La Inter­na­cio­nal Libe­ral afir­ma que “Cata­lun­ya és una nació”

La Inter­na­cio­nal Libe­ral, fede­ra­ció mun­dial de par­tits libe­rals, ha donat ple suport a Cata­lun­ya des­prés de la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal. Ho ha dit el secre­ta­ri gene­ral de la fede­ra­ció, el mace­do­ni Emil Kir­jas, que ha reco­ne­gut que «Cata­lun­ya és una nació» i que és neces­sa­ri que el cata­là sigui reconegut.

Kir­jas con­si­de­ra que “no té sen­tit” que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal tom­bés l’Es­ta­tut de Cata­lun­ya que es va apro­var en refe­rèn­dum i ha cele­brat que més d’un milió de per­so­nes sor­tis­sin al carrer per rei­vin­di­car els seus drets el 10 de juliol. “Durant més de dues dèca­des, aques­ta ha estat l’ex­pres­sió més gran per al dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció d’Eu­ro­pa, i m’a­tre­vi­ria a dir de tot el món”, ha dit.

El secre­ta­ri gene­ral de la fede­ra­ció mun­dial de par­tits libe­rals, orga­nitza­ció de la qual for­ma part Con­ver­gèn­cia i Unió, ha dema­nat als par­tits cata­lans i de l’es­tat espan­yol que actuïn de mane­ra res­pon­sa­ble amb l’ob­jec­tiu d’a­con­se­guir que es com­plei­xi la volun­tat del poble de Catalunya.

“Cata­lun­ya neces­si­ta suport internaciona” 

Des de Con­ver­gèn­cia, el vice-pre­si­dent del Par­tit Libe­ral Demò­cra­ta Euro­peu, Marc Gue­rre­ro, valo­ra molt posi­ti­va­ment el reco­nei­xe­ment que la Inter­na­cio­nal Libe­ral ha fet de la nació cata­la­na. En decla­ra­cions a Crònica.cat, Gue­rre­ro ha dit que “Cata­lun­ya neces­si­ta aliats inter­na­cio­nals” i que, per tant, “és molt impor­tant que, per pri­me­ra vega­da, la famí­lia libe­ral reco­ne­gui la nos­tra iden­ti­tat i les nos­tres aspi­ra­cions nacio­nals més enllà de la ver­sió que s’ex­pli­ca des de Castella”.

Kir­jas, que en el seu moment va ser secre­ta­ri d’A­fers Exte­riors del govern mace­do­ni, tam­bé ha pro­mès que dona­rà el seu suport als mem­bres cata­lans del Par­la­ment Euro­peu i a la Comis­sió Euro­pea, para­ules que Gue­rre­ro inter­pre­ta com el pri­mer «suport explí­cit a nivell inter­na­cio­nal a la cau­sa cata­la­na i al dret a deci­dir, con­cep­te que està molt lli­gat als parà­me­tres liberals”.

Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *