri, Lau­ra Rie­ra ha sor­tit a les 7 d’a­vui al matí de la pre­só de Brians. Per cele­brar el seu alli­be­ra­ment, alguns col·lectius havien pre­pa­rat una sèrie d’ac­tes de ben­vin­gu­da que el jut­ge de l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la, Pablo Ruz, va deci­dir prohi­bir per­què supo­sa­ven una exal­ta­ció del seu «currí­cu­lum deli­ciu». Tot i la deci­sió del magis­trat, els col·lectius orga­nitza­dors man­te­nen la con­vo­ca­tò­ria i per aques­ta tar­da a les 7 a la plaça del Ras­pall de Grà­cia hi ha con­vo­ca­da igual­ment la Mar­xa de Tor­xes i la ben­vin­gu­da. La deci­sió de Ruz, però, és aca­ta­da per bona part dels polí­tics cata­lans: la con­se­lle­ra de Jus­tí­cia, Mon­tse­rrat Tura, ha decla­rat que con­fia que la poli­cia impe­dei­xi l’ac­te per­què el delic­te pel qual Rie­ra va ser con­dem­na­da «no és motiu de cap home­nat­ge per a nin­gú». Des del depar­ta­ment d’In­te­rior de la Gene­ra­li­tat tam­bé s’ha asse­gu­rat que es «farà com­plir» l’or­dre dic­ta­da per l’Au­dièn­cia Nacio­nal espanyola.

D’al­tra ban­da, l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la tam­bé ha difòs una inter­lo­cu­tò­ria judial a la pres­ma que posa l’ac­cent en la cri­mi­na­litza­ció de diver­sos mit­jans com Lli​ber​tat​.cat i Kaos en la Red per difon­dre la con­vo­ca­tò­ria de l’ac­te. La inter­lo­cu­tò­ria tam­bé ano­me­na enti­tats socials i col·lectius polí­tics de la Vila de Grà­cia, espe­cial­ment l’A­te­neu Inde­pen­den­tis­ta La Tor­na, el Casal de Joves i la Barra­que­ta. A la cri­mi­na­litza­ció de la ben­vin­gu­da s’hi ha sumat la regi­do­ra de l’A­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, Assum­pta Escarp, per­què ha con­si­de­rat que «pot poli­titzar les fes­tes» i que els orga­nitza­dors «ho han fet molt malament».

extret de www​.raco​ca​ta​la​.cat
— — — — — — — — — — — — — — — — — — -

[cast]

Des­pués de 9 años de cau­ti­ve­rio, Lau­ra Rie­ra ha sali­do a las 7 de esta maña­na de la pri­sión de Brians. Para cele­brar su libe­ra­ción, algu­nos colec­ti­vos habían pre­pa­ra­do una serie de actos de bien­ve­ni­da que el juez de la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la, Pablo Ruz, deci­dió prohi­bir por­que supo­nían una exal­ta­ción de su «currí­cu­lum deli­ca­do». A pesar de la deci­sión del magis­tra­do, los colec­ti­vos orga­ni­za­do­res man­tie­nen la con­vo­ca­to­ria y para esta tar­de a las 7 en la pla­za del Ras­pall de Grà­cia hay con­vo­ca­da igual­men­te la Mar­cha de Antor­chas y la bien­ve­ni­da. La deci­sión de Ruz, sin embar­go, es aca­ta­da por bue­na par­te de los polí­ti­cos cata­la­nes: la con­se­je­ra de Jus­ti­cia, Mon­tse­rrat Tura, ha decla­ra­do que con­fía en que la poli­cía impi­da el acto para que el deli­to por el que Rie­ra fue con­de­na­da «no es moti­vo de nin­gún home­na­je para nadie «. Des­de el depar­ta­men­to de Inte­rior de la Gene­ra­li­tat tam­bién ha ase­gu­ra­do que se «hará cum­plir» la orden dic­ta­da por la Audien­cia Nacio­nal española.

Por otra par­te, la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la ha difun­di­do un auto judial a la pren­sa que inci­de en la cri­mi­na­li­za­ción de diver­sos medios como Lli​ber​tat​.cat y Kaos en la Red por la difun­sión de la con­vo­ca­to­ria del acto. El auto tam­bién nom­bra a enti­da­des socia­les y colec­ti­vos polí­ti­cos de la Vila de Grà­cia, espe­cial­men­te el Ate­neo Inde­pen­den­tis­ta La Tor­na, el Casal de Joves y la Barra­que­ta. En la cri­mi­na­li­za­ción de la bien­ve­ni­da se ha suma­do la con­ce­ja­la del Ayun­ta­mien­to de Bar­ce­lo­na, Assum­pta Escarp, por­que ha con­si­de­ra­do que «pue­de poli­ti­zar las fies­tas» y que los orga­ni­za­do­res «lo han hecho muy mal».

extret de www​.raco​ca​ta​la​.cat

— — — — — — -

Comu­ni­cat de Soli­da­ri­tat Anti­rre­pre­si­va de Terrassa

Ara més que mai: Ben­vin­gu­da Laura!

Davant de les infor­ma­cions reco­lli­des a l’auto del jut­ge de l’Audiència Nacio­nal Pablo Ruz, i la il•legalització per part d’aquest dels actes de ben­vin­gu­da a la nos­tra com­pan­ya Lau­ra Riera
Soli­da­ri­tat Anti­re­pres­si­va de Terras­sa davant de les infor­ma­cions reco­lli­des a l’auto del jut­ge de l’Audiència Nacio­nal Pablo Ruz, i la il·legalització per part d’aquest dels actes de ben­vin­gu­da a la nos­tra com­pan­ya Lau­ra Rie­ra, volem manifestar:

- La ben­vin­gu­da a la nos­tra com­pan­ya de llui­ta Lau­ra, segres­ta­da durant 9 anys per l’Estat Espan­yol és un reco­nei­xe­ment a ella com a per­so­na, ami­ga i mili­tant dels movi­ments socials de Terrassa.

- Con­dem­nem la cam­pan­ya de cri­mi­na­litza­ció enge­ga­da per la dre­ta espan­yo­lis­ta i la mani­pu­la­ció que han fet del cas el mit­jans de comu­ni­ca­ció: recor­dem que va ser la matei­xa Audièn­cia Nacio­nal qui la va absol­dre del fet delic­tiu per el qual se li impu­tava col·laboració.

- La úni­ca pro­va amb la qual va ser con­dem­na­da la Lau­ra era una decla­ra­ció auto­in­cul­pa­tò­ria sig­na­da des­prés de 5 dies de aïlla­ment i sota tor­tu­ra. La denun­cia per tor­tu­res va ser accep­ta­da a trà­mit per el tri­bu­nal d’Estrasburg, que enca­ra no ha estat resolta.

- Reafir­mem tot l’exposat en el comu­ni­cat i tor­nem a denun­ciar públi­ca­ment, al igual que Amnis­tia Inter­na­cio­nal i altres orga­nis­mes internacionals,la vul­ne­ra­ció de drets que supo­sa el perío­de d’incomunicació, i l’existència de la tor­tu­ra al Estat Espanyol.

Per últim, con­si­de­rem que cap tri­bu­nal té la legi­ti­mi­tat per prohi­bir-nos donar la ben­vin­gu­da a la nos­tra com­pan­ya de llui­ta i ami­ga Laura.

Soli­da­ri­tat Anti­re­pres­si­va de Terrassa

http://​sat​-terras​sa​.cat/

Agost 2010

— — — — — — — — -

L’Au­dièn­cia Nacio­nal cri­mi­na­litza Lli​ber​tat​.cat i Kao­sen­la­red per infor­mar sobre Lau­ra Riera

L’Au­dièn­cia Nacio­nal ha optat per difon­dre la inter­lo­cu­tò­ria judi­cial a la prem­sa, sen­se abans haver comu­ni­cat les dili­gèn­cies prè­vies a cap de les parts afec­ta­des, davant la impos­si­bi­li­tat de con­tac­tar-hi, ja que els col.lectius anun­ciants de la ben­vin­gu­da a Lau­ra Rie­ra no estan for­mal­ment legalitzats.

La inter­lo­cu­tò­ria judi­cial dis­tri­buït­da als mèdia posa l’ac­cent en la cri­mi­na­litza­ció de diver­sos mit­jans de comu­ni­ca­ció no comer­cials, entre els quals Lli​ber​tat​.cat i Kaos en la Red, indi­cats com a res­pon­sa­bles de la difu­sió de l’ac­te de ben­vin­gu­da a Rie­ra pel sol fet d’ha­ver cobert infor­ma­cions d’in­te­rès públic. Per una altra ban­da, la regi­do­ra de l’A­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, Assum­pta Escarp, tam­bé s’ha afe­git a la cri­mi­na­litza­ció d’a­quest acte emmar­cat en la Fes­ta Major de Gràcia.

El punt ter­cer de la inter­lo­cu­tò­ria judi­cial posa l’ac­cent en assen­ya­lar dos mit­jans de comu­ni­ca­ció con­crets, Kaos en la Red i Lli​ber​tat​.cat, junt a altres blocs i webs de caràc­ter polí­tic. Amb inten­ció cri­mi­na­litza­do­ra, aques­ta reso­lu­ció de les prè­vies judi­cials ha estat dis­tri­buï­da a tots els mit­jans comer­cials i del règim i indi­cant com a res­pon­sa­bles de la pro­mo­ció de l’ac­te de ben­vin­gu­da a Lau­ra Rie­ra aquests dos mit­jans infor­ma­tius de la xarxa.

La inter­lo­cu­tò­ria de l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la expo­sa tex­tual­ment que «El anun­cio, pro­mo­ción y difu­sió públi­ca para la asis­ten­cia a tales actos ha teni­do lugar a tra­vés de por­ta­les alter­na­ti­vos de Iner­net (tales como las pági­nas web Lli​ber​tat​.cat, Kaos en la Red, y los blogs aj​-gra​cia​.blogs​pop​.com y sarean​ti​fe​xis​ta​.blogs​pot​.com), entre otros, y median­te la colo­ca­ción de car­te­les en la vía públi­ca, colo­ca­dos en varias calles del barrio bar­ce­lo­nés de Gracia».

La inter­lo­cu­tò­ria tam­bé posa al seu punt de mira enti­tats socials i col.lectius polí­tics de la Vila de Grà­cia, espe­cial­ment con­tra l’A­te­neu Inde­pen­den­tis­ta La Tor­na, el Casal de Joves i la Barra­que­ta, que a par­tir de pres­su­pò­sits d’u­na inves­ti­ga­ció poli­cial pre­veu que realitza­rà un «reco­rre­gut d’u­na mar­xa de tor­xes» emmar­ca­da en la ben­vin­gu­da a Lau­ra Riera.
Recor­dem que el jut­ge de l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la Pablo Ruz va adme­tre a trà­mit el recurs inter­po­sat pel grup ultra­dre­tà Dig­ni­tat i Jus­tí­cia i la Fis­ca­lia de l’Audiència Nacio­nal, que dema­na­ven que impe­dís l’acte de ben­vin­gu­da a Lau­ra Rie­ra. La rebu­da a la pre­sa polí­ti­ca està pre­vist per aquest dis­sab­te a les set de la tar­da a la plaça del Ras­pall, a Gràcia.Segons l’auto, aquest acte supo­sa­ria l’exaltació del “currí­cu­lum delic­tiu” de per­so­nes vin­cu­la­des al grup inde­pen­den­tis­ta basc ETA.

D’u­na altra ban­da, Assum­pta Escarp, com a regi­do­ra de l’A­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, ha realitzat decla­ra­cions públi­ques als mit­jans en què expo­sa que «aquest acte no té res a veu­re amb les fes­tes de Grà­cia» i «que nin­gú pot poli­titzar les fes­tes», ata­cant uns supo­sats «orga­nitza­dors» de les fes­tes de Grà­cia, que tex­tual­ment ha decla­rat que «ho han fet molt mala­ment» enguany, pel fet que s’ha per­mès aques­ta con­vo­ca­tò­ria ara prohi­bi­da i polèmica.

Extret de www​.lli​ber​tat​.cat

— — — — –

Mira tam­bé:

www​.sat​-terras​sa​.cat
www​.aler​ta​so​li​da​ria​.org
http://​res​cat​.word​press​.com/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *