Crò­ni­ca: text ínte­gre de la moció al Par­la­ment bri­tà­nic sobre el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció de Catalunya

La set­ma­na pas­sa­da ens feiem res­sò de la moció que 9 par­la­men­ta­ris bri­tà­nics van pre­sen­tar al Par­la­ment de Lon­dres a favor d’un refe­rèn­dum per la inde­pen­dèn­cia de Cata­lun­ya. El text està fir­mat per Hywel Williams, Elfyn Llwyd, Jonathan Edwards, Pete Wishart, Angus Bren­dan Mac­Neil, Mike Weir, Caro­li­ne Lucas, Ste­wart Hosie, Eilidh Whiteford.Tots ells són mem­bres dels par­tits Scot­tish Nac­tio­nal Party i Plaid Cym­ru, aquest últim de Gal·les.

Un dels autors d’a­ques­ta moció, el dipu­tat gal·lès Hywel Williams, que ja ha asse­gu­rat que si els pro­ble­mes entre Cata­lun­ya i Espan­ya per­sis­tei­xen en el futur dema­na­rà orga­nitzar un debat a la Cam­bra dels Comuns amb la par­ti­ci­pa­ció del minis­te­ri d’A­fers Exte­riors britànic.

Moció dels nou dipu­tats del Par­la­ment bri­tà­nic en favor de l’au­to­de­ter­mi­na­ció de Catalunya

«Que aques­ta Cam­bra obser­va que més d’un milió de per­so­nes han par­ti­ci­pat en la mani­fes­ta­ció del 10 juliol 2010 a Bar­ce­lo­na a favor dels drets reals de Cata­lun­ya; es feli­ci­ta el con­ti­nuat debat sobre la Cons­ti­tu­ció de Catalunya.

Creu que Cata­lun­ya és una nació; reco­neix que vota­cions orga­nitza­des amb inde­pen­dèn­cia mos­tren una majo­ria a favor de la inde­pen­dèn­cia; expres­sa preo­cu­pa­ció per­què la volun­tat demo­crà­ti­ca del poble de Cata­lun­ya mos­tra­da pel refe­rèn­dum de 2006 sobre l’Es­ta­tut d’Au­to­no­mia ha estat vio­la­da per la jus­ti­cia de Madrid en el seu fallo de juny 2010.

Expres­sa una preo­cu­pa­ció addi­cio­nal per­què futurs des­en­vo­lu­pa­ments cons­ti­tu­cio­nals patei­xin reta­lla­des judi­cials d’or­ga­nitza­cions que no són neu­trals o inde­pen­dents en aques­ta matè­ria; i cri­da per­què l’Es­ta­tut de 2006 s’a­pli­qui tal com s’ha votat a les urnes i per­què els resi­dents de Cata­lun­ya puguin lliu­re­ment deter­mi­nar demo­crà­ti­ca­ment el seu pro­pi futur.»

Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *