Hue­le a Gue­rra- Ando­ni Baserrigorri

Pen­sa­ron los mas inge­nuos, que hace 20 años cuan­do se derrum­bo la URSS tras la mayor trai­ción de la his­to­ria moder­na se hizo reali­dad y el PCUS se paso del comu­nis­mo al capi­ta­lis­mo, como quien se cam­bia de zapa­ti­llas, que se iba a ins­tau­rar un lar­go pro­ce­so his­tó­ri­co que se carac­te­ri­za­ría por la paz y la con­vi­ven­cia pacifica […]

Repu­dia­mos pre­sen­cia del juez Gar­zon en sue­lo argentino

El repre­sor de la disi­den­cia polí­ti­ca en el Esta­do Espa­ñol se vuel­ve a pre­sen­tar en Argen­ti­na como defen­sor de los Dere­chos Huma­nos. Nue­va­men­te el juez Bal­ta­sar Gar­zón visi­ta Argen­ti­na y otra vez nos vemos en la obli­ga­ción, como argen­ti­nos soli­da­rios con la lucha del pue­blo vas­co, de adver­tir quién es en reali­dad este sinies­tro per­so­na­je que hace […]

Mani­fes­taçom da juven­tu­de inde­pen­den­tis­ta aca­ba com repres­som poli­cial e lui­ta na rua.

Diá­rio Liber­da­de – 23:00. (hora gale­­go-por­­tu­­gue­­sa) A polí­cia final­men­te dei­xou a Ala­me­da e ficou na Por­ta Faxei­ra para impe­dir o aces­so à cida­de velha. Temos infor­maçons da ten­ta­ti­va de ocu­paçom do espaço des­ti­na­do ao con­cer­to da juven­tu­de inde­pen­den­tis­ta, que Bri­ga orga­ni­za cada ano no par­que de Bel­vis, onde par­ti­ci­pam milha­res de jovens. Após arran­ca­rem algumhas ban­dei­ras e fai­xas, bem como pro­vo­ca­rem as […]

Acto em soli­da­rie­da­de com os pre­sos inde­pen­den­tis­tas aca­ba em manifestaçom.

Diá­rio Liber­da­de – 19:55. Óscar, em nome de CEIVAR , e Íria, da pla­ta­for­ma Que vol­tem a casa , aren­gá­rom o con­jun­to de pes­soas que par­ti­ci­pá­rom des­te acto soli­dá­rio. A polí­cia, cuja pre­se­nça foi aba­fan­te ao lon­go da tar­de, final­men­te nom impe­diu, como num prin­cí­pio pare­cia, a rea­li­zaçom des­ta ter­cei­ra ediçom da cadeia-huma­­na de CEIVAR. No dis­cur­so final, […]