Crò­ni­ca: text ínte­gre de la moció al Par­la­ment bri­tà­nic sobre el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció de Catalunya

La set­ma­na pas­sa­da ens feiem res­sò de la moció que 9 par­la­men­ta­ris bri­tà­nics van pre­sen­tar al Par­la­ment de Lon­dres a favor d’un refe­rèn­dum per la inde­pen­dèn­cia de Cata­lun­ya. El text està fir­mat per Hywel Williams, Elfyn Llwyd, Jonathan Edwards, Pete Wishart, Angus Bren­dan Mac­Neil, Mike Weir, Caro­li­ne Lucas, Ste­wart Hosie, Eilidh Whiteford.Tots ells són mem­bres dels par­tits Scot­tish Nac­tio­nal Party i Plaid Cym­ru, aquest últim de Gal·les.

Un dels autors d’a­ques­ta moció, el dipu­tat gal·lès Hywel Williams, que ja ha asse­gu­rat que si els pro­ble­mes entre Cata­lun­ya i Espan­ya per­sis­tei­xen en el futur dema­na­rà orga­nitzar un debat a la Cam­bra dels Comuns amb la par­ti­ci­pa­ció del minis­te­ri d’A­fers Exte­riors britànic.

Moció dels nou dipu­tats del Par­la­ment bri­tà­nic en favor de l’au­to­de­ter­mi­na­ció de Catalunya

«Que aques­ta Cam­bra obser­va que més d’un milió de per­so­nes han par­ti­ci­pat en la mani­fes­ta­ció del 10 juliol 2010 a Bar­ce­lo­na a favor dels drets reals de Cata­lun­ya; es feli­ci­ta el con­ti­nuat debat sobre la Cons­ti­tu­ció de Catalunya.

Creu que Cata­lun­ya és una nació; reco­neix que vota­cions orga­nitza­des amb inde­pen­dèn­cia mos­tren una majo­ria a favor de la inde­pen­dèn­cia; expres­sa preo­cu­pa­ció per­què la volun­tat demo­crà­ti­ca del poble de Cata­lun­ya mos­tra­da pel refe­rèn­dum de 2006 sobre l’Es­ta­tut d’Au­to­no­mia ha estat vio­la­da per la jus­ti­cia de Madrid en el seu fallo de juny 2010.

Expres­sa una preo­cu­pa­ció addi­cio­nal per­què futurs des­en­vo­lu­pa­ments cons­ti­tu­cio­nals patei­xin reta­lla­des judi­cials d’or­ga­nitza­cions que no són neu­trals o inde­pen­dents en aques­ta matè­ria; i cri­da per­què l’Es­ta­tut de 2006 s’a­pli­qui tal com s’ha votat a les urnes i per­què els resi­dents de Cata­lun­ya puguin lliu­re­ment deter­mi­nar demo­crà­ti­ca­ment el seu pro­pi futur.»

Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.